پیشنهاد فرادرس

دوره EL-3 Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های LinuxCBT ، آموزش شبکه

دوره-el-3-edition

این آموزش تصویری نحوه کار با امکانات RedHat® Enterprise Linux Version 3x را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه LinuxCBT می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مقدمه ای بر سیستم عامل GNU/Linux 
 • نصب client
 • ارسال نصب و راه اندازی client و پیکربندی آن
 • مفاهیم اساسی مدیریت شبکه Linux client و برنامه های کاربردی
 • پیاده سازی( Samba (SMB اتصال به Windows 200
 • نصب RedHat Linux
 • مفاهیم مدیریت سیستم های لینوکس
 • استفاده از RPM
 • آشنایی با مفاهیم SYSLOG
 • مدیریت هسته
 • ملزومات شبکه  لینوکس
 • پیاده سازی پروتکل پیکربندی پویای( Host  (DHCP
 • xinetd در مفاهیم سرور و برنامه های کاربردی
 • پروتکل امن انتقال فایل (FTP)
 • ادغام Linux و Windows از طریق Samba
 • کار با مفاهیم سیستم فایل (NFS) و پشتیبانی لینوکس
 • مفاهیم سیستم برنامه ریزی CRON
 • پیاده سازی شبکه مانیتورینگ با استفاده از SNMP
 • پیاده سازی پروتکل شبکه (NTP)
 • خدمات  Linux و Apache
 • یکپارچه سازی پلتفرم جاوا J2EE با لینوکس
 • و...

عنوان دوره: LinuxCBT EL-3 Edition مدت زمان: 75 ساعت

توضیحات:

  Introduction to the GNU/Linux operating system - Basics
Discussion of the Free Software Foundation's efforts to deliver ubiquitous UNIX!
Emphasize the role and importance of the GNU project
Identification of various Linux distributors including Debian, Mandrake, RedHat®, etc.
Introduction to the widely-used RedHat® Linux distribution
Explore Linux system documentation (man, info, GNOME, etc.)
Explain the Filesystem Hierarchy Standard (FHS) - UNIX is one big directory!
Explore the Linux file system
Identify the various interfaces to Linux
Discuss the role and release rules of the Linux Kernel
Demonstrate usage of file & directory tools (pwd, ls, cd, touch, cp, mkdir, mv, rm, which, rpm)
Basic BASH shell navigation & PATH & variable manipulation (set,unset,env,export,etc.)
Explore usage of common user-tools (cat, echo, find, locate)
Demonstrate typical usage of vi/vim ASCII text editors
Installation & implemenation of pine mail reader and pico text editor
Demonstrate typical usage of the king of all UNIX/Linux editors; EMACS
Explain & demonstrate standard in, standard out, redirection & pipes
Demonstrate usage of backup/restore tools (tar, gzip, gunzip)
Identify basic utilities and package memberships
Demonstrate usage of system monitoring tools (uptime, free, top, vmstat, meminfo, cpuinfo, ps, kill, watch)
Identify the various types of files on Linux systems
Identify Filesystem tools (fsck, fdisk, mkfs, parted)
Mounting/unmounting basic Linux floppy, CD & ISO files
Identification of major online open source repositories (sourceforge, freshmeat, etc.)
  Perform client Installations
Planning the installation - identify software, hardware requirements & disk partitioning defaults
Demonstrate complete upgrade
Demonstrate complete client installation from bootable CD
Create network-based source-tree on a centralized server for installation
Prepare for network-based FTP installation - create bootable media/obtain patches/etc.
Demonstrate complete client installation from FTP server
Prepare for network-based Kickstart automated installation via Network File System (NFS)
Create Kickstart installation source tree
Perform Kickstart automated installation via NFS
  Post client installation acclimation, exploration and configuration
Discuss X-Windows client/server concepts, applications & security
Learn how to configure X-Windows to support your hardware
Discussion of window managment concepts and applications
Customize desktop environment for GNOME & usage
Customize desktop environment for KDE & usage
Explore the shell interface including common tools, utilities, semantics, etc.
Implement Mozilla web browser
Confiure the Java JRE as a plug-in for the Mozilla web browser and evaluate results
Implement Java Runtime Environment (JRE/J2SE) for system-wide access to Java applets/etc.
Implement Macromedia Flash plug-in and configure support in Mozilla and evaluate results
Download & Install Netscape web browser
Configure Java & Flash support for Netsacpe and evaluate results
Implement Ximian Evolution POP3/IMAP/Microsoft Exchange email client
Implement & explore RDESKTOP terminal services desktop connectivity to Windows 2003/2000/XP servers running Remote Desktop Protocol (RDP)
Demonstrate typical RDESKTOP Windows usage for productivity, multitasking and connectivity
Upgrade RDESKTOP to version 1.3.1 & Remove RDESKTOP 1.2.x
Demonstrate some of the new capabilities of RDESKTOP 1.3.x
Troubleshoot common X-Windows and client-related problems
Implement VNC server screen emulation program for multiple remote desktop access
  Linux client network administration essential concepts and applications
User and group creation & management concepts - passwd, shadow, group, gshadow files
Compile and install John The Ripper Password Cracking tool
Validate password integrity with John The Ripper Password Cracking Tool
Explain UNIX/Linux file security & permissions (-rwxrwxrwx/777) rules & concepts
Discuss and demonstrate the client/server paradigm and distributed computing concepts
Identify & demonstrate usage of common client/server tools(SSH/HTTP/FTP/IMAP/POP3/SAMBA/etc.)
Demonstrate LFTP (Sophisticated FTP Client Software) usage
Use LFTP to connect to FTP & HTTP servers
Use LFTP to recover broken uploaded/downloaded transmissions
Use LFTP to mirror & reverse mirror the content of local and remote servers
Linux networking primer - Identify key Linux networking components
Implement DHCP IP addressing with Cisco PIX Firewall DHCP Server integration
Configure Linux client for DHCP configuration from a Cisco PIX firewall
Configure Linux client with static TCP/IP parameters for network communication
Test network connectivity internally and externally via ICMP & TCP-Port querying methodologies
Explore all graphical redhat-* & redhat-config-* configuration tools
Configure Network Time Protocol (NTP) via GUI & Shell interface to perform time synchronization
Discuss and implement Samba(SMB) connectivity to Windows 2003 Server
Implement client printing services via Common UNIX Printing System (CUPS) to Windows 2003 Server & HP JetDirect-enabled printer.
Discuss and implement NFS connectivity to Linux hosts and Windows 2003(NFS)
Evaluate RedHat® Package Manager (RPM) to add/upgrade/remove applications
Discuss & demonstrate Backup & Restoration procedures
Discuss scenarios and create Linux Rescue disk for emergency system recovery
  Perform Server Installations of RedHat® Linux
Prepare for server installation - verify system BIOS parameters/support
Demonstrate complete server installation from bootable CD-ROM
Demonstrate creation of installation source tree for network-based installations
Demonstrate complete server installation from an Apache HTTP Web server
Demonstrate complete custom server installation from HTTP Windows 2003 IIS server
Demonstrate complete custom server installation from FTP server
Demonstrate complete custom server installation from NFS server
Prepare for an automated Kicstart installation - identify requirements
Demonstrate complete server Kickstart automated installation from HTTP Apache Web server
Demonstrate complete server Kickstart automated installation from FTP Apache Web server
Connect system via serial communications to Sun Fire V100 SPARC box
Recap installation methods including caveats
  Linux Systems Management Concepts & Applications
Explain Linux Boot process and contrast boot managers - GRUB & LILO
Discuss the role of the init grandfather process and illustrate logical boot flow
Explain and demonstrate Runlevel (0 - 6) concepts & applications
Demonstrate Daemon/Service management with (chkconfig/ntsysv/redhat-config-services)
User profile implementation logic and concepts - (Bash profile/etc/skel/aliases/PATH/etc.)
Quota management - user-based, group-based and disk-based quota implementation
Introduce, partition using FDISK and create an EXT3 journaling file system of 100GB of additional system storage. Identify paritions in /proc virtual file system
  Demonstrate usage of RPM to ascertain available packages
Demonstrate usage of RPM to import public keys of package publishers
Demonstrate usage of RPM to verify the integrity of downloaded packages
Demonstrate usage of RPM to add new packages locally
Demonstrate usage of RPM to add new packages from a Windows 2003 FTP server
Demonstrate usage of RPM to add new packages from an HTTP server
Demonstrate usage of RPM to upgrade packages
Demonstrate usage of RPM to freshen packages
Demonstrate usage of RPM to remove packages
  Introduction to SYSLOG concepts
Explanation of syslog facilities & levels
Demonstrate syslog administration
Demonstrate Cisco to Linux SYSLOG functionality
Discuss & demonstrate automatic log rotation and customization
  Kernel Management
Demonstrate Linux Kernel upgrade procedures
Use RPM to install multiple kernels and verify functionality
Use RPM to remove outdated kernels
  Linux Network Administration Essentials
Discuss & demonstrate the usage of commonly used networking tools:
PING - Demonstrate PING flooding of remote hosts - ICMP Attack Techniques
PING - Cisco PIX Integration & Debugging of ICMP Echo Requests/Echo Replies
Traceroute - Cisco PIX Integration & provisioning of ICMP traffic types
MTR (PING & Traceroute functionality) plus Cisco PIX debugging of ICMP data flow
ARP
NETSTAT/LSOF
IFCONFIG
Route
DIG & NSLOOKUP
Whois
Who, w, wc, last, cat, grep, vi, pico, head, tail, etc.
Message of the day banners (MOTD), /etc/issue file (pre-login banner/display info.)
  Implement Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) services
Explain the various steps of the DHCP process
Configure global & scope-level DHCP options
Configure IP reservations based on layer 2 MAC addresses
Disable Cisco PIX DHCP services
Enable Linux DHCP services
Configure Windows 2003/XP/Linux clients to receive dynamic addresses from Linux
  Discuss Xinetd super server concepts and applications
Identify services controlled by Xinetd
Enable & disable Xinetd-controlled services & examine results
Implement access control on Xinetd controlled services
Implement Xinetd IP and port-level daemon redirection
Discuss Xinetd & TCP Wrappers relationship and dual-layer security benefits
  Implement Very Secure VSFTPD File Transfer Protocol (FTP) services
Implement anonymous FTPD
Implement user-level FTPD access
Implement FTPD banners
Disable anonymous access
Configure VSFTPD to run under the auspices of Xinetd super server for increased security
Implement bandwidth rate-limiting to control bandwidth usage
  Discuss Linux & Windows Integration via Samba
Install Samba support
Install Samba Web-based Administration Tool (SWAT)
Configure Samba file & print sharing
Evaluate access to Samba file & print server
Configure Samba Windows Internet Name Server (WINS) support
Evaluate Windows XP/2003 client access to Samba-WINS server
  Discuss the Network File System (NFS) concepts and Linux support
Implement the NFS daemon
Review /etc/exports parameters and options
Evaluate access to NFS exports
Implement NFS connectivity across a WAN connection via IPSEC VPN-connectivity
  Discuss the CRON scheduling system concepts and application
Identify various predefined CRON entries and schedules
Define custom cron jobs system-wide
Define custom cron jobs user-wide
Evaluate results of cron jobs
  Implement the Berkeley Internet Daemon (BIND) Domain Name Server (DNS)
Implement BIND 9.x
Configure BIND as a caching-only DNS server
Test caching-only name resolution from Windows 2003 & Linux hosts
Secure access to caching-only/recursive name server via ACLs
Configure BIND as a primary DNS server
Test primary name resolution from Windows 2003 & Linux hosts
Configure BIND as a secondary(slave) DNS server
Restrict communications between primary & secondary DNS servers
Implement updates between master and secondary DNS servers via IPSEC VPN
Configure DNS zones on Linux BIND & Windows 2003 DNS - activate replication
Implement poor man's load balancing using DNS round robin
Evaluate results of BIND configuration using DIG
Configure DNS zones
Configure zone transfers
Configure secure-zone transfers
Evaluate BIND's configuration files named.conf & named.custom
Configure BIND sub-domain delegation. i.e. internal.linuxcbt.net
Configure BIND to support reverse domains
Configure Linux/Windows 2003 clients to use Linux BIND DNS server
DNS Transaction Signatures (TSIG) implemenation
Identify BIND logging information for troubleshooting purposes
Configure BIND DNS with IP Aliasing (Sub-Interfaces) to host DNS on separate IP address
Implement Network Monitoring & Graphing tools using SNMP, etc.
Implement Multi Router Traffic Grapher (MRTG)
Graph Cisco Firewall with MRTG
Implement Cacti Network Graphing Tool
Download and Install Cacti and required components (RRDTool, MySqL, etc.)
Explore Cacti Interface, options, etc.
Graph Cisco, Linux & Windows 2003 resources with Cacti using SNMP & Scripts
  Implement Network Time Protocol (NTP) & Time Synchronization services for local subnets
Discuss features and distributed nature of the hierarchial NTP service
Ascertain and select optimal Stratum 1 NTP servers for synchronization
Review default NTP configuration
Configure NTP to synchronize with NTP servers
Configure internal Linux clients to syncrhonize with internal Stratum 2 NTP server
Configure Cisco PIX firewall to synchronize with internal Stratum 2 NTP server
Use NTP-related tools such as NTPQ, NTPTRACE to ascertain NTP-related information
  Linux Web Services - Apache/Tomcat/CGI/WebLogic
Discuss Apache Web Server's history, ubiquity (netcraft stats) and reliability
Explain Apache Web Server's capabilities (Virtual directories, modules, WebDav, etc.)
Implementation of Apache Web Server 2.x
Evaluate installation/implementation results of Apache Web Server 2.x
Demonstrate implementation of aliases & redirects via mod_alias
Restrict access to aliases and test access from Linux & Windows 2003 nodes
Examine implications of alias & redirect access on access & error logs from multiple hosts
Demonstrate implementation of virtual directories
Demonstrate configuration of several virtual hosts
Discuss and implement Apache 2.x logging system per virtual host
Configure basic authentication to virtual hosts containers via .htaccess & Directory directives
Configure digest authentication to virtual hosts containers via Directory & .htaccess directives
Configure SSL support for the virtual hosts
Demonstrate SSL support without certificate provided by Certificate Authority
Implementation of Webalizer Log Analysis software
Customization of Webalizer to automatically generate reports for multiple virtual hosts
Implementation of AWSTATS Log Analysis software
Customization of AWSTATS to automatically generate reports for multiple virtual hosts
  Dynamic web sites - Common Gateway Interface(CGI) & scripting engine discussion & implementation
Implement CGI access to Linux via Apache & PERL scripts
Discuss benefits of PHP Dynamic Web Access Scripting Engine
Implementation of PHP Dynamic Web Access Scripting Engine
Evaluate PHP Dynamic Web Access Scripting Engine installation results
Execute sample PHP web pages on Apache Web Server 2.x
  Application Servers - Java J2EE Platform integration with Linux
Discuss benefits of Apache Tomcat Dynamic Web Scripting(JSP)/Java Servlet Engine
Implementation of Sun's Java Development Kit (JDK) 1.4.x for Apache Tomcat support
Implementation of Apache Tomcat Dynamic Web Scripting(JSP)/Java Servlet Engine
Evaluate Apache Tomcat Dynamic Web Scripting(JSP)/Java Servlet Engine installation results
Execute sample Apache Tomcat Dynamic Web Scripting(JSP)/Java Servlet applications
Discuss benefits of BEA Weblogic JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine
Implementation of BEA Weblogic JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine
Evaluation of BEA Weblogic JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine results
Execute sample applications on BEA Weblogic JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine
Discuss benefits of Jboss J2EE JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine
Implementation of Jboss JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine
Evaluation of Jboss JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine results
Execute sample applications on Jboss JSP/Servlet/Enterprise Java Beans Engine
  Discussion of messaging concepts and applications
Sendmail MTA Essentials
Introduction to Sendmail Message Transfer Agent (MTA)
Implementation of Sendmail
Configure Sendmail to relay messages for remote hosts
Configure Sendmail to support virtual hosts/multiple domains
Evaluate results of routing messages to multiple domains using Sendmail
Sendmail logging capabilities
Implement AWSTATS log reporting engine to generate HTML sendmail reports
  Postfix MTA Essentials
Introduction to the Postfix Message Transfer Agent (MTA)
Install Postfix
Install Mail Transfer Agent (MTA) administrative switching tools
Switch system from Sendmail to Postfix as default MTA
Explore Postfix configuration files and directory structure
Implement outbound messages via Postfix
Confirm receipt of outbound messages on publicly-accessible systems
Configure Postfix to support virtual domains
Build Postfix virtual user mappings for virtual domains support
Test virtual domains via external messaging sources
  Post Office Protocol Version 3 Essentials
Discuss the capabilities and limitations of POP3
Implement POP3 services
Implement secure POP3 services
Demonstrate access to POP3 services from the client perspective
Implement Secure POP3 services using SSL with self-signed certificate
  Internet Messaging Access Protocol (IMAP)
Discuss the capabilities and limitations of IMAP
Implement IMAP services
Demonstrate access to IMAP services from the client perspective
Implement Secure IMAP services using SSL with self-signed certificate
  Web-based Mail Implementation using Squirrel-mail
Describe required squirrel mail components for web-mail integration
Install squirrel mail on Internet production system
Configure squirrel mail defaults for linuxcbt.net domain
Verify Sendmail virtual hosting configuration for linuxcbt.net domain
Verify IMAP configuration
Configure Apache alias for squirrel mail integration
Configure Apache Virtual Host for squirrel mail integration
Configure BIND DNS services for squirrel mail integration
Explore squirrel mail's web-based interface
Generate mail from various remote domains (hotmail.com, etc.) and retrieve with squirrel mail
  Secure Shell (SSH) Concepts & Implementation
SSH client concepts - replacement for clear-text-based Telnet, RCP, FTP protocols.
Identification of required OpenSSH/OpenSSL components
Demonstrate SSH connectivity & public key registration
Implement globally-shared public keys
Generate RSA & DSA public key/private key pairs
Configure SSH client and SSHD to authenticate via public/private key pairs
Authenticate to remote hosts using public/private key pairs
Use Secure Copy (SCP) to move files
Port Forwarding implementation
Port Forwarding integration with Linux & Windows 2003 Server
X11 Forwarding demonstration
Use Secure File Transfer Protocol (SFTP) to move files
  Linux Defensive Security Implementation Techniques
Implement NMAP port scanner and demostrate usage to ascertain open doors
Discuss & demonstrate operating system fingerprinting techniques with NMAP
Demonstrate IP-spoofing & packet forging with NMAP
Discuss the benefits of the NESSUS Security & vulnerability scanner
Implement Nessus client/server Security vulnerability scanner
Demonstrate parallel security scanning of local & remote subnets
Explore Nessus's reporting capabilities (NBE/XML/HTML/etc.)
Demonstrate Nessus class-based access for corporate usage
Implement Ethereal network sniffer
Demonstrate telnet clear-text password theft with Ethereal
Demonstrate alternative SSH encrypted sessions with Ethereal
Demonstrate FTP clear-text password theft with Ethereal
Demonstrate alternative SFTP encrypted sessions with Ethereal
Implement HPING highly customizable packet forging tool
Compare & contrast PING with HPING
Demonstrate IP packet spoofing with HPING & Cisco PIX firewall integration
Demonstrate HPING's ability to communicate with ICMP-filtered Internet servers
Demonstrate using HPING to setup a trojan horse backdoor for executing arbritary code
Implement John the Ripper password cracking tool
Discuss file and directory security
Implement chmod,chown,umask,SUID,SGID,etc.
  Linux Defensive Security Implementation Techniques
Implement Multi-Router Traffic Grapher (MRTG) to establish network performance baseline
Configure Cisco PIX firewall for MRTG support via Simple Network Management Protocol (SNMP)
Configure MRTG to generate perfomance & badwidth-related graphs for Cisco PIX firewall
Implement IP Tables Host-based firewall support
Configure IP Tables to restrict access to necessary services
Introduce, discuss & plan the implementation of Snort 2.x Intrustion Detection System (IDS)
Discuss Snort intrustion detection concepts related to hubs & switches
Install Snort 2.0 Network-based Intrusion Detection System
Implement Snort 2.0 network sniffing functionality
Implement Snort 2.0 sniffing & packet-logging functionality
Demonstrate Snort's ability to monitor traffic between designated hosts
Demonstrate password theft using Snort & FTP connections
Demonstrate password theft using Snort & Apache HTTP basic authentication connections
Implement Snort 2.0 Network-based Intrusion Detection System
Implement SnortSnarf for web-based reporting of Snort 2.0 logs
Examine SnortSnarf reports via SSL-enabled web session
Demonstrate how to implement port mirroring on Cisco Catalyst switches
Implement Network Address Translation (NAT)
Discuss & Implement Port Address Translation (PAT)
Implement TCP Wrappers
Configure Xinetd to suppress access to the system from port-scanners
Discuss & Disable Portmap services

حجم فایل: 4.2GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT EL-3 Edition

پیشنهاد فرادرس