پیشنهاد فرادرس

پرسش و پاسخ های SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

پرسش-و-پاسخ-های-sql-server

این آموزش تصویری به بسیاری از سوالاتی که معمولا در خصوص کار با SQL Server مطرح می شود پاسخ می دهد.

مشکلات شایعی که معمولا توسعه دهندگان در هنگام نصب و راه اندازی یا کار با دستورات و امکانات SQL Server دارند در این دوره آموزشی مطرح شده است.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • تفاوت بین WHERE و HAVING
  • کار با Misconception
  • تراکنش تو در تو و عقبگرد
  • آشنایی با تاریخ / زمان انواع داده ها
  • شناسایی  Blocking
  • استفاده از ssms command-line tool
  • استفاده از filtering  در  query results
  • استفاده از Activity Monitor
  • گزینه های تنظیمات در SSMS
  • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: SQL Server Questions and Answers سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 13 دقیقه نویسنده: Dave , Kumarلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Misconception
	 00:23	
Resolution
	 00:26	
Demo
	 06:09	
Additional Info
	 01:14	
Summary
	 00:26	
Concepts Related to Identity Values		 00:04:15	
Misconception
	 00:32	
Resolution
	 00:42	
Demo
	 02:12	
Additional Info
	 00:26	
Summary
	 00:23	
Difference between WHERE and HAVING		 00:05:52	
Misconception
	 00:28	
Resolution
	 00:50	
Demo
	 03:13	
Additional Info
	 00:45	
Summary
	 00:36	
Order in WHERE clause		 00:07:29	
Misconception
	 00:32	
Resolution
	 00:34	
Demo
	 05:11	
Additional Info
	 00:37	
Summary
	 00:35	
Concepts Around Temporary Tables and Table Variables		 00:09:03	
Misconception
	 00:44	
Resolution
	 00:37	
Demo: Table variables exists in Memory misconception
	 02:11	
Demo: Temp tables exist in Physical drive myth
	 01:14	
Demo: Shows Table variables can have Index
	 01:27	
Demo: Scope of transaction with table and temp tables
	 01:49	
Additional Info
	 00:30	
Summary
	 00:31	
Are stored procedures pre-compiled?		 00:05:09	
Misconception
	 00:27	
Resolution
	 00:48	
Demo
	 02:43	
Additional Info
	 00:45	
Summary
	 00:26	
UNIQUE INDEX and NULLs problem		 00:06:40	
Misconception
	 00:46	
Resolution
	 00:37	
Demo
	 03:52	
Additional Info
	 01:03	
Summary
	 00:22	
DELETE VS TRUNCATE		 00:06:07	
Misconception
	 00:22	
Resolution
	 00:37	
Demo
	 03:42	
Additional Info
	 00:57	
Summary
	 00:29	
Locks and Duration of Transactions		 00:15:11	
Misconception
	 00:31	
Resolution
	 00:41	
Demo
	 12:38	
Additional Info
	 01:01	
Summary
	 00:20	
Nested Transaction and Rollback		 00:09:16	
Misconception
	 00:30	
Resolution
	 00:32	
Demo: Nested Transaction - 1
	 02:13	
Demo: Nested Transaction - 2
	 02:09	
Demo: Nested Transaction - 3
	 03:17	
Summary
	 00:35	
Understanding Date/Time Datatypes		 00:07:40	
Misconception
	 00:37	
Resolution
	 00:40	
Demo
	 05:18	
Additional Info
	 00:34	
Summary
	 00:31	
Differences between VARCHAR and NVARCHAR datatypes		 00:06:38	
Misconception
	 00:33	
Resolution
	 00:28	
Demo
	 04:39	
Additional Info
	 00:31	
Summary
	 00:27	
Precedence of DENY and GRANT security permissions		 00:05:29	
Misconception
	 00:23	
Resolution
	 00:27	
Demo
	 03:39	
Additional Info
	 00:41	
Summary
	 00:19	
Identify Blocking Process		 00:06:37	
Misconception
	 00:30	
Resolution
	 00:48	
Demo
	 03:36	
Additional Info
	 01:07	
Summary
	 00:36	
NULLS usage with Dynamic SQL		 00:08:03	
Misconception
	 00:32	
Resolution
	 00:42	
Demo
	 05:25	
Additional Info
	 00:53	
Summary
	 00:31	
Appendix Tips and Tricks with Tools		 00:20:44	
Using the ssms command-line tool
	 05:01	
Using Activity Monitor
	 04:59	
Using filtering in query results
	 04:27	
Configuration options in SSMS
	 06:17

حجم فایل: 378MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Questions and Answers

پیشنهاد فرادرس