پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش MCSA SQL Server 2012

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های Infinite Skills

دوره-آموزش-mcsa-sql-server-2012

دوره MCSA یکی از پرطرفدارترین دوره های بین المللی شرکت Microsoft می باشد.

دوره آموزش کامل MCSA SQL Server 2012 از موسسه Infinite Skills را برای شما آماده کرده ایم.

این دوره حدود 4 گیگابایت حجم دارد و اکثر مباحث SQL Server 2012 را آموزش می دهد.

برخی از سرفصل های دوره آموزشی:

 • آشنایی با پایگاه داده
 • آموزش مقدماتی دستورات SQL
 • آموزش نصب SQL Server 2012
 • رابط کاربری windows 7
 • ساخت یک دیتابیس ساده
 • Attach کردن دیتابیس
 • آموزش مقدمات Managment Studio
 • اتصال به SQL Server
 • آشنایی با Diagram ها
 • ابزارهای متنی و گرافیکی
 • تست وضعیت اتصال پایگاه داده
 • ساخت Login
 • تنظیمات Memory
 • استفاده از Data Collector
 • Restore کردن یک Full Backup
 • تنظیمات قابلیت AlwaysOn
 • استفاده از Powerpivot و Data Warehouse
 • ساخت جدول در پایگاه داده
 • ساخت Stored Producer
 • ساخت View
 • آشنایی با داده های Null
 • آشنایی با Trigger ها
 • آشنایی با ساختار یک کوئری خوب
 • دستور Select
 • دستور Where
 • استفاده از Top برای محدود کردن رکوردها
 • مرتب سازی نتیجه کوئری
 • استفاده از مقادیر Null
 • تغییر نام ستون ها
 • استفاده از Distinct
 • استفاده از تابع SUM
 • استفاده از تابع AGV
 • استفاده از Group By
 • استفاده از HAVING
 • استفاده از Like و IN
 • استفاده از Union
 • استفاده از OFFSET و FETCH
 • استفاده از Ranking
 • استفاده از Join
 • استفاده از Insert
 • استفاده از Update
 • استفاده از Delete
 • استفاده از SubQuery ها
 • کار با پارامترهای خروجی
 • مدیریت خطاها
 • امنیت در Stored Producer ها
 • آشنایی با توابع و ساخت تابع
 • آشنایی با Dynamic SQL
 • مثال Dynamic SQL
 • استفاده از Trigger ها
 • آشنایی با انواع Backup
 • آشنایی با ایندکس ها
 • آشنایی با Fuul Text Index
 • بروزرسانی Stattistics ها
 • پیدا کردن داده های تکراری در SQL Server
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This MCSA: Microsoft Server 2012 training bundle includes:

Microsoft SQL Server 2012 Certification Training Exam 70-461 Microsoft SQL Server 2012 Certification Training Exam 70-462 Microsoft SQL Server 2012 Certification Training Exam 70-463

In order to achieve your full MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) certification for Microsoft SQL Server 2012, you are required to pass the 70-461, 70-462, and 70-463 exams. This training bundle consists of everything you need to know to prepare for and pass these exams.

Exam 70-461 is Querying Microsoft SQL Server 2012. The video tutorials will teach you how to work in the user interface, create and alter tables using T-SQL, understand SQL queries, modify data, work with XML, and optimize queries. For exam 70-462 - Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, you will learn how to install and configure the SQL Server, maintain instances and databases, optimize and troubleshoot, manage data, and implement security and high availability.

In the video training for exam 70-463 - Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, you will learn how to design and implement a data warehouse, extract and transform data, load data, configure and deploy SSIS solutions, and build data quality solutions. Combined, these 3 video based training courses for Microsoft SQL Server 2012 contain everything you need to know to pass your required exams and achieve your MCSA: SQL Server 2012 certification.

What To Expect From This Course Course Overview Understanding Databases Transact-SQL Basics Microsoft SQL Certification How To Access Your Working Files SQL Server 2012 Evaluation SQL Server 2012 Installation Windows 8 Server 2012 Interface Windows 7 Interface SQL Server Sample Database Attaching The Sample Database Getting Help Installing SQL Books Online Management Studio Basics Connecting To SQL Server Customizing SSMS Utilizing Diagrams Saving Diagrams Text And Graphical Tools Using Sample Code Files About The Semicolon 00. Free Videos - Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 What Is Exam 70-462? About The Author What You Should Expect From The Videos Growing And Shrinking Databases Testing Database Connectivity Migrating Logins Adding New Filegroups DBCC CHECKDB Memory Settings Installing A Clustered Instance - Part 1 Using Performance Monitor - Part 1 Using Data Collector Restoring Full Backups Testing Backups BCP Creating Database Users Managing Certificates Configure AlwaysOn Availability Groups - Part 1 00. Free Videos - Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 What You Will Learn Learn About Me Data Warehouse Challenges - Physical Implementing A Data Flow - Part 1 Debugging SSIS Data Cleansing Data Quality Services Scripting And SSIS - Part 1 Using PowerPivot And Data Warehouse 01. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Introduction 0101 What To Expect From This Course 0102 Course Overview 0103 Understanding Databases 0104 Transact-SQL Basics 0105 Microsoft SQL Certification 0106 How To Access Your Working Files 02. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Course Setup 0201 SQL Server 2012 Evaluation 0202 SQL Server 2012 Installation 0203 Windows 8 Server 2012 Interface 0204 Windows 7 Interface 0205 SQL Server Sample Database 0206 Attaching The Sample Database 0207 Getting Help 0208 Installing SQL Books Online 03. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - SQL Server 2012 Interface 0301 Management Studio Basics 0302 Connecting To SQL Server 0303 Customizing SSMS 0304 Utilizing Diagrams 0305 Saving Diagrams 0306 Text And Graphical Tools 0307 Using Sample Code Files 0308 About The Semicolon 04. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Database Objects And Data 0401 What Are Objects? 0402 Understanding Tables 0403 Understanding Data Integrity 0404 Understanding Data Types 0405 Understanding Primary Keys 0406 Understanding Constraints 0407 Understanding NULL 0408 Understanding Views 0409 Understanding Stored Procedures 0410 Understanding Triggers 0411 Understanding Synonyms 05. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Working With Tables 0501 Creating A Table 0502 Graphical Table Creation 0503 Changing A Table 0504 Graphical Table Alterations 0505 Deleting A Table 0506 Graphical Table Deletion 0507 Creating A Primary Key 06. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - SQL Query Basics 0601 Four Basic Queries 0602 Thinking In SQL 0603 Options And More Options 0604 Good Query Structure 0605 Comments 0606 The USE Command 0607 The GO Command 07. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - The Basic SELECT Statement 0701 SELECT Basics 0702 SELECT Structure 0703 Using WHERE 0704 Using TOP To Limit Rows 0705 Ordering Results 0706 Working With NULLs 0707 T-SQL Concatenation 08. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Advanced SELECT Statements 0801 Column Aliasing 0802 Using DISTINCT 0803 Using SUM 0804 Using AVG 0805 Using COUNT 0806 Using Group By 0807 Using HAVING 0808 SELECT INTO 0809 Using LIKE And IN 0810 Understanding UNION 0811 INTERSECT And EXCEPT 0812 Using Synonyms - Part 1 0813 Using Synonyms - Part 2 0814 Offset-Fetch 0815 What Is Ranking? 0816 Using Ranking 0817 More Ranking Examples 09. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Using Joins 0901 Understanding Joins 0902 Join Query Structure 0903 Creating Inner Joins - Part 1 0904 Creating Inner Joins - Part 2 0905 Join Creation Through GUI 0906 Creating Outer Joins 0907 Creating Cross Joins 10. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Modifying Data 1001 The INSERT Statement 1002 Using INSERT - Part 1 1003 Using INSERT - Part 2 1004 The UPDATE Statement 1005 Using UPDATE 1006 The DELETE Statement 1007 Using DELETE - Part 1 1008 Using DELETE - Part 2 11. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Using Subqueries 1101 Understanding Subqueries 1102 Subquery Versus Join 1103 Creating A Scalar Subquery 1104 Creating A Multi-Valued Subquery 1105 Creating A Correlated Subquery 12. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Advanced Table Utilization 1201 Utilizing Memory 1202 What Is A Derived Table? 1203 Creating A Derived Table 1204 Table Variables - Part 1 1205 Table Variables - Part 2 1206 Common Table Expressions 1207 Temporary Tables 13. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Programmability 1301 Programmability In T-SQL 1302 What Is A Stored Procedure? 1303 Why Use Stored Procedures? 1304 A Simple Stored Procedure 1305 Input Parameters 1306 Multiple Input Parameters 1307 Output Parameters - Part 1 1308 Output Parameters - Part 2 1309 Using Case Logic - Part 1 1310 Using Case Logic - Part 2 1311 Handling Errors 1312 Stored Procedure Security 1313 Working With Functions 1314 Using Built-In Functions 1315 Creating A Scalar Function 1316 Creating A Table Valued Function 1317 What Is Dynamic SQL? 1318 Dynamic SQL Example 1319 Understanding GUIDs 1320 GUID Examples - Part 1 1321 GUID Examples - Part 2 14. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Triggers 1401 Using Triggers 1402 Inserted And Deleted Tables 1403 Trigger Examples - Part 1 1404 Trigger Examples - Part 2 15. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Transactions In T-SQL 1501 What Are Transactions? 1502 Understanding Concurrency 1503 Explicit And Implicit Transactions 1504 Cross Platform Concerns 1505 Transaction And Locking Example 16. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Under The Hood 1601 Using Metadata 1602 Using Catalog Views 1603 Using Information Schema Views 1604 Using System Stored Procedures 17. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Working With XML 1701 XML Basics 1702 Outputting XML From Queries 1703 Using FOR XML RAW 1704 Using FOR XML AUTO 1705 Using FOR XML PATH 18. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Optimizing Queries 1801 Optimization Basics 1802 Query Execution Plans - Part 1 1803 Query Execution Plans - Part 2 1804 SQL Server Extended Events - Part 1 1805 SQL Server Extended Events - Part 2 1806 SQL Server Profiler 19. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Taking The Exam 1901 Exam Basics 1902 Taking Your Exam 1903 When It Is Over 20. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-461 - Conclusion 2001 Wrap-Up 2002 About The Author 01. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Introduction 0101 What Is Exam 70-462? 0102 What You Should Expect From The Videos 02. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Installation And Configuration 0201 Growing And Shrinking Databases 0202 Monitoring Database Growth 0203 Designing Database Storage 0204 Configure An SQL Server Standby Server - Part 1 0205 Configure An SQL Server Standby Server - Part 2 0206 Changing Service Accounts 0207 Testing Database Connectivity 0208 Installing SQL Server Database Engine - Part 1 0209 Installing SQL Server Database Engine - Part 2 0210 Installing SQL Server Database Engine - Part 3 0211 Installing SQL Server Database Engine - Part 4 0212 Installing SQL Server Integration Services 0213 Enabling And Disabling Features 0214 Moving Databases Via Detach/Attach 0215 Migrating Logins 0216 Creating A Full Text Index 0217 Configuring FILESTREAM 0218 Configuring FILETABLE 0219 Create And Manage SQL Agent Jobs - Part 1 0220 Create And Manage SQL Agent Jobs - Part 2 0221 Setup Multi-Server Jobs 03. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Maintain Instances And Databases 0301 Using Multiple Files And Filegroups 0302 Recovery Models 0303 Adding New Filegroups 0304 Moving Tables Between Filegroups 0305 Enabling Contained Databases 0306 Data Compression 0307 Configuring TDE 0308 Setting Up Table Partitioning - Part 1 0309 Setting Up Table Partitioning - Part 2 0310 Managing Log File Growth - Part 1 0311 Managing Log File Growth - Part 2 0312 DBCC CHECKDB 0313 Installing Default And Named Instances - Part 1 0314 Installing Default And Named Instances - Part 2 0315 CPU Affinity 0316 Instance Level Settings - Part 1 0317 Instance Level Settings - Part 2 0318 Instance Level Settings - Part 3 0319 Memory Settings 0320 Database Mail 0321 Fillfactor 0322 Installing A Clustered Instance - Part 1 0323 Installing A Clustered Instance - Part 2 0324 Installing A Clustered Instance - Part 3 0325 Installing A Clustered Instance - Part 4 0326 Multi-Instance Clustering 0327 Multi-Subnet Clustering 0328 Recover From A Failed Cluster Node 04. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Optimization And Troubleshooting 0401 Replication For Reporting - Part 1 0402 Replication For Reporting - Part 2 0403 Replication For Reporting - Part 3 0404 Replication For Reporting - Part 4 0405 Diagnosing Locking And Blocking - Part 1 0406 Diagnosing Locking And Blocking - Part 2 0407 Diagnosing Wait Stats 0408 Using SQL Profiler 0409 Using Performance Monitor - Part 1 0410 Using Performance Monitor - Part 2 0411 Using Extended Events 0412 Using SQL Server Auditing 0413 Using Data Collector 0414 Using Policy Based Management 05. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Manage Data 0501 Define Recovery Models 0502 Mirrored Backups 0503 Stripped Backups 0504 Restoring Full Backups 0505 Restoring Differential Backups 0506 Restoring Transaction Log Backups 0507 File Group Restores 0508 Testing Backups 0509 Restoring Master Database 0510 Restoring msdb Database 0511 Restoring model Database 0512 Restoring Databases Protected By TDE 0513 Restoring A Single Database Page 0514 Point In Time Restores 0515 Index Maintenance 0516 Identifying Index Fragmentation 0517 Identifying Unused Indexes 0518 Filtered Indexes 0519 Updating Statistics 0520 Full Text Indexes 0521 Column Store Indexes 0522 Import Export Wizard 0523 BCP 0524 Bulk Insert 06. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Implement Security 0601 Logins Vs. Users 0602 Creating Logins 0603 Fixed Server Roles 0604 User Defined Server Roles 0605 Certificate Logins 0606 Instance Level Permissions 0607 Database Level Permissions 0608 Fixed Database Roles 0609 User Defined Database Roles 0610 Application Roles 0611 Creating Database Users 0612 Managing Certificates 0613 Endpoint Security 07. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Implement High Availability 0701 Configure Database Mirroring 0702 Configure AlwaysOn Availability Groups - Part 1 0703 Configure AlwaysOn Availability Groups - Part 2 0704 Failing Over Database Mirroring 0705 Failing Over AlwaysOn Availability Groups 0706 Monitoring Database Mirroring 08. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-462 - Conclusion 0801 About The Author 0802 Thank You 01. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Introduction Data Warehousing 2012 0101 What You Will Learn 0102 Data Warehouse Concepts And Architecture 0103 Data Warehouse Solutions 02. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Data Warehouse Hardware 0201 Data Warehouse Challenges - Memory 0202 Data Warehouse Challenges - Physical 0203 Data Warehouse Architectures 0204 Data Warehouse Appliances 03. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Designing And Implementing A Data Warehouse 0301 Data Warehouse Logical Design 0302 Data Warehouse Physical Design 0303 Exercise: Implementing A Data Warehouse Schema 0304 Solution For Implementing A Data Warehouse Schema 04. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Design And Implement A Data Warehouse Schema 0401 ETL And SSIS 0402 Defining A Data Source 0403 Implementing A Data Flow - Part 1 0404 Implementing A Data Flow - Part 2 0405 Exercise: Implementing A SSIS Package 0406 Solution For Implementing A SSIS Package 05. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Control Flows And SSIS Package 0501 Introduction To Control Flows 0502 Dynamic Packages 0503 Defining Containers - Part 1 0504 Defining Containers - Part 2 0505 Manage Consistency 0506 Exercise: Implement Control Flows In SSIS 0507 Solution For Implementing Control Flow SSIS 06. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Debugging And Troubleshooting SSIS Packages 0601 Debugging SSIS 0602 Error Log Providers 0603 Error Handling And SSIS - Part 1 0604 Error Handling And SSIS - Part 2 0605 Exercise: Debugging And Troubleshooting SSIS 0606 Solution For Debugging And Troubleshooting SSIS 07. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Incremental ETL Process 0701 Introduction To Incremental ETL Processes 0702 Extract Modified Data - Part 1 0703 Extract Modified Data - Part 2 0704 Load Modified Data 0705 Exercise: Load Incremental Data 0706 Solution For Incremental Load 08. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Enforcing Data Quality 0801 Data Cleansing 0802 Data Quality Services 0803 Data Quality Services And Matching Data 0804 Exercise Cleansing Data 0805 Solution For Cleansing Data 0806 Exercise: De-Duplicating Data 0807 Solution For De-Duplicating Data 09. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Master Data Services 0901 What Is Master Data Services 0902 Implementing Master Data Services 0903 Excel Add-In For Master Data Services 10. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Extending SSIS 1001 Custom SSIS Components 1002 Scripting And SSIS - Part 1 1003 Scripting And SSIS - Part 2 11. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Deploying SSIS Packages 1101 Overview Of SSIS Deployment 1102 Deploying SSIS Packages - Part 1 1103 Deploying SSIS Packages - Part 2 1104 Planning SSIS Package Execution 1105 Exercise: Deploying An SSIS Package 1106 Solution For Deploying SSIS Package 12. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - Consuming Data 1201 Data Warehouse Using Excel 1202 Using PowerPivot And Data Warehouse 1203 Data Warehouse And SSRS 1204 Exercise: Using Excel And PowerPivot 1205 Solution For Excel And PowerPivot 13. Microsoft SQL Server 2012 Certification Training - Exam 70-463 - About The Author 1301 Learn About Me

عنوان دوره: InfiniteSkills - MCSA SQL Server 2012 Training Bundle Training Video حجم فایل: 3.91GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills MCSA SQL Server 2012 Training Bundle

پیشنهاد فرادرس