پیشنهاد فرادرس

دوره Video Game Development with Unity 3D

دسته بندی ها: آموزش های Skillshare ، آموزش ساخت بازی ، آموزش یونیتی

دوره-video-game-development-unity-3d

این دوره آموزشی نحوه ساخت بازی های سه بعدی با استفاده از Unity3D را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه SkillFeed می باشد.

سرفصل های دوره:

 • رابط کاربری
 • آشنایی با Unity 3D
 • ویرایش بازی های صوتی PS 
 • ویرایش ورودی بازی های اصلی PS
 • ویرایش برچسب بازی های اصلی PS
 • نمایش بازی های اصلی کاربردی
 • نمایش gameObject
 • مشاهده بازی حرکت زمین 
 • ابزارهای مورد نیاز برای ساخت زمین
 • انتخاب Unity 3D
 • مشاهده بازی با انتخاب کلیدهای ماوس
 • نوار ابزار در Unity 3D
 • کار با ابزار حرکت، چرخش
 • ویژگی های مهم Unity 3D 
 • مقدمه پروژه Unity 3D 
 • معرفی پویانمایی
 • انیمیشن رابط کاربری
 • برنامه نویسی بازی و API های دوره آموزشی
 • آشنایی با برنامه نویسی یکپارچه
 • کار با متغیرها، آرایه ها و اپراتورها
 • کار با حلقه ها
 • کار با توابع و کلاس ها
 • کاربرد برنامه ریزی Unity 3D 
 • معرفی اشیاء Unity 3D 
 • کار با زمان
 • کار با اشیاء بازی Unity 3D 
 • ایجاد بازی
 • برنامه نویسی بازی
 • کار با رابط کاربری گرافیکی
 • ایجاد اولین بازی تیراندازی
 • راه اندازی صحنه تنظیم شده
 • کار با منوها و صفحه نمایش
 • کامپایل و اجرا بازی
 • ایجاد انیمیشن های دو بعدی
 • ایجاد یک زمان سنج برای اجزای تشکیل دهنده بازی
 • مقدمه 3DS Max
 • ساخت یک بازی دو بعدی
 • کار با کنترل ها
 • و..............

عنوان دوره: SkillFeed Video Game Development with Unity 3D سطح: مقدماتی مدت زمان: 30 ساعت و 3 دقیقه نویسنده: Stone River eLearningتوضیحات:

Unity 3D is game development software used by many professional game developers, and has been the driving force behind many popular games. In this course, you will learn everything you need to become a professional game developer using free Unity 3D software. Whether you want to make a living as a game developer, or would just like to make games for fun, this comprehensive course is for you. 

Chapter 1: Getting Started and Setting Up View-play-active Introduction to the Course 1 min View-play Introduction to the Interface 3 min View-play Interface Setup 2 min View-play Introduction to the Main Menu 1 min Chapter 2: Introduction to the Unity 3D Interface View-play Main File 2 min View-play Main File Applied 4 min View-play Main Edit 11 min View-play Main Edit PS Audio 2 min View-play Main Edit PS Input 2 min View-play Main Edit PS Tag 2 min View-play Main Edit PS Time 2 min View-play Main Edit PS Player 3 min View-play Main Edit PS Physics 3 min View-play Edit PS Quality 2 min View-play Edit PS Network 2 min View-play Main Asset 4 min View-play Main Asset Applied 9 min View-play gameObject 10 min View-play Terrain 7 min View-play Terrain Raw 2 min View-play Terrain Navigate 2 min View-play Terrain Tools Mesh 7 min View-play Terrain Tools Paint 6 min View-play Terrain Tools Trees 5 min View-play Terrain Tools Grass 6 min Chapter 3: Unity 3D Navigation View-play Navigation Introduction 1 min View-play Navigation Alt LMR Mouse 1 min View-play Navigation WASD R Mouse 1 min View-play Navigation Arrow Keys 1 min View-play Navigation Mouse 1 min View-play Navigation Gizmo 2 min View-play Navigation Focus 1 min View-play Navigation Maximize View 1 min Chapter 4: Introduction to the Unity 3D Toolbar View-play Toolbar Move, Rotate, Scale 3 min View-play Toolbar Selecting 2 min View-play Toolbar Handle 3 min View-play Toolbar Layouts 5 min View-play Toolbar Layers 3 min View-play Toolbar Play Mode 2 min Chapter 5: Important Unity 3D Features View-play Draw Mode 2 min View-play Render Mode 3 min View-play Light GameOverlay Audio 2 min View-play Aspect Max Giz Stats 4 min Chapter 6: Introduction to Unity 3D Projects View-play Hierarchy 3 min View-play Project 2 min View-play Inspector 3 min Chapter 7: Introduction to Animation View-play Animation Introduction 2 min View-play Animation Interface 3 min View-play Animation Interface Toolbar 3 min View-play Toolbar Applied 5 min View-play Properties View 5 min View-play Curve View 3 min View-play Using Animation Curves 9 min View-play Animation Curves 2 min View-play Animation Curves Broken 2 min View-play Animation Event Key 5 min View-play Animation Event Key Audio 3 min View-play Animation Event Key Particle 2 min View-play Animation Event Key Material 2 min Chapter 8: Game Scripting and APIs Online Course View-play Introduction to the Course 3 min View-play Additional Programming Websites 4 min Chapter 9: Introduction to Integrated Dev Environment View-play IDE: Integrated Development Environments 4 min View-play Unity Scripting Websites 3 min View-play Unity IDE Setup 7 min View-play Unity Console Window 6 min Chapter 10: Variables, Arrays and Operators View-play Variables and Scripting Guidelines 10 min View-play Variable Assigning and Print Function 9 min View-play Array Declarations and Indexing 14 min View-play Tweakable Variable in the Inspector 7 min View-play Arithmetic Operators 7 min View-play Shorthand Adding, Subtracting to Itself 4 min Chapter 11: Statements and Loops View-play ‘if’ Conditional Statements 19 min View-play ‘if’ Multiple Conditional Statement 8 min View-play ‘if’ in Conditional Statement 6 min View-play Switch, Case, Enumeration 18 min View-play For Loop - Plus and Minus 22 min View-play For Loop - Indexing an Array 5 min View-play While Loop Statements 7 min Chapter 12: Functions and Classes View-play Function Basics 16 min View-play Function Overloading 6 min View-play Class Basics 9 min View-play Class Constructor 7 min View-play Class with Functions and Constructor 10 min View-play Class with Inheritance (Extends) 18 min View-play Scripting Wrap Up 2 min Chapter 13: Introduction to the Unity 3D Application Prog View-play IDE Setup 10 min View-play Unity 3D Scripting API explained 4 min View-play Untitled 9 min View-play GameObjects - What are they? 10 min View-play Dot notation and Navigating the API 8 min Chapter 14: Introduction to Unity 3D Game Objects View-play Translating a Box 8 min View-play Assigning a Material Color to a Box 7 min View-play Translate Rotate 6 min Chapter 15: Working with Time View-play Time - Introduction (time.deltaTime) 4 min View-play Time - using a speed variable 2 min View-play Time - time.Time 9 min View-play Time - time.timeScale 4 min View-play Time - time.realtimeSinceStartup 3 min View-play Time - gui display 5 min Chapter 16: Working with Unity 3D Game Objects View-play Accessing Components 9 min View-play Accessing GameObjects through the Inspector 12 min View-play Accessing GameObjects Through Hierarchy 17 min View-play Accessing GameObjects through the Name or Tag 16 min View-play Accessing GameObjects passed as a Parameter 9 min View-play Accessing GameObjects through Type (script) 4 min Chapter 17: Rounding Out Your Skills View-play Vectors 28 min View-play Variables, Members, Globals 7 min View-play Instantiate 8 min View-play Coroutine and Yield 8 min Chapter 18: Create Your First Game View-play Introduction to the Game 1 min View-play Project Description 4 min View-play Game Setup 4 min Chapter 19: Our Game's Assets View-play Scripts 4 min View-play Prefabs 6 min View-play Particles 12 min View-play Audio 2 min View-play Creating Scenes 8 min Chapter 20: Scripting the Game View-play Introduction to Scripting the Game 2 min View-play Player Inputs 7 min View-play Raycast 10 min View-play Random Positions 10 min View-play Exposing Variables 7 min View-play Click Loops 12 min View-play Respawn Wait Time 6 min View-play Creating Random Colors 10 min View-play Scripting the Enemy 10 min View-play Keeping Score 9 min View-play Counters 8 min Chapter 21: The Graphic User Interface View-play GUI Hud 6 min View-play GUI Menu 12 min View-play GUI Win / Lose 14 min View-play Game Touchups 5 min View-play Audio Setup 5 min Chapter 22: Finishing Your Game View-play Compiling and Running Your Game 3 min View-play Coding Review 5 min Chapter 23: Create Your First Shooter Game View-play Introduction to the Game 1 min View-play Project Description 5 min View-play Game Setup 4 min Chapter 24: Game Assets View-play Setting Up the Assets 14 min View-play Particles 22 min View-play Audio 5 min Chapter 25: Scripting the Game View-play Basic Scripting 8 min View-play Speed 7 min View-play Movement Part 1 7 min View-play Movement Part 2 9 min View-play Range 8 min View-play Range Part 2 9 min View-play Code Cleanup 9 min View-play Instantiate Bullets 13 min View-play Bullet Setup 11 min View-play Asteroid Movement 11 min Chapter 26: Setting Up the Scene View-play Prepping the Scene 7 min View-play Triggering Bullets 11 min View-play Triggering Bullets Part 2 10 min View-play Triggering Bullets Part 3 12 min Chapter 27: Menus and Screens View-play Using the Scene Manager 6 min View-play Keeping Score 11 min View-play The GUI 14 min View-play Score Counter 13 min View-play Menu Screens 8 min View-play Main Screen 20 min View-play Loading Screen 12 min View-play Screen Credits 10 min View-play Win/Lose Screen 8 min View-play Win/Lose Conditions 7 min Chapter 28: Finalizing Your Game View-play Player Preferences 8 min View-play Creating the Shield 12 min View-play Scripting the Sheild 10 min View-play Star Particles 6 min View-play Game Audio 12 min View-play Game Audio Part 2 6 min Chapter 29: Compiling and Running Your Game View-play Compiling and Running the Game Game Review 5 min View-play Game Review 12 min View-play Script Reference Video 3 min Chapter 30: Video Game Pre-Production View-play Introduction to Pre-Production 3 min View-play Getting Started with Folders 11 min View-play Adding Menu Items 13 min View-play Creating Your First Folder 11 min View-play Refreshing Comments 4 min View-play Menu Items 6 min View-play Selection Array 8 min View-play Creating Empty Prefabs 10 min View-play Replacing Prefabs 7 min View-play Conditionals 11 min View-play Comment Review 12 min View-play Code Review 1 min Chapter 31: Creating 2D Sprite Animations (Game Art Funda View-play Introduction to Animation 3 min View-play Brainstorming 5 min View-play Sketching Your Idea 4 min View-play Research 7 min View-play Step by Step Guide 5 min View-play Pseudocode Explained 8 min View-play Sprite Pseudocode 11 min View-play UV Offset 40 min View-play UV Scale 11 min View-play UV Rows and Columns 7 min View-play UV Offset Scale 21 min View-play UV Offset Scale FPS 7 min View-play 2D Array Offset Scale FPS 21 min View-play Start and End Complete 11 min View-play Adding a Normal Map 7 min View-play Making a Function 7 min View-play Sprite Components 7 min View-play Sprite Conclusion 7 min Chapter 32: Creating a Timer Component View-play Introduction 8 min View-play Time 8 min View-play Minute, Second, Fraction 19 min View-play Print Time to GUI 14 min View-play Start Time 13 min View-play From Load Time 8 min View-play Stop Time 11 min View-play Continue Time 12 min View-play Reset Time 5 min View-play Count Down Time 5 min View-play Delay Time 11 min View-play Since Startup Time 9 min View-play Piecing it Together 27 min View-play Polishing the Code 9 min View-play Completing the Tool 24 min View-play Wrap Up and Tool Explained 4 min Chapter 33: Introduction to 3DS Max View-play Scriptspot and Area 3 min View-play Sprite Renderer 10 min View-play Batching and Breakables 4 min View-play Biped Transfer Tool 3 min Chapter 34: BUILD A 2D SUPER MARIO BROTHERS GAME View-play Introduction to the Game 12 min View-play Download and set up 2 min View-play Getting Started 4 min View-play Character Animation 8 min Chapter 35: WORKING WITH THE CONTROLLER View-play Controller Set up 5 min View-play Controller Types 12 min View-play The Jump Move 20 min View-play Code Prep 26 min View-play Idle ,walk or Run 22 min View-play The Crouch Move 9 min View-play Jump and Fall 35 min View-play Limiting Jump Height 10 min View-play Jumping Sound and Particle Effects 19 min View-play Controller Conclusions 3 min Chapter 36: WORKING WITH THE PLAYER View-play Player Properties Explained 4 min View-play Player Properties Set up 25 min View-play Player States 35 min View-play Player Properties Wrap up 2 min

حجم فایل: 1GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SkillFeed Video Game Development with Unity 3D

پیشنهاد فرادرس

aidin در 1394/01/21 ساعت 09:12

salam khaste nabashid in amuzesh faghat 90 ta file tasviri dare amma inja bish az 200 ta list shode amuzesh motaasefane naghese lotfan kamelesh ro bezarid