آموزش Spark

  • آموزش Big Data با Spark Streaming و Scala 

آموزش Big Data با Spark Streaming و Scala 

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
  • مجموعه آموزش های Spark 2016

مجموعه آموزش های Spark 2016

یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
  • آشنایی با Spark

آشنایی با Spark

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۳۰
  • آموزش Spark و Python برای کلان داده با PySpark

آموزش Spark و Python برای کلان داده با PySpark

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
  • آموزش تحلیل کلان داده با Spark و Amazon EMR

آموزش تحلیل کلان داده با Spark و Amazon EMR

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
  • آموزش شروع کار با پردازش زبان طبیعی با Python ،Spark و Scala

آموزش شروع کار با پردازش زبان طبیعی با Python ،Spark و Scala

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
  • آموزش مقدمه ای بر Apache Spark 2.0

آموزش مقدمه ای بر Apache Spark 2.0

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۳۰
  • آموزش علم داده با Apache Spark 2

آموزش علم داده با Apache Spark 2

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰