آموزش رگرسیون منطقی در یادگیری ماشینی

  • آموزش مدل سازی طبقه بندی در یادگیری ماشینی و AI

آموزش مدل سازی طبقه بندی در یادگیری ماشینی و AI

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
  • آموزش رگرسیون خطی در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

آموزش رگرسیون خطی در یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰