مدیر

درباره مدیر

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تاکنون مدیر از مطالب وبلاگ 3440 ایجاد شده است
 • CareerAcademy Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) Online Training Series

CareerAcademy Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۴
 • CareerAcademy Certified Penetration Testing Consultant (CPTC) Online Training Series

CareerAcademy Certified Penetration Testing Consultant (CPTC) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۴
 • CareerAcademy Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Online Training Series

CareerAcademy Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۴
 • CareerAcademy Certified Information Systems Security Officer (CISSO) Online Training Series

CareerAcademy Certified Information Systems Security Officer (CISSO) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۴
 • CareerAcademy Certified Information Systems Auditor (CISA) Online Training Series

CareerAcademy Certified Information Systems Auditor (CISA) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۳
 • CareerAcademy IS20 Security Controls Online Training Series

CareerAcademy IS20 Security Controls Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۳
 • CareerAcademy Information Systems Certification and Accreditation Professional (ISCAP) Online Training Series

CareerAcademy Information Systems Certification and Accreditation Professional (ISCAP) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۳
 • CareerAcademy Certified Wireless Security Professional (CWSP) Online Training Series

CareerAcademy Certified Wireless Security Professional (CWSP) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۳
 • CareerAcademy Certified Wireless Network Administrator (CWNA) Online Training Series

CareerAcademy Certified Wireless Network Administrator (CWNA) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۲
 • CareerAcademy Certified Security Sentinel (CSS) Online Training Series

CareerAcademy Certified Security Sentinel (CSS) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۲
 • CareerAcademy Certified Security Leadership Officer (CSLO) Online Training Series

CareerAcademy Certified Security Leadership Officer (CSLO) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۲
 • CareerAcademy Certified Secure Web Application Engineer (CSWAE) Online Training Series

CareerAcademy Certified Secure Web Application Engineer (CSWAE) Online Training Series

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۲
 • InfiniteSkills Penetration Testing With the Metasploit Framework

InfiniteSkills Penetration Testing With the Metasploit Framework

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۹
 • InfiniteSkills Learning Vector Space Models with SpaCy

InfiniteSkills Learning Vector Space Models with SpaCy

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۹
 • آموزش مدیریت لینوکس (Linux System Administraton)

آموزش مدیریت لینوکس (Linux System Administraton)

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۹
 • InfiniteSkills Learning Chef for Linux and macOS

InfiniteSkills Learning Chef for Linux and macOS

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۹
 • InfiniteSkills Dependency Grammar and Tagging with SpaCy

InfiniteSkills Dependency Grammar and Tagging with SpaCy

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۸
 • InfiniteSkills Continuous Integration (CI) With Jenkins – Using Plugins

InfiniteSkills Continuous Integration (CI) With Jenkins – Using Plugins

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۷
 • InfiniteSkills Continuous Integration (CI) With Jenkins – Tool Installation

InfiniteSkills Continuous Integration (CI) With Jenkins – Tool Installation

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۷
 • LinuxAcademy Certified Chef Developer Basic Chef Fluency Badge

LinuxAcademy Certified Chef Developer Basic Chef Fluency Badge

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۷
 • InfiniteSkills Continuous Integration (CI) With Jenkins – Server Deployments

InfiniteSkills Continuous Integration (CI) With Jenkins – Server Deployments

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۶