آموزش مبانی تکنیک های یادگیری ماشینی و مدل سازی آماری 

پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰