پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش Javascript Fundamentals For ES6

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

دوره-آموزش-javascript-fundamentals-es6

ECMAScript 6 که مخفف ES6 است نسخه بعدی Javascript است که نسبت به Javascript پیشرفت فوق العاده ای داشته و امکانات زیادی به آن افزوده شده است.

در ES6 کدنویسی جاوااسکریپت ساده تر شده است.

در این آموزش تصویری با اصول ES6 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مشخصات ES6
 • کار با متغیرها و پارامترها
 • پارامتر های پیش فرض
 • کار با الگوها
 • کار با کلاس ها
 • تعریف یک کلاس
 • کار با فایل های سازنده
 • وراثت
 • برنامه نویسی تابعی
 • کار با اشیاء
 • کار با آرایه ها و بردارها
 • توسعه آسنکرون در ES6
 • اشیاء در ES6
 • کار با ماژول های ES6
 • استفاده از ES6
 • کار با مرورگرهای وب
 • و.....

عنوان دوره: Pluralsight  Javascript Fundamentals For ES6 سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 48 دقیقه نویسنده: Scott Allen

توضیحات:

ECMAScript 6, or ES6, is the next version of JavaScript, and includes many enhancements and new features that make JavaScript coding easier and more maintainable. This course will teach you all of the features of this newest version, with an emphasis on the tools and technologies that will let you leverage these features today, even before they are fully implemented by browsers and Node.

Introduction 0:55

ES6 The Specification 1:13

What's in the Course? 4:01

Try It Yourself 3:53

Compatibility 1:47

Getting the Latest 2:39

The Repository 1:02

Get Started! 0:17

Variables and Parameters 32:27

Introduction 0:34

let 5:01

const 3:28

Destructuring 9:15

Default Parameters 4:14

Rest Parameters 2:59

... Spread 1:39

Templates 4:31

Summary 0:39

Classes 38:49

Introduction 0:43

Why Classes? 3:31

Defining a Class 2:56

constructor 3:21

get and set 6:50

Inheritance 6:19

super 5:34

Overrides 8:39

Summary 0:52

Functional Programming 49:20

Introduction 0:40

Arrows 5:26

Arrows and Asynch 3:24

Iterators 4:03

for of 4:47

Build Your Own Iterable 5:42

Generators 5:46

Putting It Together 7:42

Calling Next 5:25

Comprehensions 5:34

Summary 0:46

Built-In Objects 38:38

Introduction 0:51

Number 6:30

Math 3:55

Array 6:57

Array Comprehensions 3:54

Set 6:21

Map 5:40

WeakMap and WeakSet 4:02

Summary 0:24

Asynchronous Development in ES6 36:45

Introduction 0:27

Promise Primer 5:59

Promise Basics 7:00

Advanced Promises 5:19

Basic Asynchronous Generators 5:04

More Asynchronous Generators 5:43

Asynchronous Generators and Promises 6:37

Summary 0:32

Objects in ES6 20:50

Introduction 1:06

Object.is() and Object.assign() 4:59

Object Shorthand and Computed Properties 4:43

Proxies 6:13

Proxying Functions 3:03

Summary 0:42

Modules 30:07

Introduction 0:49

An IIFE 1:56

Common JS 2:46

AMD 3:37

ES6 Modules 3:18

Our First Module 2:25

Multiple Exports 1:56

One and Many Exports 3:06

Hiding the Details 2:40

Modules All the Way Down 3:47

ES6 to AMD 3:05

Summary 0:37

Using ES6 Today 26:05

Introduction 2:27

Browsers 2:20

Experimenting With Traceur 4:58

Using Traceur in Production 6:39

Polyfills 2:43

ESNext 1:55

ES6-shim 1:42

ES6 in Node 2:07

Summary 0:45

Course Summary 0:25

حجم فایل: 716MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight javascript Fundamentals for ES6

پیشنهاد فرادرس