آموزش گیم میکر

  • ساخت سیستم جنگ تصادفی برای بازی های Game Maker Studio

ساخت سیستم جنگ تصادفی برای بازی های Game Maker Studio

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
  • ایجاد سطح رویه تصادفی در Game Maker Studio

ایجاد سطح رویه تصادفی در Game Maker Studio

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
  • آموزش ساخت سریع بازی با GameMaker Studio

آموزش ساخت سریع بازی با GameMaker Studio

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰