پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش RHCE گواهینامه مهندسی Red Hat

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های VTC ، آموزش شبکه ، آموزش رد هت (Red Hat)

دوره-آموزش-rhce-گواهینامه-مهندسی-red-hat

دوره RHCE یکی از دوره های شرکت Red Hat می باشد که مباحث مقدماتی و پیشرفته Linux Red Hat را آموزش می دهد.

در صورت گذراندن این دوره می توانید در آزمون RHCE موسسه Red Hat شرکت کنید.

این دوره آموزشی محصول VTC می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • پارتیشن بندی دیسک
 • پیکربندی شبکه
 • انتخاب نرم افزار
 • برنامه میانبر
 • سیستم مدیریت
 • دسترسی به Shell
 • دسترسی از راه دور
 • آرشیو و فشرده سازی
 • ایجاد و ویرایش فایل های متنی
 • مدیریت پرونده ها
 • بوت / راه اندازی مجدد / خاموش کردن
 • استفاده از حالت تک کاربر
 • سیستم Console
 • مدیریت خدمات شبکه
 • مدیریت پارتیشن با استفاده از FDISK
 • مدیریت پارتیشن با استفاده از cfdisk
 • دوره مدیریت Logical
 • اضافه کردن پارتیشنهای جدید
 • ایجاد Mount File System
 • مدیریت Network File Systems
 • راهنماهای Setgid
 • نصب و راه اندازی به صورت خودکار از File Systems
 • لیست های کنترل دسترسی
 • استفاده از Cron
 • استفاده از Kickstart
 • نصب RHEL به عنوان Virtual Guest

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

  Welcome
  (01:02) T

What This Course Will Cover (01:27) T

System Prerequisites (02:03) T

Prerequisites (02:16) T

Installation Play all movies in this Chapter Collapse

Getting Started (04:07) T

Disk Partitioning (03:10) T

Network Configuration (03:55) T

Software Selection (02:51) T

Server vs. Desktop (03:22) T

Gnome Desktop Tour Play all movies in this Chapter Collapse

Program Shortcuts (05:04) T

System Management (05:11) T

Preferences (05:29) T

Accessibility (02:13) T

Shutting Down and Logging Out (02:21) T

Essential Tools Play all movies in this Chapter Collapse

Accessing the Shell (02:51) T

Redirection (04:34) T

Grep and Regular Expressions (04:56) T

Remote Access (03:49) T

Logging In and Switching Users (05:37) T

Archives and Compression (06:18) T

Creating and Editing Text Files (07:29) T

File Management (05:03) T

Permissions (05:38) T

Locating Files (02:32) T

System Documentation (03:14) T

Operating a Running System Play all movies in this Chapter Collapse

Boot / Reboot / Shutdown (04:22) T

Booting Into Different Runlevels (04:26) T

Using Single User Mode (03:25) T

Processes: System Utilization (05:53) T

Process Priorities (04:14) T

Killing Processes (05:48) T

System Logs (05:18) T

System Console (01:36) T

Virtual Machines (05:49) T

Managing Network Services (04:02) T

Local Storage Play all movies in this Chapter Collapse

Partition Management Using Fdisk (04:45) T

Partition Management Using Cfdisk (03:47) T

Physical Volumes (03:23) T

Volume Groups (04:37) T

Logical Volume Manager (04:01) T

Luks-Encrypted Filesystems (05:06) T

Mount by UUID (04:13) T

Adding New Partitions (05:17) T

File Systems Play all movies in this Chapter Collapse

Create and Mount File Systems (05:36) T

Mount and Unmount Encrypted File Systems (02:23) T

Managing Network File Systems (06:16) T

Automatic Mounting of File Systems (06:35) T

Extending Ext4 File Systems (03:29) T

Setgid Directories (03:02) T

Access Control Lists (03:13) T

File Permission Problems (05:07) T

NFS (06:13) T

System Maintenance Play all movies in this Chapter Collapse

Configure Networking (04:46) T

Hostname Resolution (05:12) T

Using Cron (05:10) T

Booting to Runlevels Automatically (02:17) T

Using Kickstart (03:11) T

Allowing Virtual Guests (01:53) T

Installing RHEL as a Virtual Guest (03:04) T

Launching Virtual Systems at Boot (01:54) T

Network Services Running at Boot (06:17) T

Running a Web Server (08:35) T

Running a Default FTP Server (04:12) T

Installing Red Hat Packages (02:17) T

Updating Red Hat Packages (04:29) T

Creating a Repository (06:35) T

Updating the Kernel (04:38) T

Making Boot Loader Changes (04:43) T

Users and Groups Play all movies in this Chapter Collapse

Creating and Deleting Users (04:15) T

Making Changes to Users (03:27) T

Changing Passwords and Password Aging (04:50) T

Creating and Deleting Groups (02:15) T

Changing Membership in Groups (03:03) T

Using LDAP (03:22) T

Security Play all movies in this Chapter Collapse

Iptables (03:55) T

Managing Firewalls (04:30) T

Selinux Enforcing and Permissive Modes (02:22) T

Selinux File and Process Context (03:20) T

Restore Default File Contexts (03:29) T

Modifying System Selinux Settings (04:20) T

Diagnosing Selinux Policy Violations (04:06) T

Advanced Topics Play all movies in this Chapter Collapse

Network Address Translation (03:35) T

Configuration of Static Routes (03:40) T

Kernel Runtime Parameters (02:32) T

Building RPMs (03:33) T

iSCSI Initiator (03:57) T

System Utilization Reports (02:47) T

Automating System Maintenance Tasks (02:14) T

Remote Logging (05:23) T

Network Services (01:41) T

Conclusion Play all movies in this Chapter Collapse

Course Wrap Up (01:25) T

Next Steps (02:51) T

Credits Play all movies in this Chapter Collapse

عنوان دوره: VTC – Red Hat Certified Engineer-Exam EX300 Course حجم فایل: 623MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC Red Hat Certified Engineer Exam EX300 Course

پیشنهاد فرادرس