برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

دراین دوره آموزشی با نحوه ساخت بازی هایی همچون  StarCraft II که بر طبق سیستم Real-Time ساخته شده اند آشنا خواهند کرد و کاربران پس از مشاهده این دوره می توانند تا با استفاده مهارت های خود این بازی ها را توسعه داده و نقشه های آن را طراحی نمایند.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • اضافه کردن موقعیت بازیکن و شروع به اطلاعات
 • اضافه کردن حرکت دوربین
 • اضافه کردن یک واحد
 • اضافه کردن صاحبان واحد و اشیاء بازیکن
 • راه اندازی یک نقشه HUD
 • اضافه کردن اطلاعات واحد و اعتبارات
 • ایجاد اقدامات HUD
 • ساخت یک پایگاه فرمان
 • اضافه کردن هوش مصنوعی
 • اضافه کردن اقدامات نبرد
 • و…

عنوان دوره: Lynda Unity 5: Build a Real-Time Strategy Game

مدت دوره: 3 ساعت و 46 دقیقه

نویسنده: Dan Violet Sagmiller


توضیحات:

https://www.lynda.com/Unity-tutorials/Unity-5-Build-Real-time-Strategy-Game/427923-2.html?srchtrk=index:1%0Alinktypeid:2%0Aq:Unity%2B5:%2BBuild%2Ba%2BReal-Time%2BStrategy%2BGame%0Apage:1%0As:relevance%0Asa:true%0Aproducttypeid:2
Lynda Unity 5: Build a Real-Time Strategy Game

Dan Violet Sagmiller
3h 46m
Intermediate

Real-time strategy games like StarCraft II drive the PC gaming market. Game developers who want to compete or get hired by studios must have the skills to build map-based real-time strategy games. These Unity tutorials can help you fill the knowledge gap. They're designed for Unity programmers who want to take their existing skills and apply them to a functional RTS game. Unity programmer Dan Violet Sagmiller covers managing large and highly detailed maps, defining game units, creating buildings, configuring a heads-up display (HUD), managing resources, programming enemies with AI, and engineering battles. After watching this course, developers should feel confident about creating RTS games and expanding on the class materials with their own ideas.
Topics include:
Adding player positions and start info
Loading prebuilt levels
Adding camera moves
Adding a unit
Supporting navigation
Adding unit owners and player objects
Importing and setting up a HUD map
Adding unit info and credits
Creating HUD actions
Building a command base
Adding artificial intelligence
Adding battle actions

1m 40s
Welcome
32s
Using the exercise files
1m 8s
1. Initial Setup
17m 30s
Load prebuilt level
2m 20s
Add player positions
2m 56s
RtsManager Script
1m 56s
Player start informaton
4m 31s
Navigation mesh
2m 56s
Camera move
2m 51s
2. Adding a Unit
21m 39s
Unit prefab
3m 9s
Highlighting
3m 21s
Selection achitecture
4m 44s
Select
2m 54s
Select on mouse click
7m 31s
3. Navigation Mesh
11m 0s
Navigation support
4m 27s
Navigation
6m 33s
4. Unit Owner
7m 49s
Player object
3m 20s
Player color
4m 29s
5. HUD Map
26m 15s
Import HUD
2m 27s
Map and viewport
5m 48s
Map blips
6m 32s
Unit tracking
2m 46s
Visibility manager
8m 42s
6. Unit Info & Credits
10m 37s
Unit info base
4m 29s
Drone unit info
4m 4s
Cash box
2m 4s
7. HUD Actions
12m 39s
Actions manager
6m 31s
Action behavior
3m 30s
Create base action
2m 38s
8. Command Base
37m 36s
Command base prefab
1m 31s
Building follows mouse
6m 31s
Express site viability
3m 45s
Safe to build
6m 52s
Create building
6m 41s
Building cost
4m 55s
Base creates drones
7m 21s
9. Base AI
44m 51s
AI controller
5m 20s
AI difficulty
3m 38s
Do nothing
6m 37s
AI support
5m 9s
To base or not to base
5m 38s
Create the building
5m 5s
To drone or not to drone
3m 33s
Create the drones
3m 44s
Debug AI
6m 7s
10. Battle
34m 14s
To battle or not to battle
5m 48s
To battle
6m 6s
Camera start
2m 54s
Shoot
8m 13s
Live unit info
1m 43s
Destroy
1m 52s
Prep for explosions
4m 6s
Explosions
3m 32s
Conclusion
1m 0s
Next steps
1m 0s