پیشنهاد فرادرس

ساخت پوسته اپلیکیشن تجاری با Bootstrap در MVC

دسته بندی ها: آموزش بوت استرپ (Bootstrap) ، فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

ساخت-پوسته-اپلیکیشن-تجاری-با-bootstrap-در-mvc

این آموزش تصویری نحوه ساخت پوسته اپلیکیشن های تجاری را در MVC آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • کار با jQuery
 • کار با Bootstrap
 • کار با Masks
 • ساخت HTML5/Bootstrap MVC سفارشی
 • کار با ماژول ها
 • مقدمه Bootstrap 
 • کار با Text Box ها در Bootstrap و HTML5
 • معرفی منوها با منوهای فرعی
 • معرفی منوها با استفاده از XML
 • معرفی منوها با استفاده از جدول پایگاه داده
 • ایجاد Bootstrap با استفاده از ابزارها بخش 1
 • استفاده از صفات داده
 • ایجاد Bootstrap با استفاده از ابزارها بخش 2
 • معرفی Pop-up
 • نسخه ی نمایشی از محاسبه زمان و تاریخ در jQuery
 • اضافه کردن حروف به Collapsers
 • کار با جداول
 • مرتب سازی جدول در MVC
 • مرتب سازی و صفحه بندی
 • اعتبار سنجی ورودی
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Build Your Own Bootstrap Business Application Template in MVC سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت و 10 دقیقه نویسنده: Paul D. Sheriff

توضیحات:

This course will instruct you on how to build your own Bootstrap application template in MVC. Having your own MVC template allows you to create applications quicker and with more features.
Creating your own Bootstrap template that you can reuse across many applications is simple. In this course, you will build up a collection of components that you build into an MVC application. You will create both horizontal and vertical data-driven menu systems. You will see some jQuery libraries that can add great functionality to your MVC apps. In addition, you will learn when you should use a library and when you should create your own. You will see a collection of cool UI widgets that are much smaller than those you will download on the web. You will see how to create tables that can sort and page data both client-side and server-side. Finally, you will learn to build maintenance pages with search, add, edit, and delete capabilities all on a single page.

Course Introduction 5:25 Course Introduction 1:42 Course Audience and Other Pluralsight Courses 0:43 Course Outline 3:00 Libraries for Your MVC Template 30:57 Introduction 0:49 jQuery Libraries and Considerations 1:17 Pre-built Bootstrap Templates Pros and Cons 2:16 Keep It Simple 1:03 Font Awesome Introduction 0:57 Font Awesome Demo 6:10 Bootswatch Introduction 0:49 Bootswatch Demo 2:26 Date Range Picker Introduction 1:15 Date Range Picker Demo 7:47 Input Masks Introduction 0:43 Input Masks Demo 4:21 Summary 0:58 Custom HTML5/Bootstrap MVC Helpers 32:10 Module Introduction 0:36 Submit Button Introduction 1:28 Submit Button Demo 7:07 Bootstrap Check Box Introduction 1:45 Bootstrap Check Box Demo 3:34 Bootstrap Check Box in a Button Introduction 0:55 Bootstrap Check Box in a Button Demo 3:00 Bootstrap Radio Button Introduction 1:19 Bootstrap Radio Button Demo 2:09 Bootstrap Radio Button in a Button Introduction 0:52 Bootstrap Radio Button in a Button Demo 2:06 Bootstrap/HTML5 Text Box Introduction 1:44 Bootstrap/HTML5 Text Box Demo 4:36 Module Summary 0:52 Data-driven Horizontal Navigation 35:08 Module Introduction 1:53 Demo of a Simple Data-driven Menu 3:25 Introduction to Menus with Submenus 4:10 Demo of Mock Data with Submenus 5:17 Introduction to Menus Using XML File 2:04 Demo of Menus Using XML File 9:50 Introduction to Menus Using Database Table 1:29 Demo of Menus Using Database Table 6:00 Module Summary 0:56 Data-driven Sidebar Navigation 32:40 Module Introduction 1:50 Demo of a Simple Data-driven Sidebar Menu 2:36 Introduction to Menus with Submenus 3:55 Demo of Mock Data with Submenus 6:02 Introduction to Menus Using XML File 1:54 Demo of Menus Using XML File 8:16 Introduction to Menus Using Database Table 1:26 Demo of Menus Using Database Table 5:56 Module Summary 0:40 Create Your Own Bootstrap Widgets – Part 1 38:38 Module Introduction 2:19 Summary Block Demo 3:31 Introduction to Theming Summary Block 0:49 Theming Summary Block Demo 2:29 Introduction to a Readme Box 0:53 Readme Box Demo 3:36 Introduction to Drop Down Selectors 1:15 Drop Down Selector Demo 6:42 Using data- Attributes with Drop Down Selectors 1:44 Drop Down Selector with data- Attributes Demo 7:19 Introduction to Panel Add Ons 0:38 Panel Add Ons Demo 6:16 Module Summary 1:01 Create Your Own Bootstrap Widgets – Part 2 49:59 Module Introduction 0:51 Introduction to Wait Messages 0:33 Demo of a Wait Message by Disabling Save Button 1:59 Introduction to a Pop-up as a Wait Message 0:37 Demo of Pop-up as a Wait Message 2:46 Introduction to Graying Out the Background 0:54 Demo of Graying Out the Background 1:18 Introduction to Generic Wait Message System 1:08 Demo of Generic Wait Message System 4:27 Introduction to Date Range Picker 1:44 Demo of Laying Out a Date Range Picker 1:24 Introduction to Styling a Date Range Picker 1:01 Demo of Styling a Date Range Picker 3:36 Introduction to Adding Date Range Calculations 1:14 Demo of Date Range Calculations in jQuery 3:47 Introduction to Final Date Range Picker Sample 0:45 Demo of Final Date Range Picker Sample 4:18 Introduction to Adding Glyphs to Collapsers 1:08 Demo of Adding Glyphs to Collapsers 2:42 Introduction to Adding Glyphs Programmatically 1:06 Demo of Adding Glyphs Programmatically 4:17 Introduction to Using data- Attributes for Glyphs 1:00 Demo of Using data- Attributes for Glyphs 2:50 Introduction to a Generic Collapser System 0:40 Demo of a Generic Collapser System 3:04 Module Summary 0:36 Working with Tables and Server-side Paging 47:14 Module Introduction 0:38 Loading a Table 5:17 Introduction to Sorting a Table in MVC 2:01 Demo of Sorting a Table 8:43 Creating a Pager (Hard-coded) 1:59 Introduction to a Data-driven Paging System 3:23 Demo of a Data-driven Paging System 6:26 Introduction to Paging a Table 1:31 Demo of Paging a Table 6:12 Server-side Paging 4:36 Sorting and Paging 5:11 Paging and Sorting Together - Client-side and Server-side 1:11 An Alternate Design for Add, Edit, Delete Pages 37:55 Module Introduction 0:39 MVC Scaffold vs. Using a Single Page 2:54 Demo of Search and Grid Area 7:11 Introduction to Adding and Validation 1:06 Demo of Adding and Validation 7:23 Introduction to Editing 1:04 Demo of Editing Records 6:44 Introduction to Deleting 1:30 Demo of Deleting Records and Complete Sample 2:25 The Complete Template 4:49 Module Summary 0:49 Course Summary 1:14

حجم فایل: 893MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Build Your Own Bootstrap Business Application Template in MVC

پیشنهاد فرادرس