پیشنهاد فرادرس

شروع کار با Sequel

دسته بندی ها: آموزش های TutsPlus ، آموزش روبی (Ruby)

Sequel چیست؟

Sequel یک جعبه ابزار قدرتمند و متن باز برای کار با پایگاه داده در محیط Ruby می باشد.

با استفاده از Sequel می توانید به سادگی با انواع دیتابیس ها ارتباط برقرار کنید و با استفاده از امکانات آن پروژه های بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کنید.

ویژگی های Sequel :

Sequel provides thread safety, connection pooling and a concise DSL for constructing SQL queries and table schemas.
Sequel includes a comprehensive ORM layer for mapping records to Ruby objects and handling associated records.
Sequel supports advanced database features such as prepared statements, bound variables, stored procedures, savepoints, two-phase commit, transaction isolation, master/slave configurations, and database sharding.
Sequel currently has adapters for ADO, Amalgalite, CUBRID, DataObjects, DB2, DBI, Firebird, IBM_DB, Informix, JDBC, MySQL, Mysql2, ODBC, OpenBase, Oracle, PostgreSQL, SQLAnywhere, SQLite3, Swift, and TinyTDS.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • نصب و راه اندازی و اتصال به پایگاه داده
  • مجموعه داده های Oriented Perspective
  • خواندن داده ها
  • به روز رسانی داده ها
  • حذف داده ها
  • کار با Associations
  • کار با Migrations
  • کار با Hooks
  • و ...

یک مثال ساده در خصوص کار با Sequel:

require "rubygems"
require "sequel"

# connect to an in-memory database DB = Sequel.sqlite

# create an items table DB.create_table :items do primary_key :id String :name Float :price end

# create a dataset from the items table items = DB[:items]

# populate the table items.insert(:name => 'abc', :price => rand * 100) items.insert(:name => 'def', :price => rand * 100) items.insert(:name => 'ghi', :price => rand * 100)

# print out the number of records puts "Item count: #{items.count}"

# print out the average price puts "The average price is: #{items.avg(:price)}"

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Sequel is the new Object-Relational Mapper in the Ruby world. With great support and community around it, Sequel aims to be an excellent asset for all sorts of database management tasks. If you find ActiveRecord too much for your next project and DataMapper to be very outdated, jump right in!

1.Introduction2 lessons, 16:30 Free Preview 1.1Introduction03:20 Free Preview 1.2Installing and Connecting to a Database13:10

2.Dataset Oriented Perspective4 lessons, 25:10 2.1Reading Data13:04 2.2Inserting Data03:44 2.3Updating Data04:27 2.4Deleting Data03:55

3.Model Oriented Perspective6 lessons, 1:13:07 3.1Models09:22 3.2Associations12:40 3.3Transactions17:03 3.4Migrations13:20 3.5Validations12:18 3.6Hooks08:24

4.Conclusion1 lesson, 03:42 4.1Conclusion03:42

عنوان دوره: TutsPlus – Getting Started With Sequel حجم فایل: 190MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Getting Started With Sequel

پیشنهاد فرادرس