آموزش های پلورال سایت | Pluralsight Tutorials

پلورال سایت (Pluralsight) یک شرکت آموزش آنلاین ویدئویی آمریکایی است که در زمینه های نرم افزار، برنامه نویسی، دات نت و سایر تکنولوژی های تخصصی فعالیت می کند.

این شرکت در سال 2004 تاسیس شده است و در سال های اخیر شرکت های کوچکتری که در زمینه آموزش آنلاین فعالیت می کردند (از جمله Digital Tutors) را خریداری کرده است.

در این صفحه آموزش های شرکت Pluralsight را می توانید دانلود کنید.

 • Pluralsight NUKE Green Screen Keying Fundamentals

Pluralsight NUKE Green Screen Keying Fundamentals

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۴۵
 • Pluralsight AWS Security Ops: Securing Access to Object Storage

Pluralsight AWS Security Ops: Securing Access to Object Storage

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۳
 • Pluralsight AWS Security Operations: Securing Core AWS Infrastructure Services

Pluralsight AWS Security Operations: Securing Core AWS Infrastructure Services

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۳
 • Pluralsight AWS Certified Solutions Architect – Associate

Pluralsight AWS Certified Solutions Architect – Associate

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۲
 • Pluralsight Automating AWS and vSphere with Terraform

Pluralsight Automating AWS and vSphere with Terraform

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۲
 • Pluralsight Integrating Lead Forms, Salesforce, Slack, and Email with AWS

Pluralsight Integrating Lead Forms, Salesforce, Slack, and Email with AWS

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۲
 • Pluralsight Managing Inventory, Change, and Compliance with AWS Config

Pluralsight Managing Inventory, Change, and Compliance with AWS Config

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۲
 • Pluralsight Using Docker with AWS Elastic Beanstalk

Pluralsight Using Docker with AWS Elastic Beanstalk

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۰
 • Pluralsight Citrix XenDesktop/XenApp 7.6 LTSR CCA-V: Maintaining

Pluralsight Citrix XenDesktop/XenApp 7.6 LTSR CCA-V: Maintaining

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۶
 • Pluralsight Citrix XenDesktop/XenApp 7.6 LTSR CCA-V: Troubleshooting

Pluralsight Citrix XenDesktop/XenApp 7.6 LTSR CCA-V: Troubleshooting

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۶
 • Pluralsight Citrix XenDesktop/XenApp 7.6 LTSR CCA-V: Managing

Pluralsight Citrix XenDesktop/XenApp 7.6 LTSR CCA-V: Managing

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۶
 • Pluralsight CISSP® – Identity and Access Management

Pluralsight CISSP® – Identity and Access Management

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۵
 • Pluralsight Cisco ISE Guest Access for CCNP Security (300-208) SISAS

Pluralsight Cisco ISE Guest Access for CCNP Security (300-208) SISAS

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۵
 • Pluralsight Cisco Edge Network Design for CCDA DESGN (200-310)

Pluralsight Cisco Edge Network Design for CCDA DESGN (200-310)

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۵
 • Pluralsight ISE Posture Services for CCNP Security (300-208) SISAS

Pluralsight ISE Posture Services for CCNP Security (300-208) SISAS

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۵
 • Pluralsight ISR Initial Setup and Basic Configuration for Cisco UCM Express

Pluralsight ISR Initial Setup and Basic Configuration for Cisco UCM Express

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۴
 • Pluralsight Illustrator CC Technical Drawing

Pluralsight Illustrator CC Technical Drawing

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۹
 • Pluralsight Illustrator CC Simple Designs

Pluralsight Illustrator CC Simple Designs

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۸
 • Pluralsight InDesign CC Mastering Productivity

Pluralsight InDesign CC Mastering Productivity

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۶
 • Pluralsight InDesign CC Designing a Book Cover and Spine

Pluralsight InDesign CC Designing a Book Cover and Spine

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۴۶
 • Pluralsight Coordinating Civil, Architecture & Structure Models with Revit

Pluralsight Coordinating Civil, Architecture & Structure Models with Revit

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۸