• آموزش کامل Dart در یک ویدئو

آموزش کامل Dart در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش کامل Haskell در یک ویدئو

آموزش کامل Haskell در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش کامل Elixir در یک ویدئو

آموزش کامل Elixir در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش کامل نصب XAMPP در یک ویدئو

آموزش کامل نصب XAMPP در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش کامل ECMAScript 6 در یک ویدئو

آموزش کامل ECMAScript 6 در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش کامل Erlang در یک ویدئو

آموزش کامل Erlang در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش کامل Groovy در یک ویدئو

آموزش کامل Groovy در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش کامل Bootstrap در یک ویدئو

آموزش کامل Bootstrap در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش کامل Express در یک ویدئو

آموزش کامل Express در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش کامل سی پلاس پلاس در یک ویدئو

آموزش کامل سی پلاس پلاس در یک ویدئو

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش کامل سی شارپ در یک ویدئو

آموزش کامل سی شارپ در یک ویدئو

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش کامل CSS3 در یک ویدئو

آموزش کامل CSS3 در یک ویدئو

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش کامل Emacs در یک ویدئو

آموزش کامل Emacs در یک ویدئو

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش کامل اف شارپ در یک ویدئو

آموزش کامل اف شارپ در یک ویدئو

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 3 – پیام رسانی

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 3 – پیام رسانی

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش Face API در Microsoft Cognitive Services

آموزش Face API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش MongoDB برای برنامه نویسان

آموزش MongoDB برای برنامه نویسان

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش Emotion API و Text Analytics API در Microsoft Cognitive Services

آموزش Emotion API و Text Analytics API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 5 – انتخاب لیدر

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 5 – انتخاب لیدر

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Computer Vision API در Microsoft Cognitive Services

آموزش Computer Vision API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 4 – سرویس های نسخه

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 4 – سرویس های نسخه

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰