فیلم آموزش google cloud

  • آموزش مبانی پلتفرم Google Cloud

آموزش مبانی پلتفرم Google Cloud

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
  • آشنایی با فضای ذخیره سازی و داده Google Cloud

آشنایی با فضای ذخیره سازی و داده Google Cloud

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
  • آموزش پلتفرم Google Cloud

آموزش پلتفرم Google Cloud

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۳
  • آموزش Google Cloud Platform

آموزش Google Cloud Platform

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۱۳
  • اصول Google Cloud Compute Engine

اصول Google Cloud Compute Engine

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۱۳