آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰