پیشنهاد فرادرس

نکته های پیشرفته در WCF RIA Services

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF

نکته-های-پیشرفته-در-wcf-ria-services

این آموزش تصویری نکته های پیشرفته ای در WCF RIA Service را به شما آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ASP.NET امنیتی
 • استفاده از authentication در client
 • کلاس WebContext
 • استفاده از ASP.NET authentication
 • Transport امنیتی
 • پیاده سازی Role ها
 • قوانین Common authorization
 • استفاده از RelayCommand
 • استفاده از EventToCommand
 • مروری بر MVVM
 • کار با Takeaways
 • استفاده از پیام رسانی

عنوان دوره آموزشی: WCF RIA Services Advanced Topics سطح: پیشرفته مدت زمان: 3 ساعت و 26 دقیقه نویسنده: Yacine Khammalلیست سرفصل های دوره آموزشی:

ASP.NET security
	 05:29	
Demo : using ASP.NET authentication
	 08:35	
Authentication domain service
	 02:21	
Authentication client stack
	 03:23	
Using authentication in the client
	 02:31	
Demo : Silverlight authentication
	 07:44	
The WebContext class
	 02:45	
Demo : using the WebContext
	 08:33	
User profile
	 02:56	
Demo : customizing the user
	 07:46	
Windows authentication
	 04:05	
Demo : using Windows authentication
	 04:49	
Takeways
	 01:11	
Authentication, authorization and profiles - part 2		 00:57:43	
Intro
	 01:34	
Transport security
	 02:14	
Demo : transport security
	 04:54	
Implementing Roles
	 03:56	
Common authorization rules
	 02:34	
Demo : authorization and roles
	 04:35	
Custom authorization rules
	 03:31	
Demo : implementing custom authorization
	 06:18	
Custom rules in the client
	 00:56	
Demo : custom rules in the client
	 06:27	
Custom authentication
	 03:20	
Demo : Overriding AuthBase
	 07:22	
Demo : Implementing custom providers
	 08:12	
Takeaways
	 01:50	
WCF Ria Services, MVVM Light and Unit Testing - part 1		 00:44:21	
Intro
	 01:26	
MVVM overview
	 04:23	
Demo : a simple MVVM implementation 1
	 06:15	
Demo : a simple MVVM implementation 2
	 05:55	
The MVVM Light Toolkit
	 02:35	
Demo : MVVM Light under the hood
	 02:46	
Demo : Improving the client app
	 06:36	
Commanding
	 04:19	
Demo : using RelayCommand
	 04:14	
Demo : using EventToCommand
	 04:46	
Takeaways
	 01:06	
WCF Ria Services, MVVM Light and Unit Testing - part 2		 00:40:04	
Intro
	 01:12	
MVVM Light messaging
	 02:12	
Demo : using messaging 1
	 05:17	
Demo : using messaging 2
	 05:06	
MVVM and testing
	 05:09	
Demo : mocking for testing
	 06:22	
Silverlight Unit Testing
	 02:45	
Demo : Unit testing 1
	 06:11	
Demo : Unit testing 2
	 04:28

حجم فایل: 580MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WCF RIA Services Advanced Topics

پیشنهاد فرادرس