پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول سرویس دهی به مشتری

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار

آیا مشتریان شما خود را باارزش می دانند؟ اگر این چنین احساس کنند این احساس را بازتاب می دهند. هنگامی که آنها این کار را نمی کنند، کسب و کار شما رو به افول می رود. در این دوره با مهارت های مهم برای ارائه خدمات برجسته به مشتری و افزایش وفاداری مشتری، ایجاد روابط برنده، ارائه کمک مناسب در زمان مناسب، و  رسیدگی به مشتریان عصبانی، تفکر مشتریان در رابطه با سرویس شما، بازخورد مشتریان و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • شناسایی مشتریان خود
  • ایجاد توافق
  • افزایش علاقه در فرد، از طریق تلفن و از طریق ایمیل
  • استفاده از تکنیک های شنیداری فعال
  • مالکیت مشکلات
  • همکاری با مشتریان
  • آرام کردن مشتریان عصبانی
  • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Customer Service Foundations Publisher:Lynda Author:Jeff Toister Duration:1h 23m Level:Beginner

Make your customers feel valued. Learn practical techniques for delivering outstanding customer service and increasing customer loyalty.
Released: 6/22/2018
Do your customers feel valued? When they do, they keep coming back. When they don't, your business suffers. In this course, writer and customer service consultant Jeff Toister teaches you the three crucial skill sets needed to deliver outstanding customer service and increase customer loyalty. Learn how to build winning relationships, provide the right assistance at the right times, and effectively handle angry customers. He also shares ways to find out what your customers really think about your service, and use their feedback to improve.
LinkedIn Learning is a PMI Registered Education Provider. This course qualifies for professional development units (PDUs). To view the activity and PDU details for this course, click here.
Topics include:
Identifying your customers
Building rapport
Enhancing likability in person, on the phone, and via email
Using active listening techniques
Taking ownership of problems
Empathizing with customers
Defusing angry customers
Introduction
Welcome
1m 15s
What to know before watching this course
1m 50s
1. Outstanding Customer Service
Define outstanding customer service
3m 45s
Determine the value of outstanding customer service
2m 53s
Identify your customers
3m 21s
Create a customer service vision
2m 49s
2. Build Rapport
Connect rapport to outstanding service
3m 15s
Implement techniques to build rapport
3m 31s
Start a conversation
3m 20s
Enhance likability in person
3m 5s
Enhance likability on the phone
2m 56s
Enhance likability via email, chat, or SMS
2m 53s
3. Exceed Expectations
Uncover customer needs
2m 35s
Actively listen to customers
4m 54s
Identify emotional needs
2m 22s
Manage expectations
4m 6s
Go the extra mile
4m 29s
4. Solve Problems
Take ownership of problems
4m 35s
Act on customer feedback
3m 51s
Empathize with customers
4m 7s
Expand your influence
3m 59s
Prevent negative emotions
2m 51s
Defuse angry customers
4m 59s
Anchor your own attitude
3m 32s
Conclusion
Next steps
2m 32s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 553.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Customer Service Foundations_git.ir.rar