تبلیغات

کتابخانه های مدرن ++C

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

کتابخانه-های-مدرن-c

این آموزش تصویری کتابخانه های مدرن ++C را معرفی و یک سری مثال های جالب و اساسی در سی پلاس پلاس را حل می کند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی ++C
 • پروژه ساده : کار با  TRACE
 • اشاره گرهای هوشمند
 • پروژه ساده : deleter unique_ptr
 • پروژه ساده : shared_ptr
 • پروژه ساده : weak_ptr
 • کار با کلاس های هوشمند
 • کار با اشاره گرها و اشیاء
 • تشریح کلاس های هوشمند
 • کار با توابع عضو
 • پروژه ساده : ترسیم فایل
 • برابری عملگرهای رابطه ای
 • کار با بردار
 • کار با لیست
 • کار با مجموعه
 • کار با رشته ها و عبارات منظم

عنوان دوره آموزشی: Modern C P P Libraries سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 1 دقیقه نویسنده: Kenny Kerrلیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course is about the practical application of the modern C++ language. It’s about using (and creating) modern C++ libraries. You’re going to learn how to use a modern C++ style of programming. You will see how it helps to turn C++ into a modern language that’s intuitive and elegant. This course covers the essential skills needed by any C++ developer to handle resources and write efficient classes that work well with standard containers. You will also learn all about the standard smart pointers, containers, strings, and regular expressions. Along the way, you’ll pick up essential tips and tricks to get the best out of modern C++ using C++11 and beyond.

Introduction 01:47 To C++11 and Beyond 01:49 Assertions 02:17 Demo: Assertions 07:35 VERIFY 01:20 Demo: VERIFY 08:05 TRACE 01:14 Demo: TRACE 12:06 Summary 01:14 Smart Pointers 00:39:33 Introduction 00:38 The Pointer Landscape 01:34 unique_ptr 02:28 Demo: unique_ptr 11:27 Demo: unique_ptr deleter 05:58 shared_ptr 03:12 Demo: shared_ptr 05:49 weak_ptr 01:41 Demo: weak_ptr 05:15 Summary 01:31 Smart Classes 00:45:31 Introduction 00:33 Handles, Pointers, and Objects 02:15 Anatomy of A Smart Class 01:30 Handles and Traits 05:27 Resource Management 06:09 Member Functions 08:01 To Copy or Not To Copy 03:21 Move Semantics 06:18 Demo: Mapping A File 11:15 Summary 00:42 Container Essentials 00:55:32 Introduction 00:46 Containers and Elements 02:10 Swapping Elements 11:47 Equality and Relational Operators 03:48 vector 10:49 list 12:47 Movement within Containers 12:54 Summary 00:31 Associative Containers 00:32:44 Introduction 00:28 Keys, Order, and Hash Functions 01:42 set 11:26 map 06:15 multimap 05:37 unordered_map 06:43 Summary 00:33 Strings and Regular Expressions 00:30:56 Introduction 00:50 basic_string 13:08 Regular Expressions 07:19 Regular Expression Iterators 08:58 Summary 00:41

حجم فایل: 326MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Modern CPlusPlus Libraries

پیشنهاد فرادرس