Lynda_Transitioning_Out_of_Your_Job

کار خود را رها کنید.
آیا هنوز باید در موقعیت فعلی خود باشید یا باید شرکت خود را رها کنید؟ یاد بگیرید که چگونه در بهترین موقعیت ممکن کار خود را با احترام ترک کنید. دکتر Chaz Austin جوانب مثبت و منفی کار را برای شما بیان می کند و کمک می کند تا فرصت شغلی دیگری در جایی دیگر به دست آورید

مباحث:

  • جوانب مثبت و منفی ترک کار
  • هشدارها و نکته ها
  • صحبت کردن با سرپرست(مدیر) خود
  • رفتن به سفر بعد از ترک شغل