پیشنهاد فرادرس

دوره کامل جاوااسکریپت - ایجاد پروژه حرفه ای

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

این دوره آموزشی طوری طراحی شده است که شما را از فردی کاملا نا آشنا با زبان جاوا اسکریپت به یک توسعه دهنده آماده به کار تبدیل کند. این دوره، کامل ترین دوره آموزشی جاوا اسکریپت در بازار است و شامل 15 بخش کاملا ساخت یافته مرکب از 26 ساعت محتوا و 220 ساعت درس است. این مجموعه شامل، آموزش ویدیویی بسیار واضح، تمرین های کدنویسی و یک پروژه واقعی کاملا حرفه ای می باشد. در این دوره هر آنچه به عنوان یک برنامه نویس JS، نیاز خواهید داشت آموزش داده می شود. ابتدا با مبانی، شامل متغیرها، انواع داده ها، دستورات شرطی، حلقه ها، توابع(توابع first class، تفاوت جملات و عبارات، عبارات immediately invoked function و ...) آشنا خواهید شد. مباحث بعدی عبارت خواهند بود از:

 • اشیاء 1، شامل object literals، تعریف شیء، برابری اشیاء، سازنده ها، JSON، DOM(مدیریت رویداد، شیء ارسال شده به رویداد،  debouncingدر جاوا اسکریپت، انتشار رویداد، جاوا اسکریپت تک رشته ای و...).
 • مباحث پیشرفته تر مانند زمینه اجرا(محیطی که کد جاوا اسکریپت در آن اجرا می شود)، hoisting، کلمه کلیدی this، محدوده تعریف متغیر(scope chain)، اشیاء2 (کپسوله سازی و مخفی کردن اطلاعات با استفاده از closures، استفاده از IIFE برای ایجاد متدها و خصوصیات استاتیک خصوصی)، اشیاء 3(وراثت، بهبود کارایی کلاس از طریق class augmentation و کپی دقیق و کامل شیء(object cloning))، الگوهای طراحی singleton و ماژولار(استفاده از فضای کاری(name-space) و...) و توابع 2(شامل: خصوصیت آرگومان ها، الگوی تابع، فراخوانی توابع و...)

در طی این دوره، شما یک پروژه کامل را با استفاده از تکنیک های پیشرفته ای(الگوی طراحی ماژولار، طراحی تابعی و...) که در طول دوره یاد خواهید گرفت، می سازید. شما می توانید این پروژه را طبق نیاز خود تغییر دهید. انجام یک پروژه کامل شبیه این پروژه، شما را به یک رقیب واقعی برای سایرین تبدیل خواهد کرد.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • متغیرها و انواع داده ها
 • دستورات شرطی و حلقه ها
 • توابع- بخش 1
 • اشیاء- بخش 1
 • DOM
 • Execution Context - Hoisting – this
 • محدوده تعریف متغیر(Scope Chain)
 • Closures
 • اشیاء- بخش 2: کپسوله کردن و مخفی کردن اطلاعات
 • اشیاء- بخش 3: وراثت
 • اشیاء- بخش 4: چالش های اشیاء
 • اشیاء- بخش 5: الگوهای طراحی Singleton و ماژولار
 • توابع: بخش 2
 • انجام یک پروژه واقعی و حرفه ای به نام: Typing Test App
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
The Complete Javascript Course: Build a Professional Project [Video] Publisher:Packtpub Author:Issam Duration:26 hours 13 minutes

OO/functional programming, DOM, EC, hoisting, scope chain, closures, encapsulation, inheritance, and modules
This course has been designed using a robust structure that will take you from zero skills to a job-ready Javascript developer. It is the most comprehensive Javascript course in the market. It contains 15 highly-structured sections distributed over 26 hours of content and 220 lectures, including crystal clear presentations, coding exercises, and a full professional real-life project: This course covers everything you need to stand out when applying for a JS developer job. You will learn the basicsincluding variables and data types, conditional and looping, functions part 1, (first class functions, statements vs expressions, immediately invoked function expressions, and so on). You'll study objects 1, including: object literals, prototypes, equality, constructors, JSON, DOM (event handling, the event object, debouncing, event propagation, event delegation, single threaded JavaScript, an so on).Then you'll move to advanced concepts such as execution context, hoisting, 'this', scope chain, closures(including updating outer variables, iterations, closures with event loops); objects 2 (encapsulation and information hiding includingusing closures to hide information, using IIFE to create private static properties and methods); objects 3 (inheritance and prototype chain, including class augmentation and object cloning); singleton and modular design patterns (including: name-spacing and on) and functions 2, including the 'arguments' property,function,prototype, call and so on.
Style and Approach
You will build a full project using advanced techniques you have learnt in this course. (modular design pattern, functional design, and so on). You can also customise the project. A robust project like this one will truly make you stand out in the competition.
Released: Friday, May 25, 2018
Introduction
Promo
Introduction to JavaScript
Install Chrome & Brackets
Your first JavaScript Program
Variables & Data Types
Introduction
Create Variables
Rules
Memory
Numbers – Introduction
Numbers - Arithmetic Operations
Numbers - Operator Precedence
Numbers - More Operator / Special Numbers
Strings
Booleans
Booleans - Logical Operators
Booleans - Operator Precedence
Booleans - Ternary Operator
Booleans vs Non Booleans
null and undefined
Type coercion
Objects
Arrays
Coding Challenge: Help the Cashier – Introduction
Coding Challenge: Help the Cashier – Logic
Coding Challenge: Help the Cashier - Solution (Part 1)
Coding Challenge: Help the Cashier - Solution (Part 2)
Conditional and Looping
If Statement
Switch Statement
For Statement
while do Statement
do while Statement
Coding Challenge: Improve your Cashier Code - Part 1
Coding Challenge: Improve your Cashier Code - Solution 1
Coding Challenge: Improve your Cashier Code - Part 2
Coding Challenge: Improve your Cashier Code - Solution 2
Functions - Part 1
Introduction
Return values
Pass 'by value' vs 'by reference
First class functions
Statement vs Expression
IIFE: Immediately Invoked Function Expressions
An invocation pattern: Recursion
Built-in JS Functions
Scope
Coding Challenge: Is it prime? – Introduction
Coding Challenge: Is it prime? – Logic
Coding Challenge: Is it prime? – Solution
Coding Challenge: Can you count the primes? – Introduction
Coding Challenge: Can you count the primes? – Logic
Coding Challenge: Can you count the primes? – Solution
Objects - Part 1
Object literals
'Dot notation' vs 'Brackets'
Constructors - 'new' keyword - 'this'
Prototype
Equality
String Object
Date Object (1)
Date Object (2)
Math Object
JSON
Array Object
Array methods
Loop through Arrays using forEach
The DOM
Learn HTML&CSS; (1)
Learn HTML&CSS; (2)
Learn HTML&CSS; (3)
Learn HTML&CSS; (4)
Understand the DOM
Access DOM elements (1)
Access DOM elements (2)
Change DOM elements
Remove DOM elements
Event Handling (1)
Event Handling (2)
Event object – keys
Event object - mouse events
Event object - scroll event
Event object – focus
Event object – preventDefault
Single Threaded Javascript
Debouncing
Event Propagation
Event Delegation
jQuery
Execution Context - Hoisting - 'this'
Global Execution Context - 'this'
Execution Context - Creation & Hoisting
Execution Context – Execution
Function declaration overriding variable declaration
Scope Chain
Introduction
Understand the scope chain
Closures
Understand Closures
Update values of outer variables (1)
Update values of outer variables (2)
Closures with event loops (1)
Closures with event loops (2)
Iteration Challenge
Objects - Part 2: Encapsulation & Information Hiding
Why would you hide information?
Use closures to hide properties and methods
Use IIFE to create private static properties and methods
Objects - Part 3: Inheritance & Prototype Chain
Understand the prototype (1)
Understand the prototype (2)
Inheritance&PrototypeChain;: __proto__
Inheritance&PrototypeChain;: Object.create
Inheritance&PrototypeChain;: Constructor Inheritance
Inheritance&PrototypeChain;: extend function
Class Augmentation (1)
Class Augmentation (2)
Object cloning
Objects - Part 4: Objects Challenges
Challenge: Iteration and hasOwnProperty]
Challenge: Iteration using object.keys & forEach
Challenge: getPrototypeOf & getOwnPropertyNames
Challenge: Climb up the prototype chain
Objects - Part 5: Singleton & Module Patterns
Namespacing
Singleton Pattern
Wrap page specific code
Modular Design Pattern
Functions - Part 2
Functions are objects
The 'arguments' property
Function.prototype.call
Function.prototype.apply
Function.prototype.bind
Typing Test App (Advanced Real Life Professional Project)
Introduction
Steps Simplified
Back to Client Requirements
Functional Design
Modular Categorization
Data Module Structure
UI Module Structure
Format Current Word Structure
Results Calculation Structure
Update Time Left – Structure
Certificate Module Structure
Events Module Structure
Words Module Structure
Overview of Modules
Get ready to Write Code
App Skeleton & Decoration (1)
App Skeleton & Decoration (2)
App Skeleton & Decoration (3)
init function (Events Module)
Fill the list of Test Words (Data Module)
Shuffle an Array
Add Random Capitalisation
Add Random Punctuation
Fill the list of Test Words (1) (UI Module)
Fill the list of Test Words (2) (UI Module)
Time Initialisation (Data & UI Modules)
Move to a New Word (Data Module)
Set the Active Word & Format it (UI Module)
Type a Character - Event Listener
word.prototype.update(value)
keydown vs keyup vs keypress vs input Events
Format the Active Word (UI Module)
Press Space – Event
Scroll the Active Word into the Middle of the View
Press Enter - Create a Fake Event using the Event Constructor
Launch the Test
Calculate Words per Minute & wpmChange (Data Module)
Update the Time Left (Data & UI Modules)
Calculate Clicks per Minute & cpmChange (Data Module)
Calculate accuracy & accuracyChange (Data Module)
Update Results (UI Module)
End the test & show the Modal (1) (Data & UI Modules)
End the test & show the Modal (2) (Data & UI Modules)
Generate PDF Certificate (1) (Certificate Module)
Generate PDF Certificate (2) (Certificate Module)
Generate PDF Certificate (3) (Certificate Module)
Modular Design Pattern

پیشنهاد فرادرس