فیلم آموزش dynamics crm

  • آموزش Microsoft Dynamics CRM

آموزش Microsoft Dynamics CRM

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
  • دوره آموزش Dynamics CRM – کاربر قوی

دوره آموزش Dynamics CRM – کاربر قوی

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۰۴