تبلیغات

دوره درک انیشتین - نظریه نسبیت خاص دانشگاه Stanford

دسته بندی ها: دانشگاه استنفورد (Stanford)

دوره-درک-انیشتین-نظریه-نسبیت-خاص-دانشگ

در این دوره آموزشی نظریه نسبیت خاص انیشتین مورد بررسی قرار می گیرد.

این دوره آموزشی در دانشگاه Stanford برگزار شده است.

سرفصل های دوره:

 • اینشتین و فیزیک
 • بررسی ریاضی
 • قواعد تعامل
 • بررسی ریاضی
 • گالیله و روشهای تبدیل
 • نمودار فضا
 • قاب مرجع
 • انحراف ستارگان
 • انیشتین نقطه شروع را دو اصل می داند
 • کلمات  مورد امواج
 • طول اندازه گیری
 • فاصله ثابت
 • یک مثال واقعی زندگی muon
 • همزمانی نسبیت ها
 • ترکیب سرعت 
 • حد مجاز و سرعت نهایی
 • واحد سرعت نور
 • کار با علت و معلول
 • سریعتر از نور
 • سفینه بر روی یک طناب
 • و...

عنوان دوره: Stanford Understanding Einstein The Special Theory of Relativity

توضیحات:

1 - 1 - Week 1 introduction (824 high-def)
1 - 2 - Physics and Einstein circa 1900 (2608 high-def)
1 - 3 - To the miracle year (1819 high-def)
1 - 4 - The miracle year (1619 high-def)
2 - 10 - Math review (2401 low-def (small))
2 - 2 - Why take this course (753 low-def (small))
2 - 3 - Overview of the course (2831 high-def)
2 - 4 - Overview of the course (2831 low-def (small))
2 - 5 - How to succeed in the course (2047 high-def)
2 - 6 - How to succeed in the course (2047 low-def (small))
2 - 7 - Rules of engagement (1101 high-def) (1)
2 - 7 - Rules of engagement (1101 high-def)
2 - 8 - Rules of engagement (1101 low-def (small))
2 - 9 - Math review (2401 high-def) (1)
2 - 9 - Math review (2401 high-def)
3 - 1 - Week 2 introduction (1107 high-def)
3 - 10 - The Galilean transformation (1730 high-def)
3 - 11 - Week 2 summary (3140 high-def)
3 - 2 - Events clocks and observers (part 1) (1451 high-def)
3 - 3 - Events, clocks, and observers (part 2) (10-09, high-def)
3 - 4 - Spacetime diagrams (part 1) (1804 high-def)
3 - 5 - Spacetime diagrams (part 2) (1447 high-def)
3 - 6 - Frames of reference (part 1) (1809 high-def)
3 - 7 - Frames of reference (part 2) (1537 high-def)
3 - 8 - Frames of reference (part 3) (1115 high-def)
3 - 9 - A few more words on world lines (1050 high-def)
4 - 1 - Week 3 introduction (high-def 1142)
4 - 10 - Stellar aberration (high-def 938)
4 - 11 - Ethereal solutions (high-def 1834)
4 - 12 - Week 3 summary
4 - 2 - Einsteins starting point the two postulates (high-def 2223)
4 - 3 - A few words about waves (part 1) (high-def 1807)
4 - 4 - A few words about waves (part 2) (high-def 759)
4 - 5 - A few words about waves (part 3) (high-def 1747)
4 - 6 - The Michelson-Morley experiment (part 1) (high-def 1551)
4 - 7 - The Michelson-Morley experiment (part 2) (high-def 1909)
4 - 8 - The Michelson-Morley experiment (part 3) (high-def 1151)
4 - 9 - The Michelson-Morley experiment (part 4) (high-def 2454)
5 - 1 - Week 4 introduction (729 high-def)
5 - 10 - Measuring length (2156 high-def)
5 - 11 - What is not suspect (1313 high-def)
5 - 12 - The invariant interval (2255 high-def)
5 - 13 - A real-life example the muon (733 high-def)
5 - 14 - Week 4 summary (2935 high-def)
5 - 2 - The relativity of simultaneity (part 1) (644 high-def)
5 - 3 - The relativity of simultaneity (part 2) (1046 high-def)
5 - 4 - The relativity of simultaneity (part3) (1600 high-def)
5 - 5 - The relativity of simultaneity (summary) (1139 high-def)
5 - 6 - The light clock (part 1) (1156 high-def)
5 - 7 - The light clock (part 2) (2606 high-def)
5 - 8 - Exploring the Lorentz factor (639 high-def)
5 - 9 - Time dilation (2227 high-def)
6 - 1 - Week 5 introduction (1023 high-def)
6 - 10 - Leading clocks lag revisited (alternate version) (2957 high-def)
6 - 11 - Exploring time dilation and length contraction part 2 (1711 high-def)
6 - 12 - Combining velocities (2516 high-def)
6 - 13 - Combining velocities addendum (258 high-def)
6 - 14 - The ultimate speed limit (1005 high-def)
6 - 15 - What happens with perpendicular velocities (1209 high-def)
6 - 16 - Week 5 summary (957 high-def)
6 - 2 - Units for the speed of light (805 high-def)
6 - 3 - Exploring time dilation and length contraction part 1 (2536 high-def)
6 - 4 - The Lorentz transformation part 1 (2141 high-def)
6 - 5 - The Lorentz transformation part 2 (1712 high-def)
6 - 6 - The Lorentz transformation part 3 (2925 high-def)
6 - 7 - Exploring the Lorentz transformation part 1 (1712 high-def)
6 - 8 - Exploring the Lorentz transformation part 2 (1156 high-def)
6 - 9 - Leading clocks lag revisited (1718 high-def)
7 - 1 - Week 6 introduction (511 high-def)
7 - 10 - Cause and effect or vice versa (1326 high-def)
7 - 11 - Week 6 summary (1526 high-def)
7 - 2 - Spacetime diagrams revisited part 1a (1602 high-def)
7 - 3 - Spacetime diagrams revisited part 1b (740 high-def)
7 - 4 - Spacetime diagrams revisited part 2 (1308 high-def)
7 - 5 - Spacetime diagrams revisited part 3 (2046 high-def)
7 - 6 - Spacetime diagrams revisited part 4 (1827 high-def)
7 - 7 - Spacetime diagrams revisited part 5 (1105 high-def)
7 - 8 - Regions of spacetime (2914 high-def)
7 - 9 - Faster than light (1621 high-def)
8 - 1 - Week 7 introduction (705 high-def)
8 - 10 - The twin paradox part 4 (2356 high-def)
8 - 11 - Week 7 summary (530 high-def)
8 - 2 - Cause and effect spacetime diagram (923 high-def)
8 - 3 - The pole in the barn paradox (2226 high-def)
8 - 4 - The pole in the barn spacetime diagram (452 high-def)
8 - 5 - How objects contract (844 high-def)
8 - 6 - Spaceships on a rope (1259 high-def)
8 - 7 - The twin paradox part 1 (1034 high-def)
8 - 8 - The twin paradox part 2 (1558 high-def)
8 - 9 - The twin paradox part 3 (1921 high-def)
9 - 1 - Week 8 introduction (4-35, high-def)
9 - 2 - Traveling the galaxy, part 1 (15-49, high-def)
9 - 3 - The famous equation (18-29, high-def)
9 - 4 - Traveling the galaxy, part 2 (9-58, high-def)
9 - 5 - The happiest thought (16-53, high-def)
9 - 6 - The bending of light (16-39, high-def)
9 - 7 - Final comments (21-48, high-def)
9 - 8 - Week 8 summary (9-22, high-def)
9 - 9 - Course recap (13-37, high-def)

حجم فایل: 5.2GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Stanford Understanding Einstein The Special Theory of Relativity

پیشنهاد فرادرس