پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش Team Foundation Server 2010 Version Control

دسته بندی ها: ویژوال استودیو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

دوره-آموزش-team-foundation-server-2010-version-control

در این دوره آموزشی با کنترل ورژن در Team Foundation Server 2010 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مشتریان (VS، CLI، TEE)
 • راه اندازی یک connection
 • ایجاد یک workspace
 • تغییرات Pending
 • معرفی Fundamental Operation
 • Rename و Move
 • Delete و Undelete
 • Shelve و Unshelve
 • استفاده از Command Line
 • مدیریت workspaces
 • ایجاد تغییرات
 • هندلینگ conflicts
 • ویرایش conflicts
 • استفاده از Annotate
 • ایجاد یک branch

عنوان دوره آموزشی: Team Foundation Server 2010 Version Control سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 49 دقیقه نویسنده: Robert Horvickلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Client/Server Overview
	 02:12	
TPC and Team Project overview
	 06:18	
Checkout/Edit/Checkin Model
	 03:44	
Clients (VS, CLI, TEE)
	 01:50	
Version Control Workspaces
	 01:38	
Summary
	 01:19	
Fundamental Operations		 00:21:32	
Introduction
	 01:00	
Setting up a connection
	 02:51	
Creating a workspace
	 04:11	
Get latest
	 06:09	
Pending changes
	 06:24	
Summary
	 00:57	
Fundamental Operations 2		 00:43:41	
Introduction
	 01:13	
Viewing History
	 01:05	
Demo: Viewing History
	 05:47	
Rename and Move
	 01:35	
Demo: Rename and Move
	 02:58	
Delete and Undelete
	 01:22	
Demo: Delete and Undelete
	 04:04	
Undo Pending Changes
	 01:31	
Demo: Undo Pending Changes
	 03:41	
Shelve and Unshelve
	 05:53	
Demo: Shelve and Unshelve
	 07:30	
Get Specific Version
	 01:11	
Demo: Get Specific Version
	 04:53	
Summary
	 00:58	
Using the Command Line		 00:48:32	
Overview
	 01:34	
The command shell
	 01:45	
Demo: The command shell
	 04:15	
Managing workspaces
	 03:33	
Demo: Managing workspaces
	 06:45	
Querying server data
	 03:55	
Demo: Querying server data
	 05:34	
Making changes
	 05:18	
Demo: Making changes
	 14:34	
Summary
	 01:19	
Team Development Practices 1		 00:34:33	
Overview
	 00:54	
Handling conflicts
	 05:19	
Demo: Edit conflicts
	 05:22	
Demo: Rename conflicts
	 03:34	
Demo: Namespace conflicts
	 03:51	
Annotate Command
	 00:50	
Demo: Using Annotate
	 05:35	
Code reviews
	 00:45	
Demo: Code reviews
	 07:31	
Summary
	 00:52	
Team Development Practices 2		 00:24:49	
Overview
	 01:11	
Change Notifications
	 01:31	
Demo: Change Notifications
	 04:23	
Checkin Policies
	 02:11	
Demo: Checkin Policies
	 07:33	
Checkin Notes
	 01:08	
Demo: Checkin Notes
	 05:11	
Summary
	 01:41	
Branch and Merge		 00:37:35	
Introduction
	 00:54	
Conceptual overview
	 03:52	
Creating a branch
	 03:51	
Demo: Creating a branch
	 04:09	
Merging changes
	 02:12	
Demo: Merging changes
	 13:33	
Visualizations
	 02:35	
Demo: Using visualizations
	 05:37	
Summary
	 00:52

حجم فایل: 495MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Team Foundation Server 2010 Version Control

پیشنهاد فرادرس