پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش xHTML

دسته بندی ها: آموزش های VTC ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML ، آموزش CSS

دوره-آموزش-xhtml

در این دوره آموزشی از موسسه VCT با طراحی صفحات وب با XHTML آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • آموزش W3C
 • درباره MLS
 • درباره CSS
 • درباره DTD ها
 • ادغام XML و HTML می شود XHTML
 • نامگذاری پوشه ها
 • نامگذاری فایل
 • دانلود HTML-KIT
 • راه اندازی تنظیمات
 • مرتب سازی در HTML
 • کار با HTML-KIT
 • آپلود با HTML-KIT
 • دانلود Amaya
 • کار کردن با Amaya
 • استفاده Amaya و HTML-KIT با هم
 • آشنایی با XHTML
 • به روز رسانی با DTD ها
 • اعلانهای DOCTYPE
 • HTML در مقابل XML
 • پایه XML 
 • آموزش XML و CSS
 • DTD های خارجی
 • کاراکترهای مجموعه ای و رمزگذاری
 • مقدمه ای بر CSS 1
 • استفاده از CSS
 • CSS داخلی
 • CSS خارجی
 • وراثت
 • استفاده از کلاس و ID
 • واحدهای اندازه گیری CSS 
 • فونت و متن خواص بازی
 • استفاده از رنگ در بازی
 • قالب ویژوال بازی

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

xHTML is a combination of HTML and XML(extensible Markup Language). xHTML consists of all the elements in HTML 4 combined with the syntax of XML. This tutorial teaches you how to code in xHTML. Author Anthony Knox will show you everything you need to know about CSS1 Selectors, Pseudo elements and classes, visual formatting, and ... more
Introduction Play all movies in this Chapter Collapse

Introduction (02:01) T

The W3C (01:07) T

About MLs (03:06) T

About CSS (01:59) T

About DOMs (01:05) T

About DTDs (01:38) T

About Legacy (00:57) T

HTML + XML = XHTML (03:46) T

Folder Naming (01:50) T

File Naming (02:02) T

The 60k Limit (01:05) T

Downloading HTML-KIT (01:01) T

Setting up Preferences (06:57) T

Installing Plug-ins (04:03) T

HTML-TIDY (02:43) T

Working With HTML-KIT (06:44) T

Uploading With HTML-KIT (01:54) T

Downloading Amaya (00:53) T

Working With Amaya (03:33) T

Using Amaya & HTML-KIT Together (02:29) T

Browsers to Download (02:13) T

Introduction to XHTML Play all movies in this Chapter Collapse

DTDs (02:52) T

Parts of DTDs (01:53) T

Updating With DTDs (00:59) T

Doctype Declarations (01:29) T

HTML vs XML (02:22) T

Basic XML (02:30) T

XML DTDs (02:48) T

XML & CSS (05:28) T

External DTDs (01:39) T

Future Directions (01:40) T

XHTMLs DOM (03:26) T

Language Values (01:58) T

Character Sets & Encoding (01:10) T

Character References (01:39) T

Introduction to CSS 1 Play all movies in this Chapter Collapse

Introduction (01:47) T

Applying CSS (01:07) T

Making CSS work (00:56) T

Guidelines (00:42) T

Organising (01:50) T

The Two Specifications (00:35) T

Including CSS (01:11) T

Internal CSS (02:06) T

External CSS (01:44) T

@import Rules (01:14) T

Attached (01:08) T

The Document Tree (01:36) T

CSS1 Selectors Play all movies in this Chapter Collapse

Element & Grouping (02:56) T

Inheritance (00:46) T

Class & ID Selectors (01:47) T

Contextual Selectors (01:19) T

Pseudo Elements & Classes Play all movies in this Chapter Collapse

Pseudo Classes (04:08) T

a:hover (03:04) T

Mixed Pseudo Selectors (00:52) T

Pseudo Elements (03:24) T

Using Class & ID (00:47) T

CSS Units of Measurement Play all movies in this Chapter Collapse

Absolute (01:37) T

Relative (06:35) T

Percentages (01:36) T

Urls (01:10) T

Color Keynames (00:46) T

RGB Triplets (03:42) T

Font &Text Properties Play all movies in this Chapter Collapse

Font-family (03:11) T

Font-style (01:11) T

Font-variant (01:18) T

Font-weight (02:30) T

Font-size (02:11) T

Font universal (00:55) T

Word-spacing (01:18) T

Letter-spacing (00:42) T

Text-decoration (00:48) T

Vertical-align (01:38) T

Text-transform (02:14) T

Text-align (00:38) T

Text-indent (02:09) T

Line-height (01:11) T

White-space (01:48) T

Applying Colors Play all movies in this Chapter Collapse

Color & Background (02:46) T

Background-image (01:30) T

Controlling Backgrounds (02:45) T

Background-position (03:50) T

Background Universal (01:26) T

Visual Formatting Play all movies in this Chapter Collapse

Display (03:21) T

List-style-type (04:14) T

List Images and Positioning (01:33) T

List-style (00:37) T

Box Properties Play all movies in this Chapter Collapse

Margins (02:58) T

Margin Universal (01:42) T

Padding (03:35) T

Border-style (02:52) T

Border-color (00:51) T

Border widths (01:10) T

Border-width Shorthand (01:56) T

Border Sides (03:41) T

Border Shorthand (01:52) T

Width & Height (01:49) T

Float (03:02) T

Clear (01:03) T

The Cascade Play all movies in this Chapter Collapse

Style Origins (00:56) T

The Primary Sort (01:53) T

Possible Conflicts (01:34) T

The Secondary Sort (02:21) T

The Final Sort (02:11) T

Important & Inherit (00:56) T

CSS notes (00:59) T

Finalising Our Document Play all movies in this Chapter Collapse

Adding Attributes (01:43) T

Validating (02:12) T

Sorting CSS (06:14) T

Incompatibilities (03:24) T

Minimal Documents (04:00) T

Rollovers (07:50) T

Advanced CSS 2 Play all movies in this Chapter Collapse

Focus of CSS 2 (01:25) T

Inherit & Transparent (01:10) T

Dynamic Positioning (01:35) T

Relative & Box-offset (02:20) T

Absolute (01:14) T

Fixed (00:25) T

The Z-index (01:41) T

Future directions Play all movies in this Chapter Collapse

Overview (01:48) T

عنوان دوره: VTC - xHTML Course حجم فایل: 651MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC xHTML Course

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود VTC - xHTML Course_git.ir.rar