تبلیغات

کار با تاریخ و زمان در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

کار-با-تاریخ-و-زمان-در-sql-server

این فیلم آموزشی مقدمه ای بر تاریخ و زمان در SQL  می باشد. جزئیات چگونگی استفاده از تاریخ، زمان، smalldatetime، datetime ، datetime2 همچنین بسیاری از توابع مربوط به تاریخ و زمان که در دسترس برنامه نویسان SQL می باشد.

این مجموعه آموزشی (Introduction to Dates and Times in SQL Server) دارای سطح متوسط و مدت زمان 2 ساعت و 58 دقیقه است. و محصول PluralSight می باشد.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • مطالب ماژول
 • انواع داده ها
 • تجانس
 • رشته
 • توابع تبدیل
 • توابع اضافی
 • ذخیره سازی
 • مقدار دهی دهی اولیه
 • نوع داده های  DATE
 • نوع داده های  TIME
 • نوع داده های  SMALLDATETIME
 • انواع  داده های DATETIME/DATETIME2
 • تابع DATEFROMPARTS ( )
 •  تابع TIMEFROMPARTS ( )
 •  تابع SMALLDATETIMEFROMPARTS ( )
 •  تابع SYSDATETIME ( )
 •  توابع DATEPART ( ) / DATENAME ( )
 • تبدیل به ارزش های عددی
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction
Introduction
Course Contents
Module Contents
Database Version
Data Used in Course
SELECT w/o FROM
Missing Topics
DATEFORMAT Warning
DATEFIRST and @@DATEFIRST
Precision of Numeric Constants
Precedence
Summary
	Quick Start Guide
Introduction
Module Contents
Data Types
Congruence
String Literals
Conversion Functions
Additional Functions
Summary
	DATE Data Type
Introduction
Module Contents
The DATE Data Type
Storage
Initialization
Operations
Summary
	TIME Data Type
Introduction
Module Contents
The TIME Data Type
Storage
Initialization
Operations
Summary
	SMALLDATETIME Data Type
Introduction
Module Contents
The SMALLDATETIME Data Type
Storage
Initialization
Operations
Summary
	DATETIME and DATETIME2 Data Types
Introduction
Module Contents
The DATETIME/DATETIME2 Data Types
Storage
Initialization
Operations
Summary
	String Literals
Introduction
Module Contents
A Literal Overview
The DATE Literal
The TIME Literal
The SMALLDATETIME Literal
The DATETIME Literal
The DATETIME2 Literal
Summary
	Conversion Functions
Introduction
Module Contents
The DATEFROMPARTS() Function
The TIMEFROMPARTS() Function
The SMALLDATETIMEFROMPARTS() Function
The DATETIMEFROMPARTS() Function
The DATETIME2FROMPARTS() Function
The CAST() Function
The CONVERT() Function
The FORMAT() Function
Summary
	Additional Functions
Introduction
Module Contents
DAY()/MONTH()/YEAR() Functions
EOMONTH() Function
GETDATE()/CURRENT_TIMESTAMP
SYSDATETIME() Function
DATEPART()/DATENAME() Functions
DATEADD() Function
DATEDIFF() Function
Summary
	Date/Time Manipulations
Introduction
Module Contents
Elementary Reminders
Adding To and Subtracting From
Converting To and From
Converting to Numeric Values
Zeroing Out the Date or Time
First Days and Last Days
Next Monday
Summary

حجم فایل:269MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Dates and Times in SQL Server

پیشنهاد فرادرس