پیشنهاد فرادرس

آموزش تست واحد Legacy Code در جاوا

دسته بندی ها: تست نرم افزار ، آموزش تست واحد ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

یکی از بزرگترین چالش هایی که برنامه نویسان در حرفه خود با آن مواجه هستند، داشتن یک codebase موجود با کمی یا بدون تست و کدهای نامشخص و نامنظم است. در این دوره با تکنینک هایی برای اپلیکیشن های تست نشده و Legacy جاوا، انواع مختلف تست و test doubles، بهبود وضوح کار، مدیریت سیستم های تست نشده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی سیستم Legacy
 • بررسی ماژول
 • Legacy Code به عنوان کد تست نشده
 • تست  کد تست نشده
 • انواع تست
 • تست واحد
 • تست کامپوننت
 • تست Acceptance
 • تست End-end
 • تست استراتزی برای ERServer
 • تست کد با Problematic Dependencies
 • مشکل وابستگی ها
 • درک Test Doubles
 • تکنیک های Dependency Breaking
 • و غیره
Unit Testing Legacy Code in Java Publisher:Pluralsight Author:Jim Weaver Duration:2h 8m Level:Intermediate

Untested code can be difficult and risky to maintain. This course will teach you techniques to get existing code under test as you work on it, without risky rewrites or redesigns.
One of the biggest challenges developers encounter in their career is having to maintain an existing codebase with little or no tests and unclear, tangled code. In this course, Unit Testing Legacy Code in Java, you will learn techniques to get a legacy and untested Java application, a small but realistic Java application to provide services to a hospital emergency room, under test incrementally as you work on it. First, you will learn about different types of tests and test doubles that can be applied to create a safety net for the application gradually. Next, you will discover crucial dependency-breaking techniques that will allow you to create seams to provide test doubles without disrupting the code. Finally, you will explore ways to deal with hard to understand code, improving the clarity as you work, and techniques to leverage new, tested code from hard to understand code. When you are finished with this course, you will have the knowledge to efficiently handle untested systems you’ve become responsible for.
Course Overview
1m 30s
Course Overview
1m 30s
Introducing Our Legacy System
10m 34s
Module Overview
0m 33s
Legacy Code as Untested Code
3m 19s
Our Legacy System
3m 11s
Testing Previously Untested Code
2m 41s
Module Summary
0m 48s
Understanding the Role of Different Types of Tests
22m 43s
Module Overview
0m 30s
Types of Tests
5m 27s
Demo: Cloning and Building ERServer
1m 47s
Demo: Unit Test
2m 33s
Demo: Component Test
3m 53s
Demo: Acceptance Test
4m 6s
Demo: End-end Test
2m 43s
Testing Strategy for ERServer
1m 4s
Module Summary
0m 37s
Testing Code with Problematic Dependencies
47m 55s
Module Overview
0m 54s
The Dependencies Problem
1m 51s
Understanding Test Doubles
2m 16s
Understanding Dependency Injection
2m 2s
Dependency Breaking Techniques
1m 31s
Demo: Pass Null
6m 54s
Demo: Expose Static Method
1m 55s
Demo: Parameterize Constructor
5m 46s
Demo: Extract Interface
6m 54s
Demo: Subclass and Override Method
7m 3s
Demo: Wrap API
6m 18s
Demo: Revisiting the Dosing Calculator Test Problem
3m 13s
Module Summary
1m 11s
Testing Hard to Understand Code
35m 31s
Module Overview
0m 48s
Working with Hard to Understand Code
2m 53s
Tour of the Divergence Controller
8m 11s
Demo: Documenting and Clarifying Code
2m 36s
Demo: Extract Method
4m 5s
Demo: Sprout Method
4m 21s
Demo: Sprout Class
4m 18s
Demo: Breakout Method Object
7m 32s
Module Summary
0m 43s
Expanding Your Skills
10m 11s
Module Overview
0m 37s
Our Accomplishments with ERServer
4m 3s
Practicing on the Divergence Controller
3m 50s
Additional Resources and Summary
1m 40s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 393.0MB Pluralsight Unit Testing Legacy Code in Java_git.ir.rar
captcha