آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش مهندسی نرم افزار

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

دوره-آموزش-مهندسی-نرم-افزار

در این آموزش تصویری با اصول مهندسی نرم افزار آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مهندسی نرم افزار چیست؟
 • ابزارهای مهندسی نرم افزار
 • مهندسی نرم افزار و مدیریت پروژه
 • کار با فرایند نرم افزاری
 • کار با مدل آبشار (خطی)
 • مدل های تخصصی
 • کاربر و نیازمندی های سیستم
 • اهمیت مدل سازی
 • الزامات اعتبار سنجی
 • تجزیه و تحلیل ساختار داده ها
 • مدل سازی داده ها (ERD)
 • مدلسازی رفتاری (STD)
 • تحلیل شی گرایی
 • نقش UML در تحلیل شیء گرایی
 • کلاس نمودارها
 • تعامل نمودارها
 • ویژگی های کیفی و الزامات غیر کاربردی
 • روش طراحی ساختار برنامه
 • شناسایی حالات معماری مرتبط و NFRs
 • اعتبارسنجی معماری
 • اصول برنامه نویسی
 • تکنیک های تست
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Software Engineering Essentials سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 57 دقیقه نویسنده: Mohamad Halabi

توضیحات:

Software engineers are in high demand, yet software engineering is often misunderstood. What is software engineering and why is it important? What are the building blocks of software engineering? And what are the processes and methods that differentiate it as a discipline? This course aims to answer all of the above questions, and give the audience the absolute essential knowledge about software engineering.
The IEEE defines Software Engineering as "the application of a systematic, disciplined, and quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software." Software engineering is a discipline applied throughout the entire software lifecycle, spanning the early phases of system specifications all the way to maintenance after system deployment. So why use an engineering approach to software? Quite simply, because the alternative would be to use an ad-hoc or disordered approach. An engineering approach means predictability and quantifiable results through the application of theories, methodologies, frameworks, and tools. When applied efficiently, the result is high-quality software created in a cost-effective manner.

Introduction 19:20 Introduction 1:24 What Is Software Engineering? 2:21 Software Process and Process Model 5:11 Software Engineering Methods 0:57 Software Engineering Tools 1:55 The Role of Software Engineer 1:10 Software Engineering and Project Management 0:50 SWEBOK and Software Engineering Knowledge Areas 1:01 So What Is Covered in This Course? 2:36 Summary 1:49 Software Processes 47:54 Introduction 0:45 Waterfall (Linear) 2:49 Iterative/Incremental 5:07 Prototyping 2:54 Spiral 5:31 Agile 8:04 RUP 5:42 Specialized Models 3:54 So Which Process Model to Use? 4:04 IMPORTANT: Does Process Model Choice Affect Future Modules? 2:50 More Resources 0:26 Summary 5:18 What's Next? 0:23 Requirements Engineering 39:36 Introduction 0:31 User and System Requirements 2:45 Functional and Non-Functional Requirements 6:11 The Requirements Engineering Process 1:17 Important Roles 3:11 Requirements Elicitation 3:24 Requirements Analysis 7:22 The Importance of Modeling 2:33 Requirements Specification 2:10 Requirements Validation 1:28 Requirements Management 1:58 Requirements Engineering vs. Business Analysis 4:06 More Resources 0:23 Summary 1:42 What's Next? 0:28 Requirements Modeling – Structured Analysis 23:41 Introduction 0:28 Analysis Methods 3:11 Structured Analysis 1:01 Data Modeling (ERD) 3:26 Functional and Information-Flow Modeling (DFD, PSPEC) 5:17 Behavioral Modeling (STD) 2:44 Behavioral Modeling: CFD, and CSPEC 2:40 Structured Analysis Method in Requirements Analysis 2:32 See the Importance of Modeling? 0:41 More Resources 0:16 Summary 1:07 What’s Next? 0:14 Requirements Modeling – Object Oriented Analysis 40:07 Introduction 0:23 Why Object-Oriented Analysis? 1:53 Various Approaches to Object-Oriented Analysis (and Design) 1:42 The Role of UML in Object Oriented Analysis 1:14 The 4+1 View Model 4:43 Static/Dynamic Modeling 1:51 The Use Case (Scenarios) View 4:17 Logical View: Class Diagrams 6:11 Logical View: Interaction Diagrams 3:13 Logical View: State Machine Diagrams 1:25 Logical View: Activity Diagrams 3:03 What About Modeling Non-Functional Requirements? 2:11 RUP's Object-Oriented Analysis 3:14 What About Business Process Analysis? 2:00 More Resources 0:44 Summary 1:32 What's Next? 0:24 Design – Essentials 30:38 Introduction 0:26 Analysis Activity vs. Design Activity 1:31 From Requirements Modeling to Design 2:52 Design vs. Architecture 4:12 Example: Architecture vs. Design 6:16 Contextual, Conceptual, Logical, and Physical Abstraction Levels 3:30 Viewpoints and Views 3:51 Abstraction Levels and Views 2:11 Quality Attributes and Non-Functional Requirements 3:06 Architectural Description 1:15 Summary 1:09 What's Next 0:13 Design – Methodology 47:24 Introduction 0:17 What About Structured Design Method? 2:36 What About Object-Oriented Design? 1:01 Identify Architecture-Relevant Scenarios and NFRs 2:47 Plan Iterations and Activities 1:13 Decide on Viewpoints and Notations 1:33 Decompose Architecture-Relevant Components 4:23 Identify Possible Architectural Styles 1:01 The Logical Viewpoint 2:50 The Information Viewpoint 2:07 The Process Viewpoint 2:57 The Physical Viewpoint 1:40 The Development Viewpoint 0:28 The Operation Viewpoint 1:46 Other Viewpoints 1:36 Apply Quality Attributes 7:28 Balance Quality Attributes 3:39 Validate Architecture 2:27 Identify Design Patterns 0:29 Detailed Design 1:22 More Resources 0:37 Summary 2:48 What's Next 0:12 Construction 17:04 Introduction 0:28 From Design to Construction 1:59 Coding Principles 4:51 Testing 3:28 Continuous Integration 2:35 Automating Process Models 1:55 Summary 1:29 What's Next 0:16 Testing 32:03 Introduction 0:21 Testing vs. Quality Control vs. Quality Assurance 2:41 From Construction to Testing 2:04 Important Testing Terms 1:59 Test Plans, Scenarios, Cases, and Scripts 3:19 The V-Shaped Model (Verification and Validation) 6:32 Test Techniques 5:34 Test Levels 3:54 Test Objectives 2:38 Summary 1:56 Where to Go From Here? 1:01

حجم فایل: 440MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Software Engineering Essentials

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس