تبلیغات

دوره آموزش SharePoint

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های TrainSignal ، آموزش شیرپوینت

دوره-آموزش-sharepoint

تعداد 10 دوره آموزشی Sharepoint برای کاربران گرامی مرجع تخصصی برنامه نویسی آماده کرده ایم.

این دوره ها محصول TrainSignal هستند و از Sharepoint 2007 تا Sharepoint 2013 را پوشش می دهند.

در این آموزش های تصویری شما با ویژگی های Sharepoint ، امکانات آن و نحوه توسعه و برنامه نویسی برای آن آشنا می شوید.

سایر آموزش های شیرپوینت را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

لیست دوره های آموزشی:

 •  SharePoint Server 2007
 • SharePoint Server 2010 Administration 70-667
 • SharePoint Server 2010 Design and Deployment 70-668
 • SharePoint Server 2010 Development 70-573
 • SharePoint Server 2010 Fundamentals
 • SharePoint Server 2010 Integrating With Office 2010
 • SharePoint Server 2013 Administration
 • SharePoint Server 2013 Advanced Solutions 70-332
 • SharePoint Server 2013 Core Solutions 70-331
 • SharePoint Server 2013 New Features

لیست سرفصل های مهم این دوره های آموزشی:

 • راه اندازی Extranet
 • نظارت بر SharePoint
 • نصب و راه اندازی Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • خدمات Excel
 • جستجو و تنظیمات برای SharePoint Server
 • نصب و راه اندازی SharePoint Services 3.0
 • نرم افزار وب سایت SharePoint
 • روش های مدیریت SharePoint
 • کار با نرم افزار Web Applications
 • ایجاد و مدیریت Site Collections
 • کار با Content Databases
 • توسعه Web Applications
 • کار با Terms
 • نرم افزار مدیریت SharePoint
 • نصب و راه اندازی SharePoint 2010
 • نظارت بر SharePoint 2013
 • Windows Authentication در SharePoint
 • پیکر بندی SharePoint
 • نصب و راه اندازی SharePoint 2013
 • مدیریت محتوا SharePoint
 • قطعات خارجی SharePoint
 • مدیریت Web Applications
 • آشنایی با ویژگی های جدید SharePoint 2013
 • ارتقاء Infrastructure
 • مدیریت محتوا های وب سایت
 • برنامه ریزی نصب و راه اندازی
 • ارتقاء
 • پشتیبان گیری و بازیابی
 • مدیریت محتوای وب سایت
 • برنامه ریزی Farm Topology
 • اطلاعات Architecture
 • خدمات Architecture
 • ارتقاء و مدیریت بر Environment
 • کار با Sites
 • کار کردن با My Sites
 • تنظیم ایمیل برای SharePoint
 • نصب و راه اندازی SharePoint
 • نصب و راه اندازی SharePoint Server 2013
 • ایجاد Web Applications
 • ایجاد Site Collections
 • ایجاد یک Custom Ribbon Control
 • ایجاد یک Custom Dialog
 • کار با Documents
 • کار با Business Connectivity Services
 • ایجاد یک Search Interface
 • ذخیره سازی Configuration Data
 • یجاد یک Site Definition
 • مقدمه ای بر SharePoint 2010
 • ایجاد یک Survey
 • ایجاد یک New SharePoint Site
 • لیست SharePoint
 • کتابخانه SharePoint
 • ایجاد و ویرایش اسناد
 • برنامه و پیکربندی مدیریت محتوای وب سایت
 • برنامه و پیکربندی تصدی مدیریت محتوا
 • ایجاد و مدیریت پیکربندی نرم افزار
 • ایجاد و پیکر بندی Productivity Service
 • ایجاد و پیکر بندی Conversion Services
 • بازیابی SQL
 • ایجاد و پیکر بندی یک Business Connectivity Service
 • ارزیابی محتوا برای ارتقا
 • برنامه ریزی برای فرآیند به روز رسانی
 • فرآیند به روز رسانی
 • نقشه SharePoint برای Network Drive
 • ذخیره اسناد در SharePoint از Office
 • اضافه کردن و استفاده از Excel Web Part
 • اضافه کردن و استفاده از Chart Web Part
 • ایجاد و استفاده از Content Types
 • ایجاد Dashboards با استفاده از Excel Web Services و Status Indicators
 • ایجاد و پیوند یک SharePoint List از Access
 • اضافه کردن یا ویرایش Items با Access
 • استفاده از SharePoint List به عنوان یک Visio به منبع داده
 • ایجاد و استفاده از Document Sets
 • استفاده از Web Apps با SharePoint

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2007:

0 Introduction to SharePoint Server 2007
0 Introduction
1 SharePoint Lab Setup
10 Email Configuration, Alerts, and RSS Feeds
11 Monitoring SharePoint
13 Setting Up an Extranet
14 Securing Your Sites Through SSL
15 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Installation
16 Workflows and the Recycling Bin
17 Personalization and MySite
18 Excel Services, KPIs, and Dashboards
19 Search Configuration for SharePoint Server
2 Installation of SharePoint Services 3.0
20 Site Templates
21 Server Farm Installation
3 SharePoint Web Applications
4 SharePoint Site Creation
5 Site Building Components
6 More Site Building Components
7 Users, Groups, and Permissions
8 Document Libraries and Microsoft Office Integration
9 Custom Content Types and Lists
In Back-Up in SharePoint

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2010 Administration 70-667:

0 Getting Started with SharePoint 2010 Administration Training
0 Introduction
1 The Course Scenario
10 Methods for SharePoint Administration
11 Working with Web Applications
12 Creating and Managing Site Collections
13 Working with Content Databases
14 Extending Web Applications
15 Remote BLOB
16 Managing Lists and Libraries
17 Configuring the Managed Metadata Service
18 Working with Terms
19 SharePoint Authentication Options
2 Lab Setup
20 SharePoint Content Security
21 Managing SharePoint Customizations
22 Configuring Incoming and Outgoing Email
23 Managing SharePoint Service Applications
24 User Profiles and Social Networking
25 Office Web Apps
26 Indexing and Search
27 Backup Recovery of SharePoint
28 Monitoring SharePoint
29 Preparing for Your Microsoft SharePoint 2010 Configuring Certification Exam
3 SharePoint 2010 Feature Review
30 Next Steps
4 Prerequisites for SharePoint 2010
5 Installing SharePoint 2010
6 SharePoint Farms and Advanced Deployment
7 Concepts of Upgrading SharePoint to 2010
8 Performing a Database Attach Upgrade
9 Farm Configuration and Service Application Concepts

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2010 Design and Deployment 70-668:

0 Introduction
0 Welcome to SharePoint 2010 Design and Deployment
1 Governance Planning
10 Installation Planning
11 Upgrades
13 Planning Periodic Maintenance and Updates
14 Backup and Restore
15 Customization Management
16 Deployment of Custom Solutions
17 Web Content Management
18 Document and Records Management
19 User Profiles
2 Planning a Farm Topology
20 Social Computing and Communities
21 Enterprise Search
22 Business Intelligence Capabilities
23 Continuing Education
3 Information Architecture
4 Performance and Capacity
5 Testing and Measuring Performance
6 Service Levels and Availability
7 Services Architecture
8 Identity Management and Authentication
9 Access and Authorization
Upgrade and Monitoring the Environment

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2010 Development 70-57:

0 Getting Started with SharePoint 2010 Development Training
0 Introduction
1 Lab Setup
10 Permissions
11 Event Receivers
12 Creating a Custom Ribbon Control
13 Timer Jobs
14 Creating a Custom Dialog
15 Navigation
16 User Profiles
17 Branding
18 Delegate Controls
19 Workflows
2 The Course Scenario
20 Working with Business Connectivity Services
21 RESTFUL Services
22 Client Object Model
23 Working with Documents
24 Metadata
25 Creating a Search Interface
26 Storing Configuration Data
27 Creating a Site Definition
28 Sandboxed Solutions
3 The Core SharePoint Objects
30 Next Steps
4 Visual Studio 2010
5 SPSite and SPWeb Objects and Disposal
573 Exam
6 SPList and SPField Objects
7 SPListItem Objects
8 Content Types
9 Web Parts

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2010 Fundamentals:

0 Introduction to SharePoint 2010
0 Introduction
1 SharePoint Site Templates
10 Control Document Editing
11 Workspace Sites
12 Create a Survey
13 Discussion Boards
14 SharePoint Blogs
15 SharePoint Alerts and RSS Feeds
16 Tagging and Taxonomy
17 Your SharePoint My Site
18 Personalize Your My Site
19 SharePoint Search
2 Create a New SharePoint Site
3 SharePoint Site Settings Look and Feel
4 SharePoint Site Permissions
5 SharePoint Lists
6 Customize List Views
7 SharePoint Libraries
8 Customize Library Views
9 Create and Edit Documents

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2010 Integrating With Office 2010:

 

0 Introduction
0 Map SharePoint to a Network Drive
1 Save Documents to SharePoint from Office
10 Synchronize Task Lists with Outlook
11 Synchronize Calendars with Outlook
12 Synchronize a Document Library with Outlook
14 Export a List from SharePoint to Excel
15 Export Excel Data to a Custom List
16 Publish an Excel Workbook to SharePoint
17 Add and Use the Excel Web Part
18 Status Indicators in SharePoint
19 Add and Use the Chart Web Part
2 Create and Use Content Types
20 Creating Dashboards with Excel Web Services and Status Indicators
21 Export and Link a SharePoint List to Access
22 Importing SharePoint Lists from Access
23 Create and Link a SharePoint List from Access
24 Add or Edit SharePoint List Items with Access
25 Publish an Access Web Database to SharePoint
26 Publish a Visio Drawing to SharePoint
27 Use SharePoint List as a Visio Data Source
28 Modify a SharePoint List Form with InfoPath
29 Publish an InfoPath Form to a SharePoint Form Library
3 Create and Use Document Sets
30 Publish an InfoPath Form as a Content Type
31 Share and Use a OneNote Notebook with SharePoint
32 Copy a SharePoint site with SharePoint Workspace
4 Using Office Web Apps with SharePoint
5 Accessing SharePoint Templates from Word 2010
7 Use Word to Contribute to Your Blog Site
8 Send Email to a SharePoint Library or List
9 Synchronize Contacts with Outlook
authoring Using the Excel Web App
authoring with Word and PowerPoint

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2013 Administration:

0 Getting Started with SharePoint
0 Introduction
1 Preparing for SharePoint Installation
10 Configuring Email for SharePoint
11 Working with Sites
12 Create Libraries, Lists, and Tasks
13 Working with My Sites
14 Configure the Office Web Apps Server
2 Installing SharePoint Server 2013
3 Farm Configuration Revisited
4 The Logical Architecture of SharePoint
5 Creating Web Applications
6 Creating Site Collections
7 The Managed Metadata Service Application
8 Search Service Application
9 User Profile Service Application

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2013 Advanced Solutions 70-332:

 SharePoint
 SQL
0 Introduction
1 SQL High Availability Mirroring, Clusters, and Always On
10 Upgrade Site Collections
11 Plan a Social Workload
12 Plan a Search Workload
13 Plan and Configure Web Content Management
14 Plan and Configure Enterprise Content Management
15 Create and Configure App Management
16 Create and Configure Productivity Service
17 Create and Configure Conversion Services
18 Configure Service Application Federation
19 Create and Configure a Secure Store Application
2 SQL Disaster Recovery
20 Create and Configure a Business Connectivity Service
21 SharePoint Solutions and Applications
22 Plan and Configure PerformancePoint and PowerPivot
23 Plan and Configure Reporting Service with PowerView
24 Install Project Server
25 Conclusion
3 SharePoint Server and Services Distribution
332
4 Network Load Balancing and Redundancy
7 Evaluate Content and Customizations for Upgrade
8 Plan an Upgrade Process
9 The Upgrade Process

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2013 Core Solutions 70-331:

0 Introduction
1 SharePoint 2013 Basics
10 Monitoring SharePoint 2013
11 Windows Authentication in SharePoint
12 Forms Based Authentication in SharePoint
13 Federated Authentication in SharePoint
14 SharePoint Authorization and Permissions
15 Additional SharePoint Security Options
16 Securing SharePoint Farms
17 SharePoint Search
18 Configuring SharePoint Search
19 Configuring SharePoint Search for End Users
2 Installing SharePoint 2013
20 Managed Metadata
21 Managing SharePoint Content
22 Configuring User Profiles
23 Configuring My Sites
3 SharePoint Farm Configuration
331
4 SharePoint Service Applications
5 External SharePoint Components
6 SharePoint Online Office 365
7 Managing Web Applications
8 Web Application Address Management
9 Site Collections

لیست سرفصل های دوره Trainsignal-SharePoint Server 2013 New Features:

0 Introduction to SharePoint 2013 New Features
0 Introduction
1 Infrastructure Improvements
10 Composite Solutions
11 Business Intelligence BI
2 What New with Service Applications
3 Improvements to Web Applications and Site Collections
4 Apps and App Management
5 User Search Improvements
6 Search Architecture and Management
7 Enterprise Content Management
8 Web Content Management
9 SharePoint Social

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2007 حجم فایل: 627MB

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2010 Administration 70-667 حجم فایل: 745MB

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2010 Design and Deployment 70-668 حجم فایل: 484MB

عنوان دوره: Trainsignal-SharePoint Server 2010 Development 70-573 حجم فایل: 0.99GB

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2010 Fundamentals حجم فایل: 462MB

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2010 Integrating With Office 2010 حجم فایل: 558MB

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2013 Administration حجم فایل: 304MB

عنوان دوره: Trainsignal-SharePoint Server 2013 Advanced Solutions 70-332 حجم فایل: 773MB

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2013 Core Solutions 70-331 حجم فایل: 502MB

عنوان دوره:Trainsignal-SharePoint Server 2013 New Features حجم فایل: 309MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Trainsignal Sharepoint 2007-2013

پیشنهاد فرادرس