• آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 4 – سرویس های نسخه

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 4 – سرویس های نسخه

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – جدول ها

آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – جدول ها

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش Architectural Spikes و راه اندازی راه حل

آموزش Architectural Spikes و راه اندازی راه حل

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • دوره Microsoft Cognitive Services: Search API

دوره Microsoft Cognitive Services: Search API

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Hosted Build Controller در Visual Studio Online

آموزش Hosted Build Controller در Visual Studio Online

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش Vector Graphics در XAML 

آموزش Vector Graphics در XAML 

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش ایمن سازی سرورها

آموزش ایمن سازی سرورها

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش بازیابی داده از SharePoint با CSOM ،REST و JavaScript

آموزش بازیابی داده از SharePoint با CSOM ،REST و JavaScript

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آشنایی با Android NDK

آشنایی با Android NDK

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش امنیت برای سرورهای اینترنتی

آموزش امنیت برای سرورهای اینترنتی

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش استفاده از Docker Container

آموزش استفاده از Docker Container

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ASP.NET Core Middleware

آموزش ASP.NET Core Middleware

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش توابع تعریف شده توسط کاربر در SQL Server

آموزش توابع تعریف شده توسط کاربر در SQL Server

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش درک الگو طراحی Model-View-Controller

آموزش درک الگو طراحی Model-View-Controller

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش درک لایه پایداری در کسب و کار

آموزش درک لایه پایداری در کسب و کار

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش درک لایه دامنه در کسب و کار

آموزش درک لایه دامنه در کسب و کار

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش تست واحد با Visual Studio 2013

آموزش تست واحد با Visual Studio 2013

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش درک مبانی سینتکس Razor

آموزش درک مبانی سینتکس Razor

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش درک لایه نمایشی در کسب و کار

آموزش درک لایه نمایشی در کسب و کار

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش Visual Studio Profiler

آموزش Visual Studio Profiler

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش Universal Apps برای ویندوز

آموزش Universal Apps برای ویندوز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰