مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ساخت اپلیکیشن های تک صفحه ای HTML5 و Web API و Knockout و jQuery

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش Knockout ، آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش اچ تی ام ال (HTML)

ساخت-اپلیکیشن-های-تک-صفحه-ای-html5-و-web-api-و-knockout-و-jquery

تکنولوژی جدید طراحی وب مبحث Single Page Apps یا اپلیکیشن های تک صفحه ای است که در این روش تمام وب سایت یک صفحه دارد و اطلاعات معمولا از طریق Ajax بارگذاری می شود.

این بحث زیاد هم جدید نیست و در سال 2005 طراحی شده است اما با بوجود آمدن فریمورک های جدیدی مانند Knockout و Backbone و ... این نوع طراحی معنای جدیدی پیدا کرده است.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با نحوه طراحی اپلیکیشن های تک صفحه ای با استفاده از HTML5 و Web API و  Knockout و jQuery آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • SPA چیست؟
 • بررسی ساختار Solution
 • ایجاد پروژه از ابتدا
 • ابزار طراحی Responsive
 • تکنولوژی های Data Layer
 • ایجاد مدل
 • استفاده از  ASP.NET Web API
 • ایجاد Convention  بر اساس  Controllers
 • استفاده از Inversion of Control  با  ASP.NET Web API
 • ذخیره JSON Data  از  Fiddler
 • آماده سازی صفحه برای HTML5
 • بهینه سازی وب سایت ASP.NET
 • بهینه سازی JavaScript
 • بهینه سازی CSS  و LESS
 • مبانی SPA
 • مبانی RequireJS
 • استفاده از RequireJS  برای SPA
 • Templateها, Filter ها و  Throttling
 • فعال کردن ViewModel
 • ایجاد خدمات داده ها
 • آشنایی با AmplifyJS
 • ایجاد یک متن در داده ها
 • مرور مدل ها
 • کنترل مبانی SPA
 • تعریف Routes
 • متحرک سازی Transition
 • دستورات Asynchronous
 • اعتبار سنجی داده ها
 • اصول LESS
 • اشکال زدایی CSS در مرورگر
 • استفاده از LESS برای SPA
 • طراحی وب سایت Responsive
 • منابع

عنوان دوره آموزشی: Single Page Apps with HTML5, Web API, Knockout and jQuery سطح: متوسط مدت زمان: 6 ساعت و 25 دقیقه نویسنده: John Papaلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Overview
	 00:49	
The Code Camper User Story
	 02:36	
What is a SPA?
	 03:59	
First Look at the Code Camper Application
	 08:21	
Architecture
	 01:42	
Server Technologies
	 01:59	
Client Technologies
	 03:59	
Summary
	 00:41	
Technologies and Patterns of the Code Camper SPA		 00:16:26	
Introduction
	 00:32	
Exploring the Solution Structure
	 03:00	
Creating the Projects from Scratch
	 07:00	
Helpful Tools
	 02:16	
Responsive Design Tools
	 02:52	
Summary
	 00:46	
Data Models, Entity Framework, and Data Patterns		 00:49:47	
Introduction
	 01:00	
Data Layer Technologies
	 03:52	
Models and POCO
	 03:34	
Creating Models: Demo
	 04:43	
Entity Framework, DbContext, and Magical Unicorns
	 04:37	
Creating and customizing a DbContext: Demo
	 07:34	
Why Use the Repository Pattern
	 03:31	
Implementing the Repository Pattern: Demo
	 05:40	
Advanced Repositories: Demo
	 04:41	
Putting it Together in a Unit of Work
	 03:06	
Implementing the Unit of Work Pattern: Demo
	 06:25	
Summary
	 01:04	
Surfacing JSON Data with ASP.NET Web API		 00:45:32	
Introduction
	 01:19	
Why Use the ASP.NET Web API?
	 03:41	
Understanding Routes
	 01:48	
Creating Convention Based Controllers
	 06:35	
Using Inversion of Control with ASP.NET Web API
	 06:22	
Creating Custom Controller Actions and Routes
	 06:04	
Saving JSON Data from Fiddler
	 06:00	
Testing Web API Requests with QUnit
	 07:35	
Testing Model Validation and Other Customization
	 05:08	
Summary and Resources
	 01:00	
Optimizing the Single Page		 00:30:15	
Introduction
	 00:55	
Preparing the Page for HTML5
	 04:37	
Building the Page
	 06:50	
ASP.NET Web Optimization
	 02:44	
Optimizing the JavaScript
	 08:14	
Optimizing the CSS and LESS
	 05:55	
Summary
	 01:00	
SPA Basics: Separating the Ravioli		 00:33:39	
Introduction
	 01:20	
Modularity and Separating the Ravioli
	 04:41	
Bootstrapping the SPA with modules
	 09:38	
Managing Many Small Modules
	 01:14	
Defining the Module Dependency Problem
	 02:43	
How RequireJS Helps Modularity
	 02:07	
RequireJS Basics
	 04:12	
Applying RequireJS to a SPA
	 06:07	
Summary
	 01:37	
Loading Views with MVVM and Knockout		 00:36:46	
Introduction
	 01:18	
MVVM, Knockout, and Data Binding in a Nutshell
	 04:46	
Binding the Event Dates with Knockout
	 05:56	
Templates, Filters and Throttling
	 06:29	
Presenting Arrays in a Template
	 03:37	
Custom Binding Handler
	 05:40	
Activating the ViewModel
	 03:31	
Knockout Debugging Tips
	 02:48	
Summary
	 02:41	
Data Services on the Client		 00:46:05	
Introduction
	 02:15	
Why Use Data Services?
	 02:21	
AJAX and Model Mapping
	 05:06	
Creating A Data Service
	 03:38	
AmplifyJS
	 02:38	
Refactoring for AmplifyJS and Caching
	 05:32	
Mock Data and Testing the Data Services
	 07:24	
Role of the Data Context
	 01:21	
Creating a Data Context
	 08:48	
Navigating Models
	 04:46	
Recap and Future Options
	 02:16	
Navigation, Transitions, Storage, and Messaging		 00:40:43	
Introduction
	 01:06	
SPA Navigation Fundamentals
	 03:18	
Defining Routes
	 02:16	
Catching Routes
	 02:42	
Passing Parameters
	 04:24	
Event Delegation
	 05:05	
Transitions and the Presenter
	 01:24	
Animating Transitions
	 06:10	
Asynchronous Commands
	 03:44	
Adding Storage and Cancelation Features
	 01:26	
Canceling Navigation and Pub/Sub
	 04:24	
Local Storage
	 03:37	
Going Further with Navigation
	 01:07	
Saving, Change Tracking and Validation		 00:32:54	
Introduction
	 01:36	
Benefits of Change Tracking
	 00:57	
Applying and Testing Change Tracking
	 06:50	
Async Commands and Activity
	 02:48	
Async Updates via Commands and DataContext
	 02:26	
Implicit Saves
	 06:23	
Validation Overview
	 02:22	
Validating Data
	 08:38	
Recap and Resources
	 00:54	
Mobility and Responsive Design with CSS and LESS		 00:29:23	
The Drawing Board
	 02:35	
Debugging CSS in the Browser
	 06:54	
LESS Fundamentals
	 04:00	
Applying LESS to the SPA
	 05:21	
Responsive Web Design
	 02:32	
Media Queries and Tools
	 06:42	
Resources
	 01:19

حجم فایل: 1.31GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Single Page Apps with HTML5 Web API Knockout and jQuery

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس