تبلیغات

دوره آموزش Windows Server AppFabric Cache

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

دوره-آموزش-windows-server-appfabric-cache

در این دوره آموزشی با Windows Server AppFabric Cache آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • AppFabric Caching چیست؟
 • برنامه نویسی
 • اضافه کردن data  به  cache
 • استفاده از Cache API  از  ASP.NET
 • استفاده از Local Cache
 • برنامه نویسی برنامه Fabric Cache
 • رابط های برنامه کاربردی Region
 • کار با DataCacheItem
 • استفاده از Optimistic Concurrency
 • استفاده از callbacks
 • کار با DataCacheClient  یا DataCacheClients
 • مدیریت و امنیت AppFabric Cache
 • پیکربندی cmdlets
 • فعال کردن ETW

عنوان دوره آموزشی: Windows Server AppFabric Cache سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 37 دقیقه نویسنده: Jon Flandersلیست سرفصل های دوره آموزشی:

What is AppFabric Caching?
	 03:13	
AppFabric Cache Architecture
	 04:06	
AppFabric Cache as a hunk of memory
	 02:20	
Architecture with AppFabric Cache
	 03:51	
Summary
	 00:29	
Programming		 00:45:13	
Programming
	 04:37	
Demo - Connecting to the Cache Cluster
	 10:02	
Adding data to the cache
	 03:59	
Demo - Using Cache API from ASP.NET
	 11:02	
More on programming the cache
	 05:34	
Local cache
	 03:24	
Demo - using the Local Cache
	 05:49	
Summary
	 00:46	
Programming II		 00:19:35	
Programming App Fabric Cache – Part II
	 00:15	
Outline
	 00:07	
Regions
	 06:19	
Region APIs
	 00:38	
Demo - Regions
	 02:32	
Get versus GetCacheItem
	 01:14	
DataCacheItem
	 00:37	
Tags
	 01:24	
APIs for adding tags
	 02:42	
Retrieving tags and items
	 02:31	
Summary
	 01:16	
More Windows Server AppFabric Cache Features		 00:33:23	
More on Windows Server AppFabric Cache - HA, locking and callbacks
	 00:21	
Outline
	 00:24	
High Availability
	 06:19	
Optimistic Concurrency
	 04:25	
Using Optimistic Concurrency
	 00:37	
Concurrency APIs
	 00:39	
Demo - Optimistic Locking
	 03:42	
Pessimistic Concurrency
	 00:29	
Pessimistic Locking
	 01:53	
Demo - Pesimistic
	 05:21	
Callbacks
	 04:24	
DataCache callback API and DataCacheOperation filter
	 01:02	
Using callbacks
	 00:36	
Write-behind and read-through provider
	 02:28	
Summary
	 00:43	
Session		 00:15:04	
AppFabric Cache’s ASP.NET Session State Provider
	 00:14	
Outline
	 00:16	
ASP.NET Session Provider
	 01:22	
ASP.NET considerations
	 01:44	
DataCacheClient or DataCacheClients
	 01:23	
Configuration
	 02:09	
Sharing session state
	 01:27	
Demo
	 04:21	
To HA or not to HA?
	 01:15	
Summary
	 00:53	
Management		 00:25:41	
AppFabric Cache Management and Security
	 00:13	
Outline
	 00:22	
Setting up PowerShell
	 00:54	
Loading configuration
	 02:34	
Configuration cmdlets
	 01:02	
Cache cmdlets
	 01:54	
Security
	 03:31	
Security cmdlets
	 00:16	
Security configuration / Mode and ProtectionLevel
	 01:30	
Client security configuration
	 01:14	
Changing cluster security
	 00:42	
Demo - PowerShell
	 09:00	
Performance monitoring
	 00:27	
Logging
	 00:33	
Enabling ETW
	 00:50	
Summary
	 00:39

حجم فایل: 459MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Server AppFabric Cache

پیشنهاد فرادرس