پیشنهاد فرادرس

نکته های پیشرفته در Windows Workflow 3.5

دسته بندی ها: ویندوز ورک فلو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

نکته-های-پیشرفته-در-windows-workflow-3-5

این دوره آموزشی مباحث پیشرفته در Windows Workflow را آموزش می دهد و نحوه استفاده از آن در اپلیکیشن های دات نت و نرم افزارهایی مانند Sharepoint و SQL Server را آموزش می دهد.

Windows Workflow بهترین ابزار برای پیاده سازی روال های پیچیده سازمانی است.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • ایجاد یک composite activity
 • مدیریت activity execution contexts
 • پایداری Workflow
 • استفاده از workflow tracking
 • پروفایل های Tracking
 • سرویس ردیابی SQL
 • tracking و transactionهای SQL
 • مجموعه دستورات Ruleset
 • Workflow در SharePoint
 • طراحان Workflow
 • توسعه Workflow
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشي: Windows Workflow 3.5 Advanced Topics سطح: پیشرفته مدت زمان: 6 ساعت و 11 دقيقه نويسنده: Matt Milnerليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Outline
	 00:48	
Building a composite activity
	 01:01	
Scheduling child activities
	 04:26	
Demo: Creating composite activities
	 19:59	
Managing activity execution contexts
	 06:48	
Activity conditions
	 01:54	
Attached dependency properties
	 02:00	
Building simple composite activities
	 05:03	
Activity error handling
	 06:37	
Cancelation
	 01:12	
Considerations for composite activities
	 01:27	
Demo: Fault handling
	 14:32	
Summary
	 00:58	
Workflow Persistence		 01:10:27	
Persistence and transactions
	 00:16	
Outline
	 00:48	
Persistence enables passivation and process agility
	 00:28	
Mechanics of persistence
	 07:53	
SQL workflow persistence service
	 04:51	
Persistence enables process agility
	 04:22	
Custom persistence service
	 02:06	
Demo: Persistence service enables process agility
	 06:04	
Consistency
	 05:23	
Compensation
	 08:07	
Demo: Compensation
	 08:05	
Consistency with the runtime
	 07:37	
Demo: Using the WorkBatch
	 13:14	
Summary
	 01:13	
Workflow Tracking		 01:05:51	
Tracking services
	 00:16	
Outline
	 00:30	
Workflow tracking
	 01:36	
Tracking architecture
	 01:16	
Using workflow tracking
	 01:54	
Tracking profiles
	 06:10	
Demo: Tracking profiles
	 13:04	
SQL tracking service
	 04:11	
Querying tracking data
	 02:04	
SQL tracking and transactions
	 02:14	
Combining SQL tracking and persistence
	 01:34	
Demo: SQL tracking
	 11:09	
Custom tracking
	 05:41	
Demo: Custom tracking service
	 13:15	
Summary
	 00:57	
Business Rules and Dynamic Update		 00:49:53	
Business rules and dynamic update
	 00:17	
Outline
	 00:31	
Business rules
	 02:00	
Business rules in workflow
	 04:31	
Ruleset execution
	 08:15	
Demo: Business Rules
	 11:40	
Ruleset management
	 03:58	
Setting conditions on activities
	 03:00	
Dynamic update
	 09:53	
Demo: Dynamic Update
	 04:36	
Summary
	 01:12	
Workflow in SharePoint		 01:08:25	
Workflows and SharePoint
	 00:23	
Outline
	 00:24	
Introducing SharePoint
	 03:46	
Workflow in SharePoint
	 07:30	
User interaction
	 03:59	
Developing workflows for SharePoint
	 02:55	
SharePoint Designer
	 05:25	
Demo: SharePoint Designer
	 13:47	
Visual Studio development
	 01:51	
Creating user interfaces
	 03:07	
InfoPath user interfaces
	 02:54	
Deploying workflows
	 03:28	
Demo: Creating SharePoint workflows in Visual Studio
	 17:45	
Summary
	 01:11	
Workflow Designers		 00:50:10	
Workflow designers
	 00:17	
Outline
	 00:45	
Workflow development
	 02:13	
Components of workflow development
	 06:14	
Demo: Workflow construction, serialization and compilation
	 09:35	
Building custom tools
	 05:50	
Rehosting the visual designer
	 07:14	
Demo: Rehosting the workflow designer
	 06:15	
Designer services
	 10:27	
Summary
	 01:20

حجم فايل: 850MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Workflow 3.5 Advanced Topics

پیشنهاد فرادرس