• آموزش مدرنیسم ادبی: مبارزه برای تاریخ مدرن با پروفسور پرل

آموزش مدرنیسم ادبی: مبارزه برای تاریخ مدرن با پروفسور پرل

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش زبان انگلیسی از A تا Z

آموزش زبان انگلیسی از A تا Z

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • آموزش استراتژی های مبتنی بر مغز برای رشد شخصیتی

آموزش استراتژی های مبتنی بر مغز برای رشد شخصیتی

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش ادبیات: دراما مدرن بریتانیا

آموزش ادبیات: دراما مدرن بریتانیا

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی 

آموزش گرامر زبان انگلیسی 

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آشنایی با منطق رسمی

آشنایی با منطق رسمی

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۳۰
 • آموزش ادبیات:داستان های قرن بیستم آمریکا

آموزش ادبیات:داستان های قرن بیستم آمریکا

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش بهبود عملکرد مغز

آموزش بهبود عملکرد مغز

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آموزش مکالمه: 6 درس برای داشتن مکالمه بهتر

آموزش مکالمه: 6 درس برای داشتن مکالمه بهتر

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش انگلیسی در آمریکا: تاریخ زبان شناسی

آموزش انگلیسی در آمریکا: تاریخ زبان شناسی

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
 • آموزش نوشتن خلاقانه داستان های واقعی

آموزش نوشتن خلاقانه داستان های واقعی

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش نوشتن داستان های تخیلی

آموزش نوشتن داستان های تخیلی

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
 • آموزش علم اشتقاق لغات: کلمات انگلیسی و ریشه های آنها

آموزش علم اشتقاق لغات: کلمات انگلیسی و ریشه های آنها

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • علم چه چیزی راجع به سرطان می داند؟

علم چه چیزی راجع به سرطان می داند؟

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش موسیقی به عنوان آینه ای از تاریخ

آموزش موسیقی به عنوان آینه ای از تاریخ

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش افسانه ها، دروغ ها و حقایق ناقص کاربرد زبان

آموزش افسانه ها، دروغ ها و حقایق ناقص کاربرد زبان

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش شیمی آلی 

آموزش شیمی آلی 

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش هنر مدیریت مناقشات: دستیابی به راه حل هایی برای زندگی و کار

آموزش هنر مدیریت مناقشات: دستیابی به راه حل هایی برای زندگی و کار

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
 • راهنمای جغرافیای ملی برای عکاسی از منظره و حیات وحش

راهنمای جغرافیای ملی برای عکاسی از منظره و حیات وحش

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش هنر خواندن

آموزش هنر خواندن

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
 • دوره کامل CCNP ROUTE 300-101

دوره کامل CCNP ROUTE 300-101

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۴