پیشنهاد فرادرس

طراحی نرم افزارهای سرویس گرای مولتی کلاینت

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF ، آموزش ASP.NET

طراحی-نرم-افزارهای-سرویس-گرای-مولتی-کل

در این دوره آموزشی (Building End-to-End Multi-Client Service Oriented Applications) اطلاعات کافی برای طراحی و گسترش نرم افزارهای سرویس گرای مبتنی بر چند کلاینت وجود دارد که می توانید از ان بهره ببرید.

سطح این مجموعه آموزشی که محصولیست از PluralSight  متوسط  و مدت زمان آن 11 ساعت و 43 دقیقه می باشد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • مدیریت پیکربندی نرم افزار
 • SOA چیست؟
 • ویژگی های خدمات
 • نمونه معماری سرویس گرا ( تصویری )
 • معماری و پایگاه داده
 • بانک اطلاعات
 • امنیت
 • راه اندازی کلاینت  کلاس پایه
 • Refactoring شیء  برای استفاده  مجدد
 • پیاده سازی اعتبار سنجی
 • دسترسی به داده ها
 • خواص DB-Context
 • خواص DB- زمینه
 • راه اندازی  ORM
 • اضافه کردن قوانین ORM
 • راه اندازی کلاس تست کلاینت با استفاده از DI
 • DTOS  سفارشی
 • راه اندازی سرویس پرسشنامه
 • ویژگی های سرویس Characteristics
 • ویژگی های خدمات تنظیم
 • مدیر Base Class
 • راه اندازی موتور کسب و کار برای DI
 • اضافه کردن امنیت برای خدمات
 • راه اندازی سرویس اجاره ای
 • اجرای عملیات  GetRentalHistory
 • بازیابی تماس کاربر از سربرگ SOAP
 • اضافه کردن کنترل  احراز هویت
 • پایان سرویس اجاره ای
 • تست موتور کسب و کار
 • تست مدیریت
 • خدمات میزبانی وب
 • پیکر بندی میزبانی خدمات هاست
 • گزارش میزبانی وب با  کنسول
 • تنظیمات اتصال
 • پیکربندی  آزمون کلاینت
 • تست سرویس اتصال
 • اضافه کردن اطلاعات کاربری امنیتی برای فرایند
 • بوت استرپ MEF  و اجرای تست
 • تنظیم قرارداد های  سمت سرویس گیرنده
 • نوشتن پروکسی کلاینت محور
 • Refactoring پروکسی کلاس پایه
 • راه اندازی Bootstrapper  کلاینت
 • تست  Proxy Obtainment
 • بوت استرپ MEF  وبر طرف کردن وابستگی
 • تعاریف عمومی جاوا اسکریپت و محل آن ها
 • کلاس امنیت آداپتور
 • چک کردن قوانین اعتبار سنجی و گزارش آنها
 • اجرای آزمون برای  نمایش اعتبار سنجی
 • راه اندازی کنترل API
 • نوشتن عضویت Ciew  با استفاده از سبک SPA
 • اعتبار سنجی  Servre  در سه مرحله
 • کد اسکلتی برای فایل JS
 • راه اندازی عملیات API
 • الگویی  برای بسته شدن پروکسی پس از استفاده
 • اجزاء اصلی Viewmodel
 • نوشتن فرمان نخست Viewmodel
 • به روز رسانی Viewmodel
 • تست واحد  Viewmodel
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Welcome & Course Description	 		
The Course	 		
Course Agenda	 		
Ready For Some Fun	 		
	Demo of A Service Oriented Appication	 		
Description and Goals of The Case-Study App	 		
Application Demo	 		
Software Configuration Management	 		
	SOA & Technology	 		
What is SOA	 		
Evolution of Software Development	 		
Characteristics of A Service	 		
A Typical Service Oriented Architecture (visual)	 		
SOA & Course Technologies	 		
	Architecture & Database	 		
The Database	 		
Core use Cases	 		
Service Decomposition	 		
Security	 		
The Architecture: Walkthrough	 		
The Architecture: Reasons & Goals	 		
	Entities & Core	 		
Entity Design & Structure	 		
Initial Setup for Business and Client Entities	 		
Entities as Data Contracts	 		
Data Contract Equivalency	 		
Business Entity Base Class & Identification Interface	 		
Business Entity Account Ownership	 		
Property Change Notification & Dirty Tracking: Intro	 		
Setting up The Client Entity Base Class	 		
Adding Dirty-Tracking Functionality	 		
Event Declaration to Avoid Duplicate Subscribers	 		
Compile-Time Safe Property Change Notification	 		
Object-Graph Walking and Dirty States	 		
Refactoring Object Walk for Reusability	 		
Helpers for Collecting Properties	 		
The Rest of The Client Entities	 		
Validation: Intro	 		
Implementing Validation	 		
Unit Testing: Intro	 		
Unit Testing Core Functionality	 		
The Rest of The Tests and Conclusion	 		
	Data Access (starting the business tier)	 		
Intro and EF Code-First Description	 		
Creating The DB-Context	 		
DB-Context Properties	 		
Setting up The ORM	 		
Adding ORM Rules	 		
Overview of A Data Repository	 		
Core Base Classes & Interfaces	 		
CRUD Implementation in The Account Repository	 		
Custom Methods & Repository Interface with DI Setup	 		
The Rest of The Data Repositories	 		
Setting up A Test Client Class to use DI	 		
Repository Usage and Mocking	 		
Intro to The Data Repository Factory	 		
The Data Repository Factory Abstraction	 		
The Data Repository Factory	 		
The Repository Factory Test Client Class	 		
Repository Factory Usage and Mocking	 		
Custom DTOs	 		
Recap & Conclusion	 		
	Services & Business Engines - Part 1	 		
Intro and Highlights	 		
Service Contracts and Services Overview	 		
Inventory Service Contract	 		
Setting up The Inventory Service	 		
Fully Implementing The First Operation	 		
Implementing A more Complex Operation	 		
Setting Service Characteristics	 		
The Manager Base Class	 		
Adding The Fault Contracts to The Operation Contracts	 		
Adding CRUD Operations and Transactions	 		
Adding A Multi-Data and Behavior Operation	 		
Intro to Business Engines	 		
Setting up A Business Engine	 		
Setting up The Business Engine for DI	 		
Using The Business Engine from A Service	 		
Recap and Summary	 		
	Services & Business Engines - Part 2	 		
Intro and Highlights	 		
Security Intro	 		
Adding Security to A Service	 		
User-Data Authorization Intro	 		
Setting up The Rental Service	 		
Implementing The GetRentalHistory Operation	 		
Retrieving Call User from SOAP Header	 		
Setting up for Retrieval of Authorization Account	 		
Adding The Authorization Check	 		
Finishing The Rental Service	 		
Finishing The Car Rental Engine	 		
Wrapping up with The Account Manager	 		
Testing The Business Engine	 		
Testing The Manager	 		
Adding Needed Credentials for The Manager Test	 		
Recap and Summary	 		
	Service Hosting	 		
Intro and Highlights	 		
Service Hosting Intro	 		
Simple Host Setup of Inventory Service	 		
Configuring The Inventory Service Host	 		
Reporting Hosting to Console	 		
Configuring The Other Services	 		
Binding Configurations	 		
Configuring-the-test-client	 		
Testing Service Connectivity	 		
Unattended Process Intro	 		
Writing The Unattended Process	 		
Adding Security Credentials for The Process	 		
Bootstrapping MEF and Test Run	 		
Other Hosting Options	 		
Recap and Summary	 		
	Client Access	 		
Intro & Hightlights	 		
Client Contracts Intro	 		
Setting up The Client-Side Contracts	 		
Writing The Basic Client Proxies	 		
Making The Client Proxies DI-aware	 		
Soap Header Intro	 		
Adding User Name to The Soap Header in A Proxy Class	 		
Refactoring to A Proxy Base Class	 		
Service Factory Intro	 		
Writing The Service Factory	 		
Setting up The Client Bootstrapper	 		
Proxy Obtainment Unit Tests	 		
Service Connection Unit Tests	 		
Recap & Summary	 		
	Car Rental Website - Part 1	 		
Intro & Highlights	 		
Infrastructure Description	 		
MEF Bootstrapping and The Dependency Resolver	 		
Describing The Layout View	 		
General Javascript Definitions and Their Location	 		
Top-Bar View Description	 		
Knockout Intro and Component Credits	 		
The Security Adapter Class	 		
The Account Controller Setup	 		
Setting up The Login View and The Knockout Model	 		
The Rest of The Login View	 		
Checking Validation Rules and Reporting Them	 		
Test run for Validation Display	 		
	Car Rental Website - Part 2	 		
Intro & Highlights	 		
Setting up An API Controller	 		
Finishing up The Login Viewmodel Function	 		
Completing The Login REST API Call	 		
Testing The Login Section of The Site	 		
Setting up The Registration Models and Initial View	 		
Writing The Registration Ciew Using SPA-Style	 		
Setting up Viewmodel and Providing Previous-Step Functionality	 		
Client-Validating All Three Steps	 		
Servre-Validating All Three Steps	 		
Completing The Account Creation Process	 		
Test Run and Recap	 		
	Car Rental Website - Part 3	 		
Intro & Highlights	 		
Intro to Push-State	 		
Initial Setup for Push-State	 		
Finishing The Pattern Implementation	 		
Testing The Push-State	 		
Intro to The Rest of The Site	 		
Setting up The Files for Car Reservations	 		
Skeletal Code For JS Files Ad CSHTML View	 		
Writing The First View-Mode	 		
Making A 'Get' Call to The API	 		
Setting up The API Operation	 		
Injecting and Using A WCF Proxy from The Controller	 		
Pattern for Closing Proxies After Use	 		
Returning The List of Cars and Proceeding with The View	 		
Showing The List of Available Cars	 		
Making The Actual Reservation	 		
Displaying Reservation Results	 		
User-Data Authorization	 		
Unit Testing MVC Controllers	 		
Unit Testing API Controllers	 		
Recap & Summary	 		
	Car Rental Desktop - Part 1	 		
Intro & Highlights	 		
Application Infrastructure Intro	 		
Basic Structure and Main View/App Config and MEF Bootstrapping	 		
View Hierarchy Description	 		
Creating The First View and Setting up Its Base	 		
Creating The Skeleton for The Other Three Views	 		
Creating The Skeleton for The Four Viewmodels	 		
Completing The Main Viewmodel	 		
Setting up The Tab Panel	 		
Setting up The Data Templates	 		
Upcoming Problems to Be Solved	 		
	Car Rental Desktop - Part 2	 		
Intro & Highlights	 		
Demonstrating View and Viewmodel Initialization Points	 		
Solving Deterministic Viewmodel Initialization	 		
Setting up The Cars Observable	 		
Obtaining Service Proxy and Getting Car List	 		
Setting up More XAML and Running The App So Far	 		
Writing The First Viewmodel Command	 		
Writing and Testing The Edit Command	 		
Setting up The Edit-Car Viewmodel	 		
Calling upon The Edit-Car Viewmodel From Its Parent	 		
Validating and Saving A Car	 		
Letting The Parent Viewmodel Know About The Update	 		
Finishing up The Edit-Car Viewmodel with Cancellation	 		
Updating The Parent Viewmodel with Updated Car	 		
Updating Rhe XAML to Account for Car Editing	 		
Test Run Showing The Empty Edit Panel	 		
The Edit-Car View	 		
Testing Car-Editing	 		
Finishing The Viewmodel with Delete and Exception Handling	 		
Wiring and Unwiring Viewmodel Events	 		
Unit Testing The Viewmodel	 		
Recap & Summary	 		
	Conclusion & vNext	 		
Course Recap with vNext Summary and Farewell Surprise

حجم فایل:1180MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Building End-to-End Multi-Client Service Oriented Applications

پیشنهاد فرادرس

mhn در 1393/03/03 ساعت 12:16

رمز فایل ها اشتباه است

مدیر در 1393/03/04 ساعت 04:08

رمز فایل درست است. این فایل را در یک مسیر اصلی مانند ریشه درایو اکسترکت کنید.