آموزش ماکروسافت آفیس

  • آموزش ماکروسافت آفیس برای iPad و iPhone

آموزش ماکروسافت آفیس برای iPad و iPhone

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
  • آموزش آفیس 365: استقرار

آموزش آفیس 365: استقرار

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
  • آموزش Microsoft Cloud Services: مدیریت آفیس 365 و Intune

آموزش Microsoft Cloud Services: مدیریت آفیس 365 و Intune

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۰
  • آموزش آفیس 365 برای مدیران: پشتیبانی از کاربران – بخش اول

آموزش آفیس 365 برای مدیران: پشتیبانی از کاربران – بخش اول

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۰