آموزش مبانی تجزیه و تحلیل کسب و کار – تجزیه و تحلیل Predictive، Prescriptive و Experimental

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰