فیلم آموزش Informatica PowerCenter 9

  • آموزش پیاده سازی Informatica PowerCenter 9 

آموزش پیاده سازی Informatica PowerCenter 9 

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
  • آموزش تسلط بر Informatica PowerCenter 9 

آموزش تسلط بر Informatica PowerCenter 9 

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰