پیشنهاد فرادرس

فیلم آموزش آمادگی برای مصاحبه شغلی برنامه نویسی

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

فیلم-آموزش-آمادگی-برای-مصاحبه-شغلی-برن

این دوره آموزشی (Preparing For a Job Interview) برخی از مهم ترین نکاتی که شما باید بدانید تا در یک مصاحبه شغلی برنامه نویسی موفق شوید؛ را به شما آموزش می دهد.

این مجموعه آموزشی دارای سطح مقدماتی و مدت زمان 2 ساعت و 27 دقیقه است. و توسط موسسه آموزشی PluralSight آماده شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • هدف از رزومه
 • فرآیند مصاحبه
 • مهارت های نرم افزاری
 • مشکلات اساسی الگوریتم
 • بهینه سازی مراحل دستی
 • بهینه سازی واقعی کد
 • سوال #C
 • سوال جاوا
 • سوال شیء گرا
 • سوال SQL
 • دستکاری بیت
 • تبدیل دودویی
 • مشکل بیت
 • ساختمان داده
 • آرایه ها
 • لیست های پیوندی
 • پشته
 • صف
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Job Interview Basics	 		
Course Overview	 		
Why This Course?	 		
Course Goals	 		
Why the Interview Process?	 		
What Employers Are Looking For	 		
The Purpose of a Resume	 		
Investing in a Resume Service	 		
Research	 		
Inside Referrals	 		
The Interview Process	 		
Soft Skills	 		
Read This Book!	 		
Up Next	 		
	Algorithm Based Questions	 		
Introduction	 		
Examples	 		
Algorithm Based Problems	 		
What Is Being Tested 		
The Basic Process	 		
Our Problem	 		
Step 1: Reading the Problem	 		
Step 1: Exercise	 		
Step 2: Solving Manually	 		
Step 2: Exercise 1	 		
Step 2: Exercise 2	 		
Step 3: Optimize the Manual Steps	 		
Step 3: Exercise	 		
Step 4: Pseudo-code	 		
Step 4: Exercise	 		
Step 5: Real Code	 		
Step 5: Exercise	 		
Step 6: Optimize Real Code	 		
Step 6: Exercise	 		
Practicing	 		
Common Mistakes	 		
Summary 		
	Typical Questions	 		
Introduction	 		
Types of Questions	 		
Studying Advice	 		
C# Question 1	 		
C# Question 2	 		
C# Question 3	 		
Java Question 1	 		
Java Question 2	 		
Java Question 3	 		
Object Orientation Question 1	 		
Object Orientation Question 2	 		
Object Orientation Question 3	 		
Design Patterns Question 1	 		
Design Patterns Question 2	 		
Design Patterns Question 3	 		
SQL Question 1	 		
SQL Question 2	 		
SQL Question 3	 		
Personality Question 1	 		
Personality Question 2	 		
Personality Question 3	 		
Courses to Learn More	 		
Up Nexst	 		
	Computer Science Questions	 		
Introduction	 		
Types of Questions	 		
Why Computer Science Questions?	 		
Big O Notation	 		
Bit Manipulation	 		
Binary Conversion	 		
Bitwise Operators	 		
Bit Problem	 		
Data Structures	 		
Arrays	 		
Linked Lists	 		
Inserting	 		
Trees and Tree Traversal 		
Tree Questions	 		
Stacks	 		
Queues	 		
Stack And Queue Questions 		
Algorithms	 		
Sorting	 		
Searching	 		
Binary Search	 		
Concurrency	 		
Locks	 		
Deadlocks	 		
Race Conditions	 		
Up Next	 		
	Getting Experience	 		
Introduction	 		
When You Don't Have Any	 		
What Is Open Source?	 		
Open Source Projects	 		
Getting Started	 		
Creating Your Own Project	 		
Tips	 		
Teaching Others	 		
Presentations	 		
Code Camps	 		
Blogging	 		
What Experience Is Important?	 		
Wrap Up

حجم فایل:195MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Preparing For a Job Interview

پیشنهاد فرادرس