آموزش گواهینامه +CySA

  • آموزش گواهینامه +CySA – بخش 6 – شیوه ها و ابزارها

آموزش گواهینامه +CySA – بخش 6 – شیوه ها و ابزارها

شنبه ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
  • آموزش گواهینامه +CySA – قسمت 2 – مدیریت آسیب پذیری

آموزش گواهینامه +CySA – قسمت 2 – مدیریت آسیب پذیری

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
  • آموزش گواهینامه +CySA – قسمت 1 – مدیریت تهدید

آموزش گواهینامه +CySA – قسمت 1 – مدیریت تهدید

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰