تبلیغات

دوره کامل برنامه نویسی iOS 7

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش برنامه نویسی IOS

این دوره آموزشی یکی از کاملترین دوره های آموزش برنامه نویسی iOS است که حدود 8 گیگابایت حجم دارد.

در تمرین های این دوره 14 اپلیکیشن کاربردی به طور کامل طراحی و پیاده سازی می شوند.

این دوره شامل آموزش کدنویسی، برنامه نویسی شی گرا، طراحی رابط گرافیکی، کار با پایگاه داده ها، ارتباط آنلاین و ... می باشد.

این دوره محصول موسسه Udemy است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 •  متغیر چیست؟
 • نام متغیر معتبر
 • کار با Token ها
 • کار با BOOL ها
 • مقدمه ای بر برنامه نویسی شی گرا
 • ایجاد یک پروژه جدید
 • کلاس ها و اشیاء چیست
 • هدر فایل
 • اجرای فایل
 • شئ Instantiating
 • کار با Setting Properties
 • کار با Method ها
 • کار با Method با Arguement ها
 • اضافه کردن برخی از UI ELEMENTS
 • تکرار از طریق یک آرایه
 • مقدمه ای بر Pirate Game
 • ایجاد یک our tile object
 • راه اندازی Initial Tile
 • اضافه کردن یک داستان و عکس
 • ایجاد یک Character Class
 • ایجاد یک Character
 • اضافه کردن یک Character به برنامه
 • ایجاد یک Boss
 • مقدمه ای برMVC
 • ارتباط بین کنترل ها و مدل ها / نمایش ها
 • مقدمه ای برUITableView
 • پروژه های جدید
 • ساخت یک کلاس SpaceObject
 • پیاده سازی Introspection و Passing the Data
 • اضافه کردن یکی دیگر از uitable ها
 • نکات تکمیلیProtcols
 • بازنگری داده ها
 • مقدمه ای بر Persistence
 • درج و حذف اشیاء از NSMutableArray
 • ایجاد یک Task Model
 • حذف یک Task
 • ایجاد View ها از طریق برنامه نویسی
 • مقدمه ای بر UIBezierPaths
 • ایجاد یک کلاس PathView
 • اضافه کردن یک Score
 • راه اندازی پروژه های جدید ما
 • آشنایی با CoreData
 • اضافه کردن یک آلبوم جدید با UIAlertView
 • حذف یک عکس
 • اضافه کردن عکس به DetailViewController
 • حذف یک عکس از Core Data
 • اضافه کردن یک CollectionViewController برایFilter ها
 • اضافه کردن Filter ها
 • ایجاد یک Block و پیاده سازی آن
 • ذخیره کردن تصویر با PFFile
 • اضافه کردن به HomeViewController
 • اضافه کردن EditProfileViewController
 • راه اندازی HomeViewController
 • پیاده سازی ProfileViewController
 • ایجاد یک چت روم
 • استفاده ازMixPanel
 • ایجاد یک کلاس انتقال

ليست سرفصل هاي  دوره آموزشي:

2
Opening XCode
06:07

3 Label Use 07:03

4 Buttons 08:53

5 Colors 03:57

6 UITextField 06:11

7 UINavigationController 07:00

SECTION 2: Resources 8 Resources Text SECTION 3: Variables 9 What is A Variable? 05:42

10 Intro to Commenting 03:05

11 Operations on Variables 04:43

12 Logging into the Console 02:51

13 Valid Variable Names 04:10

14 Tokens 05:13

15 Converting Units Part 1 05:38

16 Converting Units Part 2 06:20

SECTION 4: Challenge 1: Age of Laika 17 Age of Laika Text 18 Age of Laika Part 1 05:14 19 Age of Laika Part 2 02:34 SECTION 5: If Statements 20 If Statements 04:32 21 BOOLS 03:03 22 If Statements Cont'd 03:32 SECTION 6: Challenge 2: For Loops 23 Age of Laika Control Flow 05:28 24 For Loops 03:59 25 For Loops Part 2 03:46 SECTION 7: Challenge 3: 99 Sodas 26 99 Sodas 01:53 SECTION 8: Intro to Object Oriented Programming 27 Create A New Project 02:07 28 What are Classes and Objects 03:14 29 Make Your Own Class 03:12 30 Header File 03:42 31 Implementation File 01:42 SECTION 9: Properties 32 Properties 06:47 33 Instantiating an Object 01:05 34 Import 02:55 35 Instantiating an Object Cont'd 02:59 36 Setting Properties 08:56 SECTION 10: Methods 37 Methods 03:03 38 Implementing our Methods 03:40 39 Methods with Arguements 06:13 40 Self Properties 04:48 41 Self Methods 04:33 42 Methods with Multiple Arguments 06:10 43 Methods with Return Values 06:05 44 Review (weekly recap) 07:06 SECTION 11: Challenge 4: Methods 45 The Challenge Text 46 Methods Solution 08:26 SECTION 12: Classes 47 ADD SOME FLARE (UI ELEMENTS) 10:34 48 Multiple Dogs 09:47 49 NSMutableArray 02:06 50 Documentation 02:24 51 Multiple Dogs Continued 09:22 SECTION 13: Extra Credit: Animations 52 EC: Animation (strictly for Extra Credit) 04:36 SECTION 14: Challenge 5: Debug Recurring Dog 53 The Challenge Text 54 Recuring Dog Pictures 03:12 SECTION 15: Inheritance 55 Inheritance 01:29 56 Subclassing MBFDog 06:39 57 Implementing a Superclass Method 02:17 58 Super 01:27 SECTION 16: Object Continued 59 The Difference Between Objects and Primitives 02:42 60 NSString 04:14 61 Iterating through an Array 06:43 62 What's Really Going On Properties 07:00 SECTION 17: Pirate Adventure Assignment: Prereq's 63 NSArray Initializer and Embedded Array 04:37 64 CGPoint 02:19 65 Embedded If Statements 01:46 66 Buttons and AlertViews 04:30 67 Property of a Custom Class 01:45 68 Introduction to nil (video) 01:32 SECTION 18: Pirate Adventure Assignment 69 Pirate Assignment Text 70 Pirate Game Introduction 13:17 SECTION 19: Pirate Adventure Solutions: Parts 1 & 2 71 Pirate Storyboard Setup 14:46 72 Hooking up the View 05:04 73 Creating our tile object 03:26 74 Factory Object 10:19 75 Factory Explained 04:03 76 Setting up the Initial Tile 08:05 77 Hiding our Buttons Dynamically 10:48 78 Navigating Between Tiles 03:59 79 Add a Story and Images 13:12 SECTION 20: A Review 80 Review (week2 wrap) 08:47 81 You did it! Text SECTION 21: Pirate Adventure Solutions: Part 3 82 Weapon and Armor Class 02:17 83 Creating a Character Class 03:23 84 Create a Character 04:56 85 Adding a Character to the Application 03:50 SECTION 22: Pirate Adventure Solutions: Part 4 86 Updating the Tile Model 11:00 87 Implementing our Action Changes 06:02 88 Finishing our Action Changes 03:22 89 Create a Boss 01:30 90 Implementing our Boss 02:09 91 Alerting the User 04:01 92 Clean up and a Reset Button 03:20 SECTION 23: Pirate Adventure Wrap Up 93 Pirate Assignment Solution Text SECTION 24: Terminal and Git 94 Terminal 06:10 95 Git Part 1 08:53 96 Git Part 2 04:12 SECTION 25: Introduction to MVC 97 MVC Overview 02:48 98 Communication between the View Controller and Model/Views 03:08 99 Communication from the View and Model to the View Controller 06:05 SECTION 26: Introduction to UITableView 100 Practice Using UITableView 02:38 101 New Project 07:39 102 A Quick Look at our Data Source 04:30 103 NsIndexPath 01:44 104 NSIndexPath Cont'd 02:30 105 Having our TableViewDisplayour Model 05:32 106 Model 01:44 SECTION 27: Third Party Library 107 NSDictionary 04:44 108 Utilizing our new Model 03:30 109 NSNumber 03:12 110 #define 02:02 111 Literals Review 02:39 112 Class Methods 01:30 SECTION 28: Review 113 Section 3 Review 11:21 SECTION 29: Challenge 6: UITableViewController 114 The Challenge Text 115 UITableViewController Solution 12:09 SECTION 30: Models and Space Object 116 Making a SpaceObject Class 02:06 117 Literals Cont'd 01:15 118 Custom Initializers 14:45 119 Lets Create and Use Space Objects 10:13 SECTION 31: Challenge 7: User Data Model 120 The Challenge: User Data Model Text 121 Solution Part 1 12:38 122 Solution Part 2 04:40 SECTION 32: Transitioning to a Second View Controller 123 UINavigationController 03:29 124 Push Segue 02:22 125 Setting up our Second View Controller 03:33 SECTION 33: UIScrollView 126 UIScrollView - A Closer Look 02:28 127 Setting up our UIScrollView 03:21 128 Zooming 02:49 129 Setting our ViewController as a Delegate 06:34 SECTION 34: Challenge 8: UIScrollView 130 The Challenge Text 131 UIScrollView Solution 06:42 SECTION 35: Passing Data between View Controllers 132 Passing Data Forward 03:02 133 id and introspection 02:08 134 Implementing Introspection and Passing the Data 09:48 135 Passing information to Proxy Properties instead of Outlets 03:46 SECTION 36: Challenge 9: Passing Data 136 The Challenge Text 137 Passing Information to another ViewController Solution 09:23 SECTION 37: Displaying our SpaceData 138 Adding another UITableView Part 1 04:33 139 Adding Another UITable Part 2 10:08 140 Writing the Logic behind our Space Data Table View Controller 10:20 141 Adding a Method from our UITableViewDelegate 03:47 142 Performing the Segue 06:42 SECTION 38: Challenge 10: UITableView 143 The Challenge Text 144 UITableView Solution 07:56 SECTION 39: Review 145 Review 06:55 SECTION 40: Introduction to Protocols and Delegation 146 Chance of us Discovering a New Planet 05:55 147 Designing our New View Controller 12:15 148 One more Segue! 02:56 149 Protocols in Objective-C 11:27 SECTION 41: Implementing our Own Protocls 150 Our Own Protocol Part 1 04:49 151 Our Own Protocol Part 2 04:01 152 Our Own Protocol Part 3 01:51 153 Our Own Protocol Part 4 03:25 154 Our Own Protocol Part 5 04:06 SECTION 42: Finishing Touches on Protcols 155 Reload Data 04:17 156 Loose Ends 03:17 157 Solution - No More Mercury 05:12 158 Lazy Instantiation 05:43 SECTION 43: Challenge 11: Protocols and Delegation 159 The Challenge Text 160 Protocols and Delegation Solution 05:45 161 Protocols and Delegation Extra Credit 03:43 SECTION 44: Intro to Persistence 162 Persistence Overview 02:15 163 NSUserDefaults 02:45 SECTION 45: Data Persistence NSUserDefaults 164 Getting our Space Objects into Tip Top Property List Shape 05:31 165 Back to our NSUserDefaults 06:51 166 Retrieving our Data 06:00 167 Deleting some Cells from out UITableView 08:04 SECTION 46: Challenge 12: NSUserDefaults, Segues and Protocols 168 The Challenge Text 169 NSUser Defaults, Segues and Protocols Solution Part 1 12:44 170 NSUser Defaults, Segues and Protocols Solution Part 2 02:57 171 NSUser Defaults, Segues and Protocols Solution Part 3 06:54 172 NSUser Defaults, Segues and Protocols Solution Part 4 05:37 173 NSUser Defaults, Segues and Protocols Solution Part 5 04:34 174 NSUser Defaults, Segues and Protocols Solution Part 6 01:45 SECTION 47: Review 175 All that planet talk... 03:34 176 Review 05:56 SECTION 48: Overdue Task List Assignment: Prereq's 177 .PCH File 03:01 178 TextView and the Keyboard 05:17 179 NSDate, Datepicker, NSDataFormatter and TimeInterval 05:31 180 Insert and Remove Objects from a NSMutableArray 02:40 SECTION 49: Overdue Task List Assignment 181 Overdue Task List Assignment Text SECTION 50: Overdue Task List Assignment: Part 1 182 Setting up the Storyboard Part 1 04:51 183 Setting up the Storyboard Part 2 06:02 184 IBOutlets 05:42 SECTION 51: Overdue Task List Assignment: Part 2 185 Setup our #defines 02:25 186 Creating a Task Model 02:49 187 Implement the Custom Initializers 04:01 SECTION 52: Overdue Task List Assignment: Part 3 188 Protocol for the Cancel and Add Task Buttons 02:41 189 Call the Delegate Methods in the Cancel and AddTask Actions 03:08 190 An Array to hold the Tasks 03:09 191 Implementing the Delegate Methods and Saving the Task 10:29 192 Segue to the AddTaskViewController 03:53 SECTION 53: Overdue Task List Assignment: Part 4 193 Access NSUserDefaults to Setup the taskObjects Array 03:59 SECTION 54: Overdue Task List Assignment: Part 5 194 Setup the ViewController's TableViewDataSource 08:41 SECTION 55: Overdue Task List Assignment: Part 6 195 Color Coding the UiTableViewCells 04:31 196 Completing a Task 08:56 SECTION 56: Overdue Task List Assignment: Part 7 197 Delete a Task 05:12 SECTION 57: Overdue Task List Assignment: Part 8 198 Displaying Information in the DetailViewController 06:15 SECTION 58: Overdue Task List Assignment: Part 9 199 Reorder Tasks 04:51 200 Persisting the Reorder 04:04 SECTION 59: Overdue Task List Assignment: Part 10 201 Setting up the EditViewController 04:32 202 Saving the EditViewController Changes with a Delegate 02:20 203 Implementing the EditViewController Delegate 07:12 204 Implementing the DetailViewController Delegate 01:50 SECTION 60: Overdue Task List Assignment: Part 11 205 Make the Keyboards Go Away! 04:51 SECTION 61: Overdue Task List Assignment: Solution 206 Overdue Task List Solution Text SECTION 62: A Deeper Look into Views 207 Subviews 03:41 208 Difference between a View's Frame and Bounds 02:21 209 A Deeper Look into a View's Frame and Bounds Part 1 07:36 210 A Deeper Look into a View's Frame and Bounds Part 2 04:12 SECTION 63: Creating Views Programatically 211 Adding a UIView Programmatically 07:12 212 Adding UIButton Programmatically 04:11 213 Target Action 07:22 SECTION 64: Challenge 13: Custom Views 214 The Challenge Text 215 Custom Views Solution 07:59 SECTION 65: Autolayout and Constraints 216 Explore Autolayout 05:23 217 Demo Autolayouts Part 1 10:41 218 Demo Autolayouts Part 2 04:31 SECTION 66: Further Exploration of Views 219 View Controllers Lifecycle 03:27 220 Custom Views 06:13 SECTION 67: Introduction to UIBezierPaths 221 Drawing with UIBezierPath Part 1 07:30 222 Drawing with UIBezierPath Part 2 04:39 SECTION 68: Challenge 14: UIBezierPath 223 The Challenge Text 224 UIBezierPath Solution 05:31 SECTION 69: Another UIBezierPath 225 Switch to an iPad Application 07:41 226 More UIBezierPath 03:41 227 Creating our Path 06:46 228 Create a PathView Class 03:11 SECTION 70: Creating a UIBezierPath on our Mountain 229 How Storyboard Files are Saved 03:49 230 Talk about Code Snippets 03:44 231 Finishing our Mountain Path 02:03 SECTION 71: Gesture Recognizers and Screen Interaction 232 Gesture Recognizers 10:24 233 Pan Gesture Recognizers 03:10 SECTION 72: Scoring for our MountainPath 234 Detect a UIBezierPath Hit 07:14 235 NSTIMER 03:13 236 Adding a Score 06:46 237 Finishing Touches on our Maze 07:34 SECTION 73: Theory: Memory Management 238 Memory Management Detour 02:40 239 Object Ownership Strong and Weak 03:43 240 Retain Cycle they are Bad 03:29 SECTION 74: Setting up our New Project 241 Beginning a New Journey 03:13 242 Starting our New Application and the App Delegate 06:39 243 Adding a Storyboard and a UITableViewController 07:38 SECTION 75: Introduction to CoreData 244 Core Data an Initial Light Dusting 03:11 245 Updating our xdatamodel 06:32 SECTION 76: UIAlertView 246 Adding a New Album with UIAlertView 05:23 247 UIAlertViewDelegate 06:03 SECTION 77: Our CoreData 248 It;s Alive! Creating our First NSManagedObjectSubclass 10:49 249 Nsmanage ObjectSubclass a Quick Review 03:29 250 Finally Creating an Album 07:08 SECTION 78: Accessing our Models from CoreData 251 Querying our Database for Objects 09:37 252 Review Accessing Objects from our Database 01:45 253 A Quick Refactor 08:24 SECTION 79: UICollectionViewController 254 UICollectionViewController 09:42 255 Getting a Photo on those Slides 10:04 SECTION 80: UIImagePickerController 256 UIImagePickerController 07:27 257 UIImagePickerController Delegate 04:31 258 Grabbing our Photo from UIImagePickerController 05:12 SECTION 81: A Photo Model 259 Adjust our Core Data Model 07:20 260 Filling out our TWPIctureDataTransformer 05:59 SECTION 82: Saving a Photo 261 Creating and Storing our Photos 05:53 262 Implementing Creating and Storing the Photos 02:24 SECTION 83: Further Photo Intergration 263 Prepare the Segue Practice 04:59 264 Querying the Photos and Debugging 08:00 SECTION 84: Deleting a Photo 265 Adding a Photo DetailViewController 06:04 266 Deleting a Photo from Core Data 07:51 267 Fixing the Bug 06:17 SECTION 85: Preparing for Image Filters 268 Adding a CollectionViewController for the Filters 04:43 269 Creating Filters 01:34 270 CollectionView DataSource Methods 06:34 SECTION 86: Image Filts 271 Adding our Filters 12:20 272 Through our Filters 09:13 273 Saving our Filters 06:12 SECTION 87: Multithreading 274 Why is our App Slow 03:53 275 GCD and Threading Overview 05:02 276 Blocks 03:52 SECTION 88: Blocks and Grand Central Dispatch 277 Creating a Block and Implementing it 03:57 278 GCD Example 07:20 279 Fixing our Bug 02:49 SECTION 89: Getting Ready for Parse 280 Install Ruby and Ruby Gems 07:31 281 What is CocoaPods and Installation 02:26 282 Sign Up for Parse 04:21 283 What is Parse and Why use it 05:31 284 Installing Parse 04:51 285 Installing Parse The Hard Way 03:38 SECTION 90: Testing Parse 286 Is Parse Working 05:00 287 Testing Parse Storyboard Setup 04:25 SECTION 91: PFObjects 288 Creating PFObjects 02:43 289 Saving PFObjects 02:38 290 Querying for the PFObjects 06:11 SECTION 92: Final Project: Matchedup 291 Matchedup 06:45 292 Setting up Parse 04:20 293 Sign up and Setting up Facebook 04:00 294 Integrating Facebook 05:57 295 Installing Facebook the Hard Way 01:47 SECTION 93: Matchedup: Login Functionality 296 Login Functionality 10:18 297 PFUser 02:22 298 Saving User Information 10:35 SECTION 94: Matchedup: The API Response 299 A Deeper Look in Facebook's API 02:06 300 Global Constants 07:34 301 Implementing Our Constants 01:36 302 Prep to Save a Photo Creating Constants and a URL 07:14 303 Saving the Image with a PFFile 07:25 304 Hitting the URL 07:21 305 Implementing NSURLConnection Delegates 03:19 306 What is the User is Already Logged in? 02:57 307 Adding a Picture to the ProfileViewController 06:40 SECTION 95: Matchedup: Next Steps 308 Wireframes 01:01 309 Storyboard Refactor 01:28 SECTION 96: Matchedup: Adding the ViewController's 310 Add a HomeViewController 10:08 311 Add a SettingsViewController 08:23 312 Add a EditProfileViewController 05:52 313 Add a ProfileViewController 05:32 314 Refactor Login View Controller 07:29 315 Setting up the HomeViewController 06:57 SECTION 97: Matchedup: Managing Actions 316 Downloading the Home Photo 05:49 317 Updating the Home View's Information 03:05 318 Loading the Next Photo 02:40 319 Save a Like 07:29 320 Save a Dislike 03:19 321 Check for Likes 03:25 322 Check for Dislikes 01:58 323 Implement our Helper Methods 02:07 324 Doing a Initial Query for Likes 10:59 325 Creating Global Constants for the HomeViewController 04:35 326 Implementing Constants in the HomeViewController 06:45 SECTION 98: Matchedup: Managing User Profiles 327 Creating a Test Users 11:42 328 Implementing the ProfileViewController 06:33 329 Global Constants for the Settings Page 01:50 330 Setting Initial Values and Preparing the Slider and Switches 05:20 331 Sliders and Switch Changes 04:49 332 Loading the EditProfileViewController 03:14 333 Saving the TagLine 02:00 334 Logging Out 01:35 SECTION 99: Matchedup: Storyboard Setup 335 Storyboard Setup Match 05:52 336 Storyboard Setup Matches 03:13 337 Storyboard Setup Chat 06:25 SECTION 100: Matchedup: Chat Prep 338 Check for Users Likes 04:53 339 Create a ChatRoom 09:33 SECTION 101: Matchedup: MatchViewController 340 Prepping the MatchViewController 01:51 341 Implementing the MatchViewController 04:34 342 Adding a Delegate to the MatchViewController 04:40 SECTION 102: Matchedup: Chat Setup 343 Finding Available Chats 06:30 344 Presenting Available Chats 08:18 345 Adding a Picture to the Chat List 05:38 346 Selecting a ChatRoom 03:27 347 Prepare the ChatViewController 03:10 SECTION 103: Matchedup: Implementing Chats 348 Getting Started Implementing Chats 05:28 349 didSendText 05:29 350 messageTypeForRowAtIndexPath 01:47 351 bubbleImageViewWithType 02:28 352 Additional Methods 03:11 353 Optional Methods 02:02 354 Required 02:32 SECTION 104: Matchedup: Check/Refresh Chats 355 Check for Chats 05:28 356 Refreshing our Chat 02:35 357 Testing Chats 05:01 SECTION 105: Matchedup: Settings 358 Setup Defaults Settings 06:36 359 Allow Photo Helper Method 08:27 360 Implement the Allow Photo 04:28 SECTION 106: Matchedup: Constants 361 Constants for ChatRoom and Chat 03:35 362 Implementing Constants 04:55 SECTION 107: Matchedup: Assets 363 Asset Library 03:01 364 Setting a Global Nav Bar 03:02 365 Assets Login ViewController 02:36 366 Asset Home ViewController 12:49 367 Assets Profile ViewController 07:38 368 Finishing up the Profile ViewController 06:48 369 Assets Matches ViewController 01:22 370 Update the ChatViewController 02:29 371 Assets Setting ViewController 01:32 372 EditProfile View Controller 06:32 SECTION 108: Matchedup: Transition 373 MatchViewController 03:45 374 Create a Transition Class 02:34 375 Conform and Implement UIViewControllerTransitioningDelegate 09:13 SECTION 109: Matchedup: MixPanel 376 Getting Started with MixPanel 01:56 377 Implement MixPanel 02:59 378 Using MixPanel 02:43 SECTION 110: You did it! 379 You did it! Text SECTION 111: Requested Topic: MVC Review 380 MVC Review Part 1 06:55 381 MVC Review Part 2 07:18 382 MVC Review Part 3 10:33 383 MVC Review Part 4 03:46 SECTION 112: Requested Topic: World Traveler Part 1 384 Introduction Libraries and Learning Goals 04:56 385 Dependencies and Libraries 06:52 386 Storyboard Setup 06:51 387 Model Adding Entities 07:41 388 Model Adding Relationships 02:21 389 Adding a PrimaryAttributeKey 04:39 390 Subclassing MMRecord and keyPathForResponseObject 03:38 391 Subclassing AFHTTPSessionManager 06:32 392 foursquare ClientID and ClientSecret 02:33 393 Imports and MagicalRecord Setup 03:43 394 Customizing TCFourSquareSesssionManager 06:05 395 Making our First Request 06:33 396 Displaying the Information 05:01 397 Current Location 07:38 398 Venue Setup 03:02 399 Setting up the Map 05:53 SECTION 113: Requested Topic: World Traveler Part 2 400 Finishing up our MapViewController 04:04 401 Updating the MapViewController 02:00 402 Setting up the Directions ViewController 05:14 403 Location Manager a Quick Review 06:32 404 Getting Directions 04:56 405 Using our Directions Method 05:36 406 Getting the Route 04:42 407 Adding a Latitude and Longitude Offset 01:59 408 Drawing our Overlay 05:22 409 Setup the DirectionsListViewController 04:02 410 Segue To The DirectionsListViewController 03:44 411 Setup the List of Directions 07:17 412 Adding a TableViewHeader 03:11 413 Adding Map Snapshots 08:37 414 Installing a Facebook style Menu with MMDrawerController 02:35 415 Adding a MenuViewController to the Storyboard 03:44 416 Update the App Delegate 08:51 417 Setting Drawer Attributes 03:56 418 Adding Animations to our Menu 04:06 419 Adding a Menu Button 05:24 420 Setting up the MenuViewController 03:07 421 Adding our ListViewController to the Menu 07:57 422 Selecting our Menu Item 02:09 423 Adding some More ViewControllers 06:55 424 Adding our new ViewControllers to the Menu ViewController 05:22 425 Adding Menu Buttons to the Favorite and Add Venue ViewControllers 04:07 426 Adding Favoriting 04:31 427 Save using MagicalRecord 02:10 428 Displaying our Favorite Venues with Magical Record 07:29 429 Creating our a custom Venue with Magical Record 06:18

عنوان دوره: Udemy - The Complete iOS 7 Course - Learn by Building 14 App حجم فايل: 7.80GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy The Complete iOS 7 Course – Learn by Building 14 App

پیشنهاد فرادرس