مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ساخت وب سایت تجارت الکترونیک با PHP MySQL JQuery و PayPal

دسته بندی ها: آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش مای اس کیو ال (MySQL) ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش پایگاه داده

ساخت-وب-سایت-تجارت-الکترونیک-با-php-mysql-jquery-و-paypal

این آموزش تصویری نحوه ساخت یک وب سایت تجارت الکترونیک با استفاده از PHP و MYSQL و JQuery با قابلیت پرداخت آنلاین از طریق درگاه بین المللی Paypal را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول Udemy می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مقدمه ای بر تجارت الکترونیک
 • ساختار صفحه
 • چگونه قالب ساختار متن را بسازیم
 • کار با تابع autoload
 • پیکربندی فایل
 • کار با تنظیمات فایل ها
 • اضافه کردن مسیر فایل ها
 • آموزش برنامه نویسی شی گرا در PHP
 • آموزش کار با کلاس ها
 • ایجاد کلاس آدرس SART
 • پارامترهای آدرس
 • کار با پارامترهای URL
 • کلاس پایگاه داده
 • پاکسازی داده ها بر روی پرس و جوی SQL
 • واکشی رکورد از پایگاه داده
 • تغییر خواص کلاس
 • نمایش لیست مجموعه ها
 • ایجاد لینک فعال
 • کلاس صفحه بندی مطالب
 • ایجاد دکمه فعال
 • دریافت سوابق
 • لینک صفحه بندی مطالب
 • افزودن جی کوئری
 • کار با Ajax با استفاده از jQuery به منظور اضافه کردن آیتم جدید بدون بارگذاری مجدد صفحه
 • حذف گزینه ها به صورت گروهی
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This, over 14.5 hours long series takes you through the journey of developing your very own E-commerce web application with Object Oriented PHP, MySQL, jQuery and PayPal.

During this series we will learn how to use Object Oriented PHP and how to create Classes and Methods, which will allow us to process the functionality of the entire project.

The outcome of this easy to follow series is the fully functional E-commerce website ready to sell products and accept payments with PayPal. Get in touch if you have any questions.

Available add-ons:

Static Urls, Meta tags and Re-send activation for E-commerce series (1st add-on) Shipping address and Shipping cost for E-commerce series (2nd add-on) PHP PDO, Custom Exception Handler and Namespaces for E-commerce series (3rd add-on) Buy whole series and save money

Category: Development / Web Development What are the requirements? To be able to complete the course you will need the web hosting and domain name. These are mainly used when testing the PayPal integration and the rest of the application can be developed on your local computer with Apache, PHP and MySQL installed. What am I going to get from this course? Over 211 lectures and 15.5 hours of content! Catalogue of products displayed under different categories Shopping basket including the small, preview basket Login and Registration forms Checkout with shipping address form Payment integration with PayPal including IPN (Instant Payment Notifications) Orders section for clients with status updates and invoices Administrative control panel to allow you manage all of the above What is the target audience? This course is for everyone with the basic knowledge of PHP. If you know what variable, constant and function is then you're the right person to attend this course. It is an easy to follow, step by step guide on how to develop your very own, fully functional E-commerce website. CURRICULUM

SECTION 1: Introduction 1 Introduction 01:46 Preview Introduction to the E-commerce series

2 Exercise Files 1.51 MB SECTION 2: Building Framework 3 Building page structure 02:24 Preview In this video we will learn how to buid a page structure for our template.

4 Autoloader 03:51 Preview In this video we will create the autoload function.

5 Configuration file 04:34 Preview In this video we will create our configuration file.

6 Configuration file (continue) 05:07 Preview Continuation from the previous video on creating the configuration file.

7 Include path 04:31 Preview Adding paths to the include path

8 Class and method 05:06 Preview In this video we explore the Object Oriented approach in PHP by learning what Classes and methods are.

9 Properties scope 04:28 Preview This video explains the scope of the class properties

10 Run method 02:51 Preview In this video we create the run() method of our Core class

11 Url class 04:10 Preview In this video we sart creating the Url class

12 Getting the right page 06:05 Preview In this video we will learn how to populate the right page from within our folder.

13 Url parameters 02:10 Preview In this video we cover the url parameters

SECTION 3: Database class 14 New class definition 06:19 In this video we define the new class, which will handle all our database interactions

15 MySQL connect 04:05 In this video we will create a new method, which will establish the connection to the mysql database.

16 Escape method 03:58 Create the method to sanitise the data passed onto the sql query

17 MySQL query 04:26 Create MySQL Query method

18 Fetch records 03:40 Method to allow us fetch records from the database

SECTION 4: Object Oriented Programming 19 Static vs Non-static 07:39 Find out what's the difference betwen Static and Non-static

20 Modifying properties 05:31 In this video we will modify some class properties

SECTION 5: Catalogue 21 Business class 05:45 In this video we will create a new Business class

22 Business details 03:35 In this video we will learn how to populate business details

23 List of categories 06:13 Dislay list of categories

24 Active link 04:31 Create active link

25 Catalogue page 04:28 In this video we will create the catalogue page

26 Category pages 04:10 Learn how to create the category pages

27 Product image 04:12 In this video we will take care of the product image

28 Product image (continue) 06:58 Continue from the previous video about product image

29 Product details 06:37 Product details page

30 Shortening description 05:25 A method to shorten the long description

31 Image unavailable 03:42 Image unavailable placeholder

32 Active button 06:41 Create active button

SECTION 6: Pagination 33 Paging class 05:38 New pagination class definition

34 Current page 04:24 Identifying the current page

35 Total number of pages 02:38 Calculating total number of pages

36 Get records 05:25 In this video we will get the right records for the specific page

37 Paging links 06:19 In this video we will start creating the paging links

38 Paging links (continue) 04:43 Continuing from the previous video by creating list of links / buttons

39 Get paging 02:30 Get the pagination element with get paging method

SECTION 7: Small basket 40 Small basket plugin 06:05 In this video we will start creating a small basket plugin file

41 Adding jQuery 02:52 In this video we will use jquery to add functionality to our small basket

42 Add to basket 04:19 In this video we will look at the 'Add to basket' button

43 Ajax call 02:47 In this video we will learn how to perform an Ajax call using jQuery in order to add new item to the basket without reloading the page

44 Get product 05:46 In this video we will populate the relevant record from within the file called by the ajax call

45 Session class 03:42 In this video we will create a new class called Session, which will allow us to deal with Session Variables

46 Update small basket 04:22 We are now going to have a look at the way of updating the small basket content

47 Refresh small basket 03:56 In this video we will learn how to refresh the content of the small basket using ajax

48 Refresh small basket (continue) 02:52 We continue from the previous video

49 Expanding Basket class 03:36 In this video we will be expanding the Basket class

50 VAT/Tax rate, number of items and sub-total 05:07 In this video we will have a look at the tax rate / vat, number of items and sub-total of the small basket

51 VAT/Tax amount and total 03:47 In this video we will display the values associated with tax / vat and total in the small basket

52 Number format 02:57 We are now going to have a look at the way we can format the number

SECTION 8: Main basket 53 Product page 07:17 In this video we will start applying changes to the product page

54 Product page (continue) 06:10 This video is the continuation of the previous one

55 Basket page 03:57 In this video we will have a first look at the main basket page

56 Basket layout 04:48 In this video we will create a basket layout

57 Getting content of the basket 04:38 We are now going to populate the content of the basket

58 Displaying content of the basket 04:54 In this video we will have a look at how we can display content of the basket on our main basket page

59 Item total and remove item methods 05:10 In this video we will create the item total and remove item methods for our main basket

60 Sub-total and VAT/Tax amounts 03:59 Displaying sub-total and tax/vat amounts in the main basket

61 Update quantity 07:45 Update quantity of the basket items

62 Refresh main basket 04:12 In this video we will learn how to refresh the main basket once the quantities have been amended

63 Refresh main basket (continue) 03:39 Continuing from the previous video

64 Generate new basket content 03:00 In this video we will learn how to generate the new content for the basket

65 Remove item from the basket 06:35 In this video we will continue with the removal of the individual item from the basket

SECTION 9: Checkout 66 Client details form 07:27 In this video we will create the client form to capture their full address and other, necessary details for the order

67 Form and Country class 07:14 In this video we will create the new Country class, which will allow us to populate the list of countries and display them as a dropdown menu of our client form

68 Process $_POST 07:21 We are now going to process the form input

69 Sticky text field 04:08 In this video we will learn how to create the sticky form fields

SECTION 10: Validation 70 Validation class 06:05 We are now going to create a new class called Validation

71 Process method 04:54 The new method of the Validation class called process()

72 Check method 01:45 The check() method of the Validation class

73 Check special method 04:08 The check special form element method of the Validation class

74 isValid method 03:14 The isValid method will validate all submitted values by filtering each by its type

75 Format and validate method 04:28 In this video we will create two new methods of the Validation class called format() and validate().

76 Hash function 02:56 In this video we will create the function to hash the input

77 Form validation 07:45 Apply form validation

SECTION 11: Login 78 Login class 06:41 New class definition

79 Redirect method 04:14 In this video we will create the redirect method

80 Login form 04:25 We are now going to create a login form

81 Registration form 05:55 In this video we will create the registration form structure

82 Countries menu 01:54 Adding countries menu to the registration form

83 User class 05:55 We are now going to create a User class

84 Login user 04:43 Login user method

85 Referrer url 04:31 Check for referrer url and if exists - redirect to that page

SECTION 12: Registration 86 Starting with registration form 03:21 In this video we will start building the registration form

87 Validation 06:41 In this video we will apply the validation to our registration form

88 Sticky form fields 03:29 In this video we will apply the sticky form fields to the registration form

89 Processing input 07:10 Processing submitted registration data

90 Working with date 05:59 In this video we will work with the date input

91 Add new user record 06:39 In this video we will creat the method to add new user record using data submitted via the registration form

92 Insert method 06:05 In this video we will create the method that allows us to add record to the database

93 Email class 07:51 Now it's time to create a new Email class wrapper

94 Process email 06:16 In this video we will create a new method for processing emails

95 Fetch email 03:14 In this video we will create a method to fetch the email content

96 Email content 04:20 We are now going to work with the content of the email

97 Testing 01:40 We are now going to do some initial testing of what we have done so far

98 Activate page 07:22 99 Activate method 01:51 100 Check for a duplicate email address

عنوان دوره: Build E-commerce website with PHP MySQL jQuery and PayPal حجم فایل: 1.60GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Build E-commerce website with PHP MySQL jQuery and PayPal

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


حامد 5 سال و 4 ماه قبل

سلام. ممنون میشم قسمت small basket plugin را ایمیل کنید. یک دنیا تشکرررر

ahmadreza 5 سال و 11 ماه قبل

Exercise Files
,وجود نداره لطفا بزارید

سیروان 6 سال قبل

با سلام
در سرفصل Small Basket ویدیوی Small basket plugin قرار ندارد لطفا اگر امکان دارد آن را برایم Email کنید.
با تشکر از زحمات شما

خان 6 سال و 2 ماه قبل

سلام
چرا قسمت بندی ها شماره نداره ؟
مثلا سکشن 15 همینطوری بر اساس الفا چیده میشه ولی اصلا ترتیبش درست نیست
لطفا ترتیب قسمت هارو بنویسید که به ترتیب بشه دیدشون
توی udemy هم تا قیمت 12 رو نوشته به ترتیب ولی بقیه ش لیست نشده

sara 6 سال و 4 ماه قبل

سلام
با تشکر از سایت خوبتون یه سوال دارم این آموزش تجارت الکترونیک همون آموزش جیمز شرامکو، مجموعه Fast Web Formula، هستش یا خیر؟ لطفا سریع جوابمو بدید ممنون