آموزش ساخت موسیقی

  • ساخت موسیقی های بزرگ و آشنایی با فرایندهای آن

ساخت موسیقی های بزرگ و آشنایی با فرایندهای آن

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
  • آموزش تکنیک ها و مفاهیم تولید موسیقی

آموزش تکنیک ها و مفاهیم تولید موسیقی

جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰