پیشنهاد فرادرس

نکته ها و ترفندهای Excel 2013

دسته بندی ها: آموزش اکسل ، آموزش آفیس ، آموزش های لیندا (Lynda)

نکته-ها-و-ترفندهای-excel-2013

نرم افزار Microsoft Excel 2013 امکانات زیادی دارد و به قدری انعطاف پذیر است که پیچیده ترین راهکارهای نرم افزاری را می شود با آن پیاده سازی کرد.

این دوره آموزشی از موسسه Lynda نکته ها و ترفندهای کاربردی در Excel 2013 را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با میانبرها
 • تبدیل فرمول ها به مقدار
 • تنظیم عرض ستون ها و ارتفاع سطر ها
 • نمایش تمام فرمول های برگه
 • ایجاد نمودار با کلید های میانبر
 • نمایش یک پیش نمایش چاپ
 • تاریخ یا زمان را وارد کنید
 • نکات میانبر  نوار ابزار دسترسی
 • فرامین دسترسی نوار ابزار  با ترکیب کلید Alt
 • تنظیم نوار ابزار دسترسی سریع
 • میانبرهای صفحه نمایش
 • سفارشی کردن صفحه نمایش
 • انتخاب میانبرها
 • حرکت بین کتابکارها
 • حرکت بین برگه های برنامه
 • انتخاب میانبر 
 • انتخاب کل سطر، ستون و یا کاربرگ
 • ورود داده ها و ویرایش میانبر
 • لیست استفاده سفارشی برای ورود سریع داده ها
 • ابزار ویرایش پیشرفته
 • سرعت بخشیدن به کارهای کپی
 • فرمول میانبر ها
 • استفاده از کلید های میانبر AutoSum
 • تولید اعداد تصادفی
 • انجام محاسبات بدون فرمول
 • میانبرهای عملیاتی
 • انتخاب و دستکاری سلول های خالی
 • قالب بندی میانبرها
 • تکنیک های پایگاه داده
 • نمودار و نکات اشیاء ویژوال
 • دستکاری قرار دادن جدول با روش کشیدن
 • ایجاد و دستکاری اشکال با استفاده از Shift و کلید Ctrl
 • ایجاد تصاویر پویا و استاتیک مرتبط
 • ده نکته کوچک

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Increase your Excel productivity with the power user tips and tricks packed into this fast-paced course. Dennis Taylor will show you how to create formulas quickly, split data into columns, apply formatting, build charts, and fast-track routine data-entry chores. Short on time? Make sure to check out the "Top Ten Shortcuts" and "Ten Tiny Tips" chapters for a quick productivity boost. Start now and get an immediate return on your investment, with powerful techniques that will save you hours every week.
Topics include:
Converting formulas to values with a simple drag
Entering today's date or time instantly
Accessing Ribbon commands from the keyboard
Creating split screens fast
Navigating quickly
Entering data more efficiently
Performing calculations without formulas
Applying formatting with keyboard shortcuts
Using database techniques to work with Excel data

Introduction 1m 1s Welcome 43s Using the exercise files 18s 1. Top Ten Shortcuts 21m 38s Enter data or formulas in non-adjacent cells simultaneously 2m 24s Convert formulas to values with a simple drag 3m 35s Copy data or formulas down a column instantly 2m 1s Adjust all or selected column widths or row heights in a flash 2m 20s Instantly display all worksheet formulas 2m 16s Create charts instantly with either of these keystroke shortcuts 1m 26s Display a print preview instantly 1m 17s Instantly enter today's date or time 1m 26s Undo, Redo, and Repeat with keystrokes 3m 26s Zoom in and out quickly 1m 27s 2. Ribbon and Quick Access Toolbar Tips 9m 11s Expand and collapse the Ribbon and full-screen views 2m 21s Access Ribbon commands with Alt key sequences 3m 33s Adjust the Quick Access Toolbar 3m 17s 3. Display Shortcuts 17m 16s Create split screens and frozen titles in a flash 6m 19s Restore missing labels and hide repeating labels 7m 24s Customize the display of Status bar totals 3m 33s 4. Navigation Shortcuts 12m 56s Navigate between workbooks efficiently 2m 47s Navigate between worksheets efficiently 4m 45s Navigate within worksheets 5m 24s 5. Selection Shortcuts 15m 0s Select an entire row, column, or worksheet 4m 43s Select noncontiguous ranges and visible cells only 5m 25s Select the current region of cells and move around region corners 4m 52s 6. Data Entry and Editing Shortcuts 28m 24s Accelerate data entry 8m 37s Enter dates and date series efficiently 6m 44s Enter times and time series efficiently 3m 9s Use Custom Lists for rapid data entry and list-based sorting 6m 52s Enhanced editing tools 3m 2s 7. Drag-and-Drop Techniques 18m 35s Accelerate copy-and-move tasks 4m 48s Accelerate worksheet copying and moving 3m 16s Drag and insert with the Shift key 2m 16s Display Paste Special options instantly 3m 35s Accelerate Copy, Move, and Paste actions with the right mouse button 4m 40s 8. Formula Shortcuts 34m 48s Create formulas rapidly 5m 34s Select all cells that depend on the active cell 3m 34s Select all cells that can affect the active cell 3m 46s Use AutoSum shortcuts 3m 55s Use rounding shortcuts 5m 46s Generate random numbers 4m 27s Count the number of unique entries 4m 10s Perform calculations without formulas 3m 36s 9. Operational Shortcuts 23m 11s Insert, delete, hide, and unhide columns and rows rapidly 5m 21s Realign imported text 3m 41s Select and manipulate blank cells 5m 28s Collapse and expand detail quickly with outlining shortcuts 5m 58s Create double-spaced or triple-spaced printouts quickly 2m 43s 10. Formatting Shortcuts 35m 27s Use keystroke shortcuts for frequently needed numeric formats 5m 24s Accentuate date with alignment tools 4m 29s Add a color background to every fifth row in a range 5m 7s Use Conditional Formatting based on comparison criteria 3m 4s Use Conditional Formatting to highlight formula cells only 3m 13s Create custom formats: Dot leaders and more 5m 12s Use special formats for times over 24 hours 3m 42s Add and remove a strikethrough or a border with keystroke shortcuts 5m 16s 11. Database Techniques 30m 43s Sort data with single buttons 3m 40s Clean up spaces quickly 5m 16s Identify and eliminate duplicates 3m 17s Split column data into multiple columns with Flash Fill 5m 22s Join data from multiple columns into one column with Flash Fill 2m 43s Ensure unique entries with data validation rules 3m 54s Force typed dates to be only weekdays with data validation rules 3m 43s Display unique items from large lists 2m 48s 12. Charting and Visual Object Tips 18m 32s Manipulate chart placement with dragging techniques 3m 29s Create chart titles from cell content 1m 53s Create and manipulate shapes and use Shift and Ctrl keys 5m 8s Create linked dynamic and static images 8m 2s 13. Ten Tiny Tips 7m 8s Become more proficient with these short tips 7m 8s Conclusion 28s Next steps 28s

عنوان دوره: Lynda - Excel 2013 Tips and Tricks حجم فایل: 792MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Excel 2013 Tips and Tricks

پیشنهاد فرادرس