آموزش گواهینامه ها و مسیرهای شغلی تحلیل و علم داده – گام اول

جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰