• Lynda Houdini: Particles

Lynda Houdini: Particles

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۲۳
 • آموزش استخدام و توسعه ی نیروی کار

آموزش استخدام و توسعه ی نیروی کار

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۲۳
 • Lynda Healthcare Analytics: Regression in R

Lynda Healthcare Analytics: Regression in R

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۲۲
 • آموزش بررسی تغییر محل کار به عنوان یک کارمند

آموزش بررسی تغییر محل کار به عنوان یک کارمند

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۲۱
 • Lynda IntelliJ IDEA Community Edition Essential Training

Lynda IntelliJ IDEA Community Edition Essential Training

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۲۱
 • Lynda Introduction to PPC with Google AdWords and Bing Ads

Lynda Introduction to PPC with Google AdWords and Bing Ads

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۹
 • آموزش الگو های طراحی در C# – قسمت سوم

آموزش الگو های طراحی در C# – قسمت سوم

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۸
 • آموزش الگو های طراحی در C# – قسمت دوم

آموزش الگو های طراحی در C# – قسمت دوم

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۷
 • Lynda Integrating Tableau and R for Data Science

Lynda Integrating Tableau and R for Data Science

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۵
 • Lynda Learn API Documentation with JSON and XML

Lynda Learn API Documentation with JSON and XML

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۴
 • Lynda Lean Six Sigma Foundations

Lynda Lean Six Sigma Foundations

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۳
 • آموزش مدیریت کاربردی جلسات

آموزش مدیریت کاربردی جلسات

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۱
 • آموزش مدیریت حساب کلیدی

آموزش مدیریت حساب کلیدی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۱۱
 • Lynda Jodi Glickman on Make ‘Em Love You at Work

Lynda Jodi Glickman on Make ‘Em Love You at Work

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۹
 • Lynda Jeff Weiner on Establishing a Culture and a Plan for Scaling

Lynda Jeff Weiner on Establishing a Culture and a Plan for Scaling

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۲
 • آموزش میز خدمات IT: اصول خدمات مشتری

آموزش میز خدمات IT: اصول خدمات مشتری

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۲
 • Lynda Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms

Lynda Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۱
 • Lynda Learning Cloud Computing: Networking

Lynda Learning Cloud Computing: Networking

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۱
 • Lynda Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations

Lynda Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۱
 • Lynda Learning Cloud Computing: Cloud Governance

Lynda Learning Cloud Computing: Cloud Governance

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۰
 • Lynda Learning Cloud Computing: Application Migration

Lynda Learning Cloud Computing: Application Migration

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۰