پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش Windows Kernel Debugging

دسته بندی ها: اشکال زدایی ویندوز (Windows Debugging) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ویندوز

دوره-آموزش-windows-kernel-debugging

این آموزش تصویری اصول نحوه خطایابی هسته ویندوز (Windows Kernel Debugging) را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • روش تخلیه حافظه
 • انواع حافظه
 • پیکربندی حافظه
 • محدودیت و اشکال زدایی
 • راه حل اشکال زدایی ویندوز 
 • نصب ابزار اشکال زدایی
 • فضاهای کاری مشکل ساز
 • یافتن راه حل در عملیات اشکال زدایی
 • معماری پردازنده و دستورالعملها
 • استراتژی برای تجزیه و تحلیل سیستم ها
 • مسیر بسته چیست؟
 • دستورات DQS برای نمایش ردیابی پشته
 • پردازش اشکال زدایی ویندوز
 • آشنایی با پردازنده ها و جداکردن کد پردازنده
 • سیستم های چند پردازنده
 • جریان آموزش Unassembling
 • حافظه مجازی چیست؟
 • نمایش محتویات حافظه
 • درخواست (IRP)
 • سطح درخواست وقفه (IRQL)
 • فراخوانی به تعویق افتاده (DPC)
 • تخلیه حافظه با NotMyFault

عنوان دوره آموزشی: Windows Kernel Debugging Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت و 2 دقیقه نویسنده: Bruce Mackenzie-Lowلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Windows Kernel Debugging Fundamentals
Authored by: Bruce Mackenzie-Low 
Duration: 5h 2m
Level: Intermediate

Windows kernel debugging is one of the most hardcore skills a system administrator can possess. It provides the ability to peer into the workings of the operating system and determine why a server may have crashed or locked up. This course covers the fundamentals essential for understanding the internal workings of the Windows operating system and how to install and use the Windows Debugger. Strategies are provided for examining crashes that give learners immediate confidence with analyzing crashes and hangs. You will learn about Windows processes and threads, stack traces, processors, synchronization mechanisms, address space layout, drivers and interrupts and much more. You will leave this course with the troubleshooting skills that you can leverage for many years to come.

Introduction 04:27 Windows Crashes and Hangs 02:31 Common Causes 05:53 Memory Dump Creation 01:12 Types of Memory Dumps 02:13 Configuring Memory Dumps 03:06 Dedicated Dump File 02:59 Restrictions and Gotchas 05:26 Getting Started With the Windows Debugger 00:25:18 Introducing the Windows Debugger 05:20 Live Kernel-mode Debugging 01:47 Postmortem Analysis 02:01 Installing the Debugging Tools 07:05 Starting the Debugger 03:09 Debugger Workspaces 01:58 Opening a Memory Dump 03:56 Getting Help in the Windows Debugger 00:24:21 Introducing the Windows Debugger Help Library 03:43 Finding Help on Debugger Operations 04:44 Getting Help on Debugger Commands 06:07 Using the Bug Checks Code Reference Section 05:02 Processor Architectures and Instructions 04:43 Configuring the Windows Debugger 00:19:07 What Needs to Be Configured in WinDbg? 02:01 Symbols 03:40 Configuring the Symbol File Path 06:19 Establishing the Source File Path 03:12 Configuring the Executable Image Path 03:52 Starting Your Crash Dump Analysis 00:20:55 Starting Your Crash Dump Analysis With the !analyze -v Command 07:27 Demonstration Using !analyze -v 06:29 Strategies for Analyzing System Crashes 03:35 Strategies for Analyzing System Hangs 03:23 Understanding Stack Traces 00:27:00 Stack Fundamentals 04:25 What is a Stack Trace? 04:47 Displaying the Stack Trace in WinDbg 03:46 WinDbg k Command for Displaying a Stack Trace 05:36 WinDbg dds and dqs Commands for Displaying a Stack Trace 03:03 WinDbg !stacks Command for Displaying a Stack Trace 05:20 Debugging Processes and Threads 00:29:32 Windows Processes 06:27 Using the !process Debugger Command 06:28 Windows Threads 06:16 Using the !thread Debugger Command 05:02 Understanding Thread Scheduling and States 05:17 Understanding Processors and Disassembled Code 00:28:55 Processors and Registers 09:48 Multiprocessor Systems 06:41 Sockets, Cores, and Hyper-threading 05:16 Unassembling Instruction Streams 07:09 Investigating Locks and Spinlocks 00:22:19 Locks and Resources 07:34 Debugging Deadlocks 05:28 Spinlocks 03:25 Analyzing Spinlock Hangs 05:50 Exploring Windows Virtual Memory 00:27:48 What is Virtual Memory? 03:30 Consumers of Virtual Memory 04:16 Windows Virtual Address Space Layouts 05:55 Windows Memory Pools 08:14 Displaying Memory Contents 05:52 Windows Drivers and Interrupts 00:25:40 What is a Driver? 06:04 I/O Request Packets (IRP) 06:28 Interrupt Request Levels (IRQL) 06:35 Deferred Procedure Calls (DPC) 06:32 Forcing Windows Memory Dumps 00:23:21 Why do Windows Servers Hang? 04:14 Forcing a Memory Dump With NotMyFault 06:16 Forcing a Memory Dump With a Keyboard 08:37 Forcing a Memory Dump With a Non-maskable Interrupt 04:14

حجم فایل: 693MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Kernel Debugging Fundamentals

پیشنهاد فرادرس