پیشنهاد فرادرس

کتابخانه الگوهای طراحی Design Patterns Library

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، الگوهای طراحی (Design Patterns)

کتابخانه-الگوهای-طراحی-design-patterns-library

Design Patterns در واقع الگوها و مستنداتی از روش های حل مشکلات رایج در برنامه نویسی شی گرا هستند.در برنامه نویسی ممکن از خیلی از مشکلات تکراری باشند.شما می توانید با طراحی یک الگو (Pattern) برای حل این مشکل از کدنویسی دوباره پرهیز کنید.

دوره آموزش Design Patterns Library که توسط یازده نفر از برنامه نویسان حرفه ای Pluralsight که هر کدام بین 10 تا 20 سال سابقه برنامه نویسی حرفه ای دارند طراحی شده است و یک منبع ارزشمند برای یادگیری Design Patterns است.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • تاریخچه Design Pattern
  • حل مثال گرافیکی
  • حل مثال واقعی
  • ساختار Design Pattern
  • طرز استفاده از Design Pattern
  • استاندارد سازی Design Pattern
  • پیدا کردن مشکل ، حل آن و ساخت یک Pattern برای آن
  • و...

استفاده از این دوره آموزشی برای برنامه نویسان حرفه ای توصیه می شود!

عنوان دوره آموزشي: Design Patterns Library سطح: متوسط مدت زمان: 15 ساعت و 1 دقيقه نويسندگان: Steve Smith، David Starr، John Sonmez، John Brown، Brian Lagunas، Scott Allen، Robert spent، Keith Brown، Glenn Block، Niraj Bhatt، Donald Belchamليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:48	
What They Are
	 04:30	
Design Pattern History
	 03:15	
Pattern Organization and Language
	 01:49	
Why Patterns Matter
	 03:09	
Criticisms
	 01:00	
The PSOD Patterns Library
	 02:14	
Summary
	 02:00	
Adapter Pattern		 00:29:09	
Introduction
	 00:10	
Motivating Example
	 01:19	
Graphic Example
	 00:54	
Real World Example
	 01:19	
Intent
	 00:25	
Applicability
	 01:01	
Structure
	 01:30	
How It Gets Used
	 00:58	
Collaboration
	 00:15	
Consequences
	 01:15	
Implementation Example
	 01:12	
Demo
	 16:01	
Related Patterns
	 01:26	
References
	 00:37	
Summary
	 00:47	
Bridge Pattern		 00:30:20	
Introduction
	 01:10	
What Is It?
	 02:44	
Nom Nom Burger
	 03:39	
Inital Problem
	 03:14	
Wrong Solution
	 04:11	
Refactoring to Bridge
	 04:19	
Standard Formatter
	 02:17	
Reverse Formatter
	 01:45	
Fancy Formatter
	 00:53	
What We Did
	 02:57	
Common Usages
	 02:00	
Summary
	 01:11	
The Builder Pattern		 00:44:48	
Introduction
	 02:43	
Understanding Builder
	 05:21	
Problem 1
	 04:57	
Problem 2
	 08:33	
Problem 3
	 10:12	
What We Built
	 07:04	
Variations
	 03:21	
Summary
	 02:37	
Chain of Responsibility		 00:23:25	
Introduction
	 02:22	
Traditional Usage
	 00:20	
Motivating Example
	 00:40	
Demo: Expense Report
	 03:36	
Demo: Expense Report w/CoR
	 05:38	
Demo: Non-Traditional Usage
	 09:34	
Summary
	 01:15	
The Command Pattern		 00:23:57	
Introduction
	 00:23	
Motivating Example
	 04:02	
Intent and Applicability
	 02:41	
Structure and Consequences
	 04:04	
Implementation Example
	 10:33	
Related Patterns
	 00:54	
Summary
	 01:20	
Composite Pattern		 00:29:10	
Introduction
	 01:03	
Breaking it Down
	 01:58	
Email Example
	 02:39	
Split Gold
	 03:52	
Refactoring 1
	 03:42	
Refactoring 2
	 05:33	
Adding Depth
	 03:32	
Using a Root
	 01:20	
Formal Definition
	 01:41	
When to Use
	 02:08	
Summary
	 01:42	
Decorator Design Pattern		 00:27:04	
Introduction
	 00:45	
Motivating Example
	 02:14	
Intent
	 02:16	
Applicability
	 01:58	
Structure
	 03:47	
How it Works
	 01:50	
Motivating Example Refactored
	 01:01	
Demo: Overview of the Project
	 01:22	
Demo: Create the Decorator
	 02:25	
Demo: Create the Concrete Decorator
	 04:42	
Demo: Adding more Concrete Decorators
	 01:41	
Consequences
	 01:18	
Related Patterns
	 01:03	
Summary
	 00:42	
Event Aggregator		 00:30:49	
Introduction
	 00:09	
Motivating Example
	 00:51	
Demo: The Order Application
	 00:37	
Pattern Intent
	 01:48	
Applicability
	 01:15	
Demo: Solving With Standard .NET Events
	 05:57	
Issues with Current Implementation
	 02:22	
Pattern Structure
	 00:29	
Demo: Using Event Aggregator
	 07:29	
Demo: Details of Implementation
	 04:39	
Consequences of the Pattern
	 01:18	
Known Variations
	 02:26	
Related Patterns
	 00:57	
Summary
	 00:32	
Facade Pattern		 00:20:07	
Introduction
	 00:30	
Intent
	 02:14	
Demo: Motivating Example 1
	 03:00	
Demo: Motivating Example 2
	 01:33	
Structure
	 02:12	
Consequences
	 00:53	
Demo: Facade Pattern Example
	 03:15	
Common Uses
	 01:08	
Demo: Real World Example
	 03:27	
Related Patterns
	 00:47	
Summary
	 01:08	
Factory Patterns		 00:36:14	
Introduction
	 00:32	
Motivating Example
	 01:18	
Demo: Example
	 03:30	
Intent
	 01:30	
Simple Factory Pattern
	 00:54	
Demo: Simple Factory Pattern
	 04:14	
Simple Factory Pattern Notes
	 01:19	
Factory Method Pattern
	 01:47	
Demo: Factory Method Pattern
	 06:02	
Factory Method Pattern Notes
	 01:54	
Abstract Factory Pattern
	 02:53	
Demo: Abstract Factory Pattern
	 04:01	
Abstract Factory Pattern Notes
	 01:21	
Real World Examples
	 03:04	
Summary
	 01:55	
Flyweight		 00:18:03	
Introduction
	 00:32	
Intent
	 00:55	
Demo: Motivating Example
	 05:39	
Structure
	 02:55	
Consequence
	 01:22	
Demo: Implementing the Pattern
	 02:31	
Demo: Real World Example
	 02:40	
Related Patterns
	 01:08	
Summary
	 00:21	
Interpreter Pattern		 00:22:28	
Introduction
	 00:39	
Break Down
	 02:18	
Bar Codes
	 01:40	
How Bar Codes Work
	 01:50	
A Challenge
	 01:56	
Sandwhich Demo Overview
	 07:27	
Sandwhich Demo
	 03:32	
Formal Definition
	 01:48	
Summary
	 01:18	
Iterator Pattern		 00:31:15	
Introduction
	 00:48	
Pattern Usage
	 01:33	
Without Iterators
	 01:09	
Intent
	 00:32	
Applicability
	 02:13	
Iterators in C#
	 02:20	
Collaboration
	 00:38	
Consequences
	 00:44	
Demo
	 17:53	
Related Patterns
	 02:04	
Summary
	 01:21	
Lazy Load Pattern		 00:52:15	
Introduction
	 00:16	
Motivating Example
	 01:10	
Intent
	 01:07	
Applicability
	 01:36	
Lazy Initialization
	 02:16	
Demo: Lazy Initialization
	 11:16	
Virtual Proxy
	 02:44	
Demo: Virtual Proxy
	 03:54	
Proxy Consequences
	 01:24	
Value Holder
	 01:35	
Demo: Value Holder
	 05:56	
Ghosts
	 01:26	
Demo: Ghosts
	 11:36	
How It Is Used
	 00:56	
Consequences
	 02:42	
Related Patterns
	 00:19	
References
	 00:39	
Summary
	 01:23	
Mediator Pattern		 00:14:26	
Introduction
	 00:07	
Motivating Example
	 00:20	
Demo: Motivating Example
	 03:13	
Definition
	 02:37	
Demo: Mediator Pattern
	 06:22	
Advantages and Disadvantages
	 01:18	
Summary
	 00:29	
Memento		 00:21:03	
Introduction
	 01:09	
Intent
	 00:31	
Applicability
	 01:13	
How It Is Used
	 00:46	
Undo / Redo
	 00:57	
Collaboration
	 00:39	
Consequences
	 01:17	
Operations
	 02:16	
Iterative State
	 00:51	
Demo: WPF Paint
	 09:31	
Related and Summary
	 01:53	
Model View Presenter (MVP) Pattern		 00:41:40	
Introduction
	 01:24	
Why You Care
	 01:19	
Intent
	 02:49	
A Note on Variations
	 02:41	
Structure and Organization
	 05:34	
Demo: Web Form Example 1
	 10:08	
Demo: Web Form Example 2
	 07:52	
Demo: Windows Forms Example
	 03:26	
Collaboration Among Objects
	 02:10	
Consequences
	 01:02	
Known Uses
	 00:52	
Related Patterns
	 00:40	
Summary
	 01:43	
Model View ViewModel (MVVM) Pattern		 00:43:31	
Introduction
	 01:31	
History
	 02:24	
Intent
	 02:11	
Structure
	 02:01	
Demo: Creating the Application
	 01:33	
The Model
	 01:13	
Demo: Creating the Model
	 04:04	
The ViewModel
	 01:54	
Demo: Creating the ViewModel
	 03:02	
The View
	 01:19	
Demo: Creating the View
	 05:37	
Binding the View and ViewModel
	 03:09	
Communication Between the View and ViewModel
	 00:52	
Demo: Communicating with Commands
	 06:22	
Collaboration
	 02:07	
Consequences
	 01:50	
Known Uses
	 01:01	
Related Patterns
	 00:33	
Summary
	 00:48	
Null Object Pattern		 00:21:58	
Introduction
	 00:25	
Motivating Example
	 01:05	
Demo: Example 1
	 01:23	
Demo: Example 2
	 03:07	
Intent
	 01:18	
Applicability
	 01:53	
Also Known As
	 00:45	
Structure
	 01:27	
Demo: Implementation Example
	 06:11	
Consequences
	 01:20	
Notes and Related Patterns
	 02:15	
Summary
	 00:49	
Observer Pattern		 00:28:38	
Introduction
	 01:50	
Motivating Example
	 02:46	
Introduction to the Observer
	 01:43	
Traditional
	 01:08	
Demo: Traditional
	 02:38	
Consequences
	 02:55	
Events and Delegates
	 01:37	
Demo: Events and Delegates
	 02:54	
IObserver
	 03:02	
Demo: IObserver
	 04:05	
Real World Examples
	 02:36	
Summary
	 01:24	
The Prototype Pattern		 00:31:48	
Introduction
	 03:13	
Understanding Prototype
	 03:51	
Problem 1
	 06:07	
Problem 2
	 04:07	
Problem 3
	 03:47	
The Prototype Design
	 04:11	
Language Examples
	 04:01	
Summary
	 02:31	
Proxy Pattern		 00:34:32	
Introduction
	 00:08	
Intent
	 00:13	
Motivating Example
	 00:50	
Applicability
	 00:42	
Structure
	 01:25	
How It Is Used
	 00:43	
Lazy Loading
	 01:52	
Consequences
	 01:54	
Demo: Virtual Proxy
	 11:59	
Demo: Remote Proxy
	 06:01	
Demo: CachedRepository
	 06:12	
Related Patterns
	 01:25	
Summary
	 01:08	
Repository		 00:29:59	
Introduction
	 01:38	
Intent
	 02:03	
IEmployeeRepository
	 07:04	
Generic IRepository
	 01:53	
Repository at Work
	 02:33	
Implementing a Repository
	 05:25	
Tests and Separation
	 04:16	
Applicability
	 01:13	
Consequences
	 01:35	
Related Patterns
	 01:38	
Summary
	 00:41	
Singleton		 00:31:33	
Introduction
	 00:14	
Motivating Example
	 00:40	
Intent
	 00:25	
Applicability
	 00:33	
Structure
	 00:47	
Structure (not thread safe)
	 01:11	
How It Is Used
	 00:42	
Structure (thread safe)
	 02:05	
Collaboration
	 00:18	
Consequences
	 00:46	
Single Responsibility
	 00:51	
Implementation Example
	 03:54	
Demo: Adding the Singleton
	 16:11	
Related Patterns
	 00:52	
References
	 01:00	
Summary
	 01:04	
Service Locator Pattern		 00:24:37	
Introduction
	 01:08	
Motivating Example
	 01:13	
Demo: Simple Version
	 01:45	
Intent
	 02:13	
Structure
	 00:51	
Demo: Improved Version
	 03:30	
Other Providers
	 01:31	
Demo: Advanced Version
	 05:59	
Benefits
	 02:07	
Consequences
	 01:04	
Related Patterns
	 01:39	
Summary
	 01:37	
State Pattern		 00:21:37	
Introduction
	 01:03	
Motivating Example
	 01:59	
Demo: Simple Version
	 01:51	
Demo: Simple Version Code Review
	 01:57	
Issues with the Simple Approach
	 00:50	
Intent
	 01:19	
Structure
	 01:42	
Demo: Advanced Version Code Review
	 02:36	
States
	 02:48	
State Change
	 00:44	
Demo: Advanced Version
	 01:11	
Benefits
	 01:27	
Known Uses
	 01:07	
Summary
	 01:03	
Strategy Pattern		 00:21:29	
Introduction
	 00:41	
Demo: Motivating Example
	 06:02	
Intent and Applicability
	 02:30	
The Pattern in UML
	 01:47	
Demo: Implementation Example
	 03:03	
Consequences
	 02:11	
Variation Examples
	 04:06	
Summary
	 01:09	
Template Method		 00:15:18	
Introduction
	 00:07	
Motivating Example
	 01:28	
Applicability
	 00:29	
Structure
	 01:02	
How It Is Used
	 00:34	
Consequences
	 00:33	
Hooks
	 00:19	
Hollywood Principle
	 00:30	
Implementation Example
	 08:23	
Related Patterns
	 00:27	
References
	 00:54	
Summary
	 00:32	
Unit of Work		 00:20:46	
Introduction
	 02:25	
Intent
	 02:27	
UoW in ADO.NET
	 02:19	
ObjectContext
	 02:33	
IUnitOfWork
	 03:14	
Implementing IUnitOfWork
	 03:23	
Applicability and Consequences
	 01:19	
Related Patterns
	 02:03	
Summary
	 01:03	
Visitor Pattern		 00:22:57	
Introduction
	 01:05	
Breaking it Down
	 01:38	
Real Life Example
	 02:56	
Net Worth Without Visitor
	 02:06	
Refactoring to Visitor
	 07:51	
Monthly Income Visitor
	 03:17	
Formal Definition
	 02:20	
Summary
	 01:44	
Rules Pattern		 00:37:29	
Introduction
	 00:54	
Motivating Example
	 00:41	
Demo: Customer Discounts
	 05:01	
What's the Problem?
	 01:44	
Intent
	 01:42	
Applicability
	 00:39	
Structure
	 00:38	
Demo: Using Rules
	 13:31	
Alternate Structure
	 00:38	
Considerations
	 01:13	
Business Rules Engines
	 00:59	
Practice: Greed Kata
	 01:26	
Demo: Greed Overview
	 06:38	
Summary
	 01:45

 

حجم فايل: 2.39GB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Design Patterns Library

پیشنهاد فرادرس

سهیل در 1393/03/01 ساعت 21:57

خیلی ممنونم ، برای گذاشتن آموزشی که درخواست داده بودم